นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดี


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

คณบดี


ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก


ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ