+  คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วัน... (สมัครงาน)
+  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล) (สมัครงาน)
+  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สมัครงาน)
+  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติกา... (สมัครงาน)
+  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล) (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562 (สมัครงาน)
+  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจาร... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด