สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 4 มีนาคม 2559 , 15:38:58     (อ่าน 855 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด

-------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัดภายใต้ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงาน(Co Operative Education หรือ Work integrated Learning : WIL)” เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศในการแข่งขันในตลาดงาน โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.นพดล  คงศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่วนของสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษา และอาจารย์เข้าเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรของสถานประกอบการได้พัฒนาความรู้และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถติดต่อประสานงานด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี