+  ขอเชิญร่วมงานฟรี รับฟังหัวข้อ ธรรมดีที่พ่อทำ (ทั่วไป)
+  ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยุ... (ทั่วไป)
+  ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เลขที่ ม.อบ.(สค.)05/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ทั่วไป)
+  ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (ทั่วไป)
+  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้ง... (ทั่วไป)
+  ประกาศการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ทั่วไป)
+  ขอเชิญอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด