+  ประกาศเลื่อนวันจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เ... (การศึกษา)
+  แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ubu-test) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “International Student Exchange”
+  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4 และโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะว... (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลอินเดีย
>> ข่าวทั้งหมด