+  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร (อบรม,ประชุม)
+  การสัมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค และการประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคอล (อบรม,ประชุม)
+  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด