สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย เวทีระดับชาติ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 10


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 , 15:39:29     (อ่าน 1,424 ครั้ง)


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์   คว้า2 รางวัล ระดับชาติ การแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ และรางวัลชมเชย  สามารถป้องกันแชมป์ในสมัยที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 35 สถาบันเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

            นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายหลังจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และยังเป็นการบ่มเพาะ ลักษณะนิสัยในการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 21 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษา 14 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา รวม 35 สถาบันการศึกษา จำนวน 63 ทีมๆ ละ 3 คน  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ทีม ม.อุบลฯ สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทาน และรางวัลชมเชย 

          ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม นำคณะนักศึกษา เข้าแข่งขันแบ่งเป็น 2 ทีม คือทีมกันเกรา 1 และ ทีมกันเกรา 2 สามารถคว้ารางวัลมาได้ ทั้ง 2 ทีม คือ ทีมกันเกรา 2 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทและเกียรติบัตร และ ทีม กันเกรา 1 รางวัลชมเชยโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร ในส่วนของ ทีมกันเกรา 2 ซึ่งมี นายชานนท์ พุทธพิมพ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4เป็นผู้แทนเข้ารับถ้วยพระราชทานต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อุบลฯ กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อม ในการฝึกซ้อมและทดสอบผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะจุดต่อของชิ้นงานมีผลต่อการรับน้ำหนัก ซึ่งผลการทดสอบคณะกรรมการ สะพานไม้ ทั้ง 2 ทีม ของม.อุบลฯประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะทีม ทีมกันเกรา 2 ที่ชนะเลิศ สามารถรับน้ำหนักสุทธิ 230 กก. ซึ่ง ทำลายสถิติของทีม ม.อุบลฯ ในปีที่ผ่านมาด้วย

             รศ.ดร.กิตติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ได้จากห้องเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเห็นเด่นชัด สุดท้ายคือความสำเร็จแห่งรางวัล และชื่อเสียงของสถาบันตามลำดับ

               ในส่วนของพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10  รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และให้เกียรติมอบรางวัลแก่ทีมที่ได้รางวัลในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

            รางวัลชนะเลิศทีมกันเกรา 2สมาชิกในทีม ได้แก่ นายชานนท์ พุทธพิมพ์ ชั้นปีที่ 4 นายสถาพร บุญจันทร์ ชั้นปีที่ 3  นางสาวสุรีมาศ ยิ้มเจริญชั้นปีที่ 4  

            รางวัลชมเชยทีม กันเกรา 1สมาชิกในทีม  นายไตรรัตน์ แสนทวีสุข ชั้นปีที่ 4 นายธีระพงษ์ วงคำซาว ชั้นปีที่ 3 นางสาวนลินี เสนาะทิพย์ ชั้นปีที่ 4  

             นับว่าเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ และสามารถครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 2 ในเวทีระดับชาติ