สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 "กันเกรา ช่อที่ 24"


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 8 มีนาคม 2559 , 13:43:46     (อ่าน 5,114 ครั้ง)


                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  เวลา 09.15 น. ซึ่งมีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 2,399 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

 

               นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 แห่งการก่อตั้ง  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค โดยยึดหลักปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์สำคัญทั้ง 3 แขนง คือ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในจำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 83 หลักสูตร  มีนักศึกษาทุกระดับจำนวน 15,000 คน มีบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนจำนวน 1,500 คน บนพื้นที่กว่า 5,280 ไร่

              สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399  คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,247 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 152 คน  และในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติ จำนวน 4 ราย   ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานในครั้งนี้  

ปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

            นายชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  เป็นผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิสายธาร” ใน พ.ศ. 2539 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร จัดทำโครงการเบทาโกรพัฒนา เพื่อการพัฒนาชุมชน ให้พัฒนาตน เพื่อพัฒนาชาติ รวมถึงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา เป็นแหล่งฝึกและศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้สนับสนุนทุนการวิจัยและสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษาวิจัยตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา

           ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้การแพทย์ของประเทศเชื่อมโยงกับการพยาบาลและการสาธารณสุขมูลฐาน ได้ปฏิบัติหน้าที่และเจริญรอยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการเป็นแพทย์ที่ดี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

           รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลต่อวงวิชาการด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ทั้งในฐานะครู นักวิชาการ และนักการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 จำนวน 4 ราย ดังนี้

           ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมศักดิ์ พันธุวัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาและการวิจัยสาขาจุลชีววิทยาในระดับชาติและนานาชาติ  เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อให้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เป็นวิทยาทาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือหวังผลตอบแทนใดๆ  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทรัพยากรบุคคลทางจุลชีววิทยาของชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการต่อคณะนิติศาสตร์และต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และได้อุทิศตนเพื่อให้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เป็นวิทยาทาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือหวังผลตอบแทนใดๆ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและทรัพยากรบุคคลทางกฎหมายของชาติ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

          รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองที่มีประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตน มีความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังความคิด ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน และทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การสอน โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือหวังผลตอบแทนใดๆ

          นางสาวจุฑาทิพย์  เครือนพคุณ เป็นผู้ก่อตั้งทุนการศึกษา “ทุนเครือนพคุณ” ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้มีจิตอาสาต่อสังคม  โดยมอบให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553  จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน  และยังเป็นผู้ประสานงานกับเพื่อนชาวต่างประเทศ ในการให้ทุนส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน มอบให้สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2557  ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1