+  คณะเภสัชศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์)ร... (สมัครงาน)
+  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั... (สมัครงาน)
+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศ... (สมัครงาน)
+  ขยายระยะเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและ... (สมัครงาน)
+  รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา (สมัครงาน)
+  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าท... (สมัครงาน)
+  คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์สาขา... (สมัครงาน)
>> ข่าวทั้งหมด