+  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 12 “การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อรับใช้สังคม” (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Internationalization of Higher Education Platform: Internationalization Policies and Practice... (อบรม,ประชุม)
+  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกษตรพอเพียง รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asia Color Association Conference 2018 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน China Education Expo 2018 (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด