+  ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน (อบรม,ประชุม)
+  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฟรี) (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมการสร้าง Mobile Application ด้วย Ionic Framework 3 เพื่อใช้งานจริงระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 60 (อบรม,ประชุม)
+  การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Thai Journal Online: สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสา... (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4 (อบรม,ประชุม)
+  ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด