การสรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    เว็บไซต์เดิม    UBU English          


 ข่าวเด่น
 ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 วิสัยทัศน์ ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน "