+  ประชาสัมพันธ์การสัมมนา Going Global 2018: Global connections, local impact” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ “Conservation and Development” ณ สปป.ลาว (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ ประเทศบราซิล (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์โครงการ SCG Excellent internship Program 17 (การศึกษา)
+  นักศึกษารหัส 60 กรุณาส่งรูปถ่ายนักศึกษา (การศึกษา)
+  การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด