| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
     
     
ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ ๑๙ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย
รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ
1. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี         ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๒
2. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อิงคสุวรรณ              ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
3. ศาสตราจารย์ประกอบ  วิโรจนกูฏ               ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓ 
4. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข       ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนวารินเดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง โดยมีระยะห่างจากสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอำเภอวารินวารินชำราบ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
 

ปรัชญา
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

 

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

 

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2.สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

ยุทธศาสตร์

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2.พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ
5.บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข
6.บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
 
หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
- ประวัติมหาวิทยาลัย
- ตราและสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
- เพลงประจำมหาวิทยาลัย
- วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
- แผนที่การเดินทาง
- วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
 
 
 
 

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |