| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
     
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 
ลักษณะทุนที่ให้การสนับสนุน
1. ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้เป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 5 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000บาท  
2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  จำนวน 4 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ  300,000 บาท 
3.ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 2 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000 บาท 
4. ทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย จำนวน 3 ทุน วงเงินไม่เกินทุนละ 120,000 บาท 
 
5. เน้นการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน ดังต่อไปนี้
    (1)  ด้านชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
    (2)  ด้านเกษตรครบวงจรเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสุขภาพ
    (3)  ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ยางและพอลิเมอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    (4)  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    (5)  ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย
    (6)  ด้านสมุนไพร
    (7)  ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 
6. ระยะการดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน (ก.พ.2561-ก.ย.2561) 
 
นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถ Download ประกาศทุน และแบบฟอร์มได้ตามเอกสารแนบ
ปิดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ | รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   ประกาศข่าวโดย ปัญจีรา ศุภดล     วันที่ประกาศข่าว 2018/01/03 , 16:53:56   (อ่าน 291 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |