+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณ... (สมัครงาน)
+  ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พั... (สมัครงาน)
+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 ... (สมัครงาน)
+  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิ... (สมัครงาน)
+  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมัครงาน)
+  รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (สมัครงาน)
+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด