สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช.จับมือ 2 สถาบัน ม.อุบลฯ-มรภ.อุบลฯ จัดงาน


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 7 มีนาคม 2559 , 14:21:08     (อ่าน 826 ครั้ง)


              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่งภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดหลัก "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยของหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัย และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยรับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม อย่างยั่งยืนด้วยความรู้จากการวิจัย” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 150 ผลงานณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

               ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารในฐานะเจ้าภาพร่วมได้ให้การต้อนรับท่านประธานและคณะ พร้อมนำชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมผลงานนวัตกรรมเด่น และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีท่านประธานเป็นผู้มอบในครั้งนี้ด้วย

              ด้านการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม อย่างยั่งยืนด้วยความรู้จากการวิจัย” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีหลายขั้นตอนที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ และต้องเข้าใจปัญหา โดยหาคำตอบให้ชัดเจนจากงานวิจัย เช่น เรื่องการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รัฐบาลถือว่า การเกษตรคือแกนหลักและหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจ การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของนักวิจัยในแต่ละภูมิภาค จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นพลังขับเคลื่อนให้งานวิจัยสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันได้ โดยผสมผสานงานวิจัยกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้งานวิจัยชุมชนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

           ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเสวนา การจัดแสดง นิทรรศการผลงงานวิจัยจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 150 ผลงาน รวมทั้งผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และสินค้า ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย