+  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อ... (สมัครงาน)
+  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าทดสอบด้านคอมพิวเตอร์ และเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักว... (สมัครงาน)
+  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (สมัครงาน)
+  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์,... (สมัครงาน)
+  คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับตั้งแ... (สมัครงาน)
+  บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด รับสมัครงานวิศวกร (สมัครงาน)
+  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจาร... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด