+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพน... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบั... (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์... (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา... (สมัครงาน)
+  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนการกำกับดูแลของมห... (สมัครงาน)
+  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด