| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ด่วน... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,350 คน 9 คณะ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ด่วน... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,350 คน 9 คณะ
   
 
     

ด่วน... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,350 คน 9 คณะ

------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โดยการสอบสัมภาษณ์) จำนวน 3,350 คน 9 คณะ ดังต่อไปนี้

1.      คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)                                   จำนวน 380 คน

2.      คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)                                    จำนวน 780 คน

3.      คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)                                       จำนวน 240 คน

4.      คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)                                    จำนวน 530 คน

5.      คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                       จำนวน 310 คน

6.      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน  40 คน

7.      คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)                                                จำนวน 400 คน

8.      คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

          และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)                                               จำนวน 550 คน

9.      คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

         และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)                                           จำนวน 120 คน

               โดยมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

                    1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม     (ม.4 - 6) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

                    2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม. 4 - 6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

                    3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

                    4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว      

            สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3120 หรือ 0-4535-3122 หรือ 0-4535-3223-4 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.aspโดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ /ข่าว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   ประกาศข่าวโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ประกาศข่าว 2018/01/04 , 15:55:45   (อ่าน 699 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |