+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน/เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือน... (อบรม,ประชุม)
+  ทุนรัฐบาลอินเดีย 2017-2018 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ... (อบรม,ประชุม)
+  รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH GCP) (อบรม,ประชุม)
+   รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 (อบรม,ประชุม)
+  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด