+  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม BIOSAFETY AND BIOSECURITY ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบรม,ประชุม)
+  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (อบรม,ประชุม)
+  ศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รับนักศึกษาฝึกงาน (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด