+  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 17 (อบรม,ประชุม)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการวัดประเมินผลมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามแบบ มคอ.3-4 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด