+  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามา... (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0 (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU (CAPTW) ครั้งที่17 (อบรม,ประชุม)
+  เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในงานวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2560 (อบรม,ประชุม)
+  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการวิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.60 (อบรม,ประชุม)
+  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 17 (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด