+  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU-TEST ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเลื่อนลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม ผ่านเว็บ reg เป็นวันที่ 25 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 19 ม.ค...
+  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557(เกณฑ์58) (การศึกษา)
+  บริษัท ไทรสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (การศึกษา)
+  เลื่อนกำหนดส่งผลการเรียนและ ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฮังการี ระดับปริญญาโท และเอก
+  Announcement for 2017-2018 Global Undergraduate Exchange Program ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
>> ข่าวทั้งหมด