สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากนายกสภามหาวิทยาลัย


โพสโดย กมลวรรณ จันทป     โพสวันที่ 14 มีนาคม 2559 , 12:00:14     (อ่าน 1,866 ครั้ง)


สารแสดงความยินดี  บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

          ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ทุกๆ ท่าน  การสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะไปประกอบวิชาชีพ  ตามสาขาที่ท่านได้ศึกษามา  แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ  และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนั้น  ท่านจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  และจะต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  มีความขยันหมั่นเพียร  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเมื่อมีโอกาส  จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะใช้ความรู้ที่ได้รับใหเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ต่อประเทศชาติ  และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

 

          โอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพบูชา    โปรดประทานพรให้ท่านประสบความสุขสมหวังและมีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีตลอดไป

 

 

                       ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล                             

        นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี