+  ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU – Test) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (การศึกษา)
+  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
+  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561 (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด