สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2559


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 16 มีนาคม 2559 , 11:19:45     (อ่าน 788 ครั้ง)


ร่างกำหนดการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๙

......................................

 

เวลา ๐๙.๑๕ น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
                     รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

- นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี

                       ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เฝ้า ฯ รับเสด็จ

- ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนอาจารย์และผู้บริหาร ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย

                - เสด็จเข้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงฉลองพระองค์ครุย

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

                - เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าภายในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
                             (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
                - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

- ทรงคม

- พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ รูป 

- ประทับพระราชอาสน์

- ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร

- นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิก ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย ผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล จำนวน ๔ ราย ตามลำดับ

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 และมหาบัณฑิต  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๑๔๒ ราย                  

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ตามลำดับ)

                - คณบดีและผู้แทนเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๑๗๕ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๑๙๒ ราย)  คณะวิทยาศาสตร์ (จำนวน ๓๐๑ ราย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน ๓๓๔ ราย) คณะเภสัชศาสตร์ (จำนวน ๘๕ ราย)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข (จำนวน  ๗๐ ราย)   คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน ๓๒ ราย) (รวม ๑,๐๑๔ คน)

- ประทับพักพระราชอิริยาบถ (ประมาณ ๑๐ นาที)

- คณะศิลปศาสตร์ (จำนวน ๒๑๓ ราย) คณะบริหารศาสตร์ (จำนวน ๕๖๒ ราย) คณะนิติศาสตร์
             (จำนวน ๑๗๖ ราย) คณะรัฐศาสตร์ (จำนวน ๑๕๓ ราย)  และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  (จำนวน ๕๗ ราย)  (รวม ๑,๑๖๑ คน)

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ตามลำดับ)

                - ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                - เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ

- เสด็จ ฯ ไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์

- ฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะผู้บริหารและคณะทำงาน  จำนวน ๒ ชุด

- นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 - อธิการบดีเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน ๒๐ ราย

- เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองส่วนพระองค์

- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสวยพระกระยาหารส่วนพระองค์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย)
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและประวัติศาสตร์
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ
ถวายของที่ระลึก จำนวน ๑๐ ราย

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังกองบิน ๒๑ อุบลราชธานี
                               (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
                                     

                                     .....................................................
 การแต่งกาย     - ข้าราชการในพื้นที่  แต่งเครื่องแบบปกติขาว

                   - ข้าราชการในพระองค์  แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
                                          .....................................................ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1