| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
 
>> คณะ
 
??????????????
คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.sci.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3401 - 4
โทรสาร
: 0 4535 3422
   
คณะนิติศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.law.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3930 -1
โทรสาร
: 0 4535 3937
   
??????????????
คณะเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.agri.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3500
โทรสาร
: 0 4528 8373
   
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.ap.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3742 - 5
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.eng.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3300
โทรศัพท์
:
   
คณะรัฐศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.pol.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3940 - 41
โทรสาร
: 0 4535 3941 
คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.la.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3700
โทรสาร
: 0 4528 8870 
   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เว็บไซต์
: http://www.cmp.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3900 
โทรสาร
: 0 4535 3901

คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.phar.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3600 - 9
โทรสาร
: 0 4535 3626 , 0 4535 3605,
  0 4528 8384
   
คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.nurse.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3227
โทรสาร
:
 
คณะบริหารศาสตร์
เว็บไซต์
: http://www.bus.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3804 
โทรสาร
: 0 4535 3805 
   

   
         
>> สำนัก            
 
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เว็บไซต์
: http://www.ocn.ubu.ac.th
โทรศัพท์
: 0 4535 3102
โทรสาร
: 0 4535 3114
   

 
สำนักวิทยบริการ
เว็บไซต์
:http://www.oar.ubu.ac.th/
โทรศัพท์
: 0 4535 3140 ,
 0 4528 8400 - 3 ต่อ 1803
โทรสาร
: 0 4535 3145
   
สำนักงานอธิการบดี
เว็บไซต์
:
โทรศัพท์
: งานประชาสัมพันธ์
  0 4535 3000 , 0 4535 3006
โทรสาร
: 0 4528 8048
, 0 4528 8398
   
 
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เว็บไซต์
: http://www.ubu.ac.th/web/pnr
โทรศัพท์
: 0 4535 3089 , 0 4535 3061-2 
โทรสาร
: 0 4535 3089
   
   
 
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |