+  โครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน อปพร.ของศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2562 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Internationalization of Higher Education Platform: Internationalization Policies and Practice... (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด