| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
     
     
วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี
| ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 

การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ วิธีรับผ่านส่วนกลาง(Admissions) และวิธีรับตรง ได้แก่

1. วิธีรับผ่านส่วนกลาง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำเนินการการคัดเลือกจากองค์ประกอบที่ ทปอ. โดยกำหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐
 
2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกำหนดสัดส่วนประมาณ ร้อยละ ๖๐ โดยแบ่งเป็น ๒ วิธี ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่และวิธีรับตรงตามโควตา ตามรายละเอียดดังนี้ คือ
     2.1 วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น ดังนี้

 

๑. รับตรงพื้นที่บริการ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะ/สาขาพิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียน ที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
  ๒. รับตรงพื้นที่อีสาน สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ จังหวัด ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่แยกสัดส่วนจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองและโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
  ๓. รับตรงพื้นที่ภาคอื่น สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น ๑๙ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
     2.2 วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
 

วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก
  1. โควตาทุนช้างเผือก การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการรับทุนที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
  2. โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๒) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายสร้างกำลังคนระดับปริญญาเอกเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
  3. โควตาโอลิมปิกวิชาการ การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องผ่านการอบรมค่าย ๑ และค่าย ๒ ของค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศโดยมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
  4. โควตากีฬา การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด
  5.โควตาศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากำหนด
 

   กลุ่มที่ ๒ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่

  1.โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. โควตาทุนชายแดนภาคใต้ การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ จากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
  3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หมายถึง โครงการผลิตแพทย์ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
  4. โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการบูรณาการ ภารกิจพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนจากการพัฒนาโครงงานของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และจะสานต่อโครงงานในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงงานที่นักเรียนเสนอเพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จะต้องเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตเพื่อเป็นการผ่อนพระราชภาระของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  5.โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นโครงการนี้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการยุววิจัยยางพารา สนับสนุนให้ครูและนักเรียนทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในทุกมิติ ทุกสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ คุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และโครงงานนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นต้น
  กลุ่มที่ ๓  กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ
  1.โควตาโครงการรักษ์เกษตร หมายถึง โครงการที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นควรให้การส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตร โครงการยุวเกษตร หรือเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิตทางการเกษตร ให้สามารถแข่งขันในระดับมหภาคได้
  2. โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม หมายถึง โครงการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความตั้งใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานิติศาสตร์พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ที่มีคุณธรรม และสามารถเป็นผู้นำในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. โควตาโครงการพิเศษ หมายถึง โครงการจัดตั้งเพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง รับผ่านส่วนกลาง และวิธีรับตรงประเภทอื่นๆ
- วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
- คณะ / หน่วยงาน
 
 

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |