+  สัมมนาหัวข้อ โอกาสทำงานหลังเรียนจบและเส้นทางสู่พลเมืองออสเตรเลีย โดย CQUniversity (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญส่งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 20th International Meeting on Respiratory Care Indonesia (อบรม,ประชุม)
+  โครงการอบรมการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education (OBE) วันศุกร์ที่ ๔ พฤษ... (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดอบรม และสาธิตการใช้งานเครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคแคปปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิส (Capi... (อบรม,ประชุม)
+  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ รับนักศึกษาฝึกงาน (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด