| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
 
>> หน่วยงานอื่นๆ        
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ (U-Place)
สภาอาจารย์
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (itap)
ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ศูนย์การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา "งา" เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
   
>>

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |