+  สหกรณ์ออมทรัพยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด งดทำธุรกรรมการเงินวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ทั่วไป)
+  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื... (ทั่วไป)
+  ขอเชิญสมัครเข้าร่วม หลักสูตรด้าน วิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา รุ่น 4 (วพศ. 4) (ทั่วไป)
+  ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ทั่วไป)
+  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน!!! Singha Biz Course 11 (ทั่วไป)
+  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ (ทั่วไป)
+  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตผลิตและจำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศ... (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด