+  หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 5 (ทั่วไป)
+  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ทั่วไป)
+  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. ครั้งที่ 2 (ทั่วไป)
+  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ รุ่นที่ 12 (ทั่วไป)
+  สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) HRD E-BOOK 2560 (ทั่วไป)
+  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทั่วไป)
+  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด วันที่ 21 พ.ย. 2560) (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด