+  คู่มือการสืบค้นกฎหมาย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณร... (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  การอนุมัติยกเว้นให้การช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจอทัชสกรีนมัลติทัช จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 11 เครื่อง (จัดซื้อจัดจ้าง)
+  ประกาศเผยแพร่ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีตกลงราคา (จัดซื้อจัดจ้าง)
>> ข่าวทั้งหมด