+  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 รอบที่ 2 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าราชหารทหารกองประจำการ ปี พ.ศ.2562 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับชำระเงินล่าช้า(ถ้ามี)ผ่านธนาคาร (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 (การศึกษา)
+  รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(UBU-Test) ประจำปีการศึกษา 2561 (การศึกษา)
+  รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
>> ข่าวทั้งหมด