+  ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ (อบรม,ประชุม)
+  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนสำหรับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญและอุบลราชธ... (อบรม,ประชุม)
+  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร... (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 61 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asia Color Association Conference 2018 (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด