+  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมระบบหมักแก๊สชีวภาพ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมระบบหมักแก๊สชีวภาพ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  เผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบำรุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา-เก้าอี้เลคเชอร์ (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด