+  ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative-LMI) จำนวน 2 โครงการ (อบรม,ประชุม)
+  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการงานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา (อบรม,ประชุม)
+  รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์การประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนา The 8th University Scholar leadership Symposium: Building Life, Giving Hope (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร 10-Day Diplomas of Sustainable Operations (Major in Carbon and Energy Management; and Green ... (อบรม,ประชุม)
+  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ออแพร์) กับประเทศสหรัฐอเมริกา (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด