| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา และ นายสมพร สุวรรณการ สองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา และ นายสมพร สุวรรณการ สองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
   
 

     

ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน  สุคำภา และ นายสมพร  สุวรรณการสองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน  สุคำภา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ นายสมพร  สุวรรณการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ซึ่งแบ่งเป็น ๖ ประเภท คือ

         ๑. นักเรียน นักศึกษา                                                            จำนวน           ๓๑      คน

          ๒. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                      จำนวน           ๑๖      คน

         ๓. นักร้อง นักแสดง ศิลปิน                                                    จำนวน           ๑๓      คน

         ๔. สื่อมวลชน                                                                       จำนวน            ๔       คน

         ๕. ประชาชนทั่วไป                                                              จำนวน           ๒๓      คน

          ๖. ลูกกตัญญูฯ ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ          จำนวน            ๑๐      คน

                                                                                     รวมจำนวนทั้งสิ้น         ๙๗      คน

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

         ๑. เรื่องที่ส่งจะต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จักก็ได้

         ๒. จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ๕ ประการ ดังนี้

              ๒.๑ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

              ๒.๒ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่

              ๒.๓ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่

              ๒.๔ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล

              ๒.๕ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

๓. ผู้ที่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๖๐ ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่ หรือ เสียชีวิตไม่เกิน ๒ ปี (นับจากวันที่ส่งแบบกรอกประวัติการคัดเลือกฯ)

            สำหรับ นายคมสัน  สุคำภา และ นายสมพร  สุวรรณการ ทั้งสองนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเข้ารับโล่เกียรติคุณจากองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   ประกาศข่าวโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ประกาศข่าว 2014/07/24 , 15:31:06   (อ่าน 1899 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |