+  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Programme ประจำปี 2561
+  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561 (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (การศึกษา)
+  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (การศึกษา)
+  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (การศึกษา)
+  ประกาศผลการประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560-2564 (การศึกษา)
+  ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ ประเทศญี่ปุ่น
>> ข่าวทั้งหมด