นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

About Subheading

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดี


รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ดร.อรนุช ปวงสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

คณบดี


ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก


ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
รก.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ