+  ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศผุ้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางเครือข่าย (Log) (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  รายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น สอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางเครือข่าย (Log) (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด