| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
     
หลักสูตรที่เปิดสอน
| ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย และ ๑ วิทยาเขต ดังนี้ คือ

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                - วิชาเอกพืชไร่
                - วิชาเอกพืชสวน
                - วิชาเอกสัตวศาสตร์

 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                - วิชาเอกพืชศาสตร์
                - วิชาเอกสัตวศาสตร์
                - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
 • สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

          - วิชาเอกพืชศาสตร์
          - วิชาเอกสัตวศาสตร์
          - วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๓๕๐๐ โทรสาร : ๐๔๕-๒๘๘๓๗๓ เว็บไซต์ : www.agri.ubu.ac.th
 

. คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๔๐๐-๔โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๔๒๒ เว็บไซต์ : www.sci.ubu.ac.th

 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๓๐๐ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๓๓๓๓               เว็บไซต์: www.eng.ubu.ac.th

 

๔. คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 

ประกาศนียบัตรทางการแพทย์ทางเลือก

 
 • สาขาวิชาโฮมิโอพาธีย์
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๖๐๐-๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๘-๓๘๔ เว็บไซต์ : www.phar.ubu.ac.th

 

. คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการพยาบาล
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๒๒๖-๗ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๒๒๖ เว็บไซต์ : www.nurse.ubu.ac.th

. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๐ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๙๐๑ เว็บไซต์ : www.cmp.ubu.ac.th

 

. คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
 • สาขาการท่องเที่ยว
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาการพัฒนาสังคม
 • สาขาศิลปะการแสดง
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 
 • สาขานิเทศศาสตร์
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 • สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๗๐๐ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๘๘๗๐ เว็บไซต์ : www.la.ubu.ac.th

 

. คณะบริหารศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๘๐๔ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๘๐๕ เว็บไซต์ : www.bus.ubu.ac.th

 

. คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๓๐-๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๙๓๗ เว็บไซต์ : www.law.ubu.ac.th

 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรความร่วมมือ)
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการปกครอง
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๔๐ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๙๔๑ เว็บไซต์ : www.pol.ubu.ac.th

 

๑๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 

หลักสูตรศิลปะประยุกต์มหาบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๗๔๑-๒ โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๗๔๐ เว็บไซต์ : www.ap.ubu.ac.th/

 

๑๒. วิทยาเขตมุกดาหาร ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการบัญชี
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
 • สาขาวิชาการจัดการ
 

โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๕๑๗๗ โทรสาร ๐๔๒-๖๑๕๑๗๗ เว็บไซต์ : http://www.muk.ubu.ac.th/

 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา :
โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๓๑๒๐ , ๐๔๕-๓๕๓๑๒๒ ,๐๔๕-๓๕๓๑๒๓-๔
โทรสาร : ๐๔๕-๓๕๓๑๑๙
- วิธีรับบุคคลเข้าศึกษา
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
- คณะ / หน่วยงาน
 
 

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |