+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 (การศึกษา)
+  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2561 (การศึกษา)
+  ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEN Work Placement Programme เพื่อเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี
+  ประกาศ เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การศึกษา)
+  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 (การศึกษา)
+  English Corner (Free service for UBU students & staff!) (การศึกษา)
>> ข่าวทั้งหมด