+  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการแผนโคลัมโบเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน China Education Expo 2018 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบินของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (อบรม,ประชุม)
+  การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำ... (อบรม,ประชุม)
+  โครงการ Singha university entrepreneur (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด