+  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน (อบรม,ประชุม)
+  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field Emission Scanning Electr... (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญสมัคร เข้าฝึกอบรม เรื่อง “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ... (อบรม,ประชุม)
+  กำหนดจัดอบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-ray Fluoresc... (อบรม,ประชุม)
+  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเนื้อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้... (อบรม,ประชุม)
+  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเนื้อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้... (อบรม,ประชุม)
+  การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด