ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Tran...
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนเครือข่าย สนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับ ป.ตรี สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแสดงละครเวที เรื่อง บ้...
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ...
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน สืบสานงานบุญประเพณีอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
>> ข่าวทั้งหมด