| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อม TOEFL
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อม TOEFL
   
 
     

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL
วันที่ 15 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

สังกัด

1.        

กิรติยา อิทรบุตร

คณะบริหารศาสตร์

2.        

วริศรา มังคละทน

คณะบริหารศาสตร์

3.        

สุมาลี เงยวิจิตร

คณะบริหารศาสตร์

4.        

กฤติยา จันลุน

คณะวิทยาศาสตร์

5.        

กิตติยาภรณ์ เครือดี

คณะวิทยาศาสตร์

6.        

เกวลิน ดอกเด็น

คณะวิทยาศาสตร์

7.        

เกวลี เดโชชัยพร

คณะวิทยาศาสตร์

8.        

ขวัญฤทัย สำลีวงค์

คณะวิทยาศาสตร์

9.        

คุณกวิณท์ โพธิ์งาม

คณะวิทยาศาสตร์

10.    

จักฤษณ์ รัตนจารุวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

11.    

จันทนา มาคะจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์

12.    

จิราวรรณ ทองศรี

คณะวิทยาศาสตร์

13.    

จุฑารัตน์ กลีบม่วง

คณะวิทยาศาสตร์

14.    

จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์

15.    

เจนจิรา วันทา

คณะวิทยาศาสตร์

16.    

โชติรส แก้วกัลยา

คณะวิทยาศาสตร์

17.    

ทวี คะเซ็นต์

คณะวิทยาศาสตร์

18.    

ทิพย์อุบล วงค์เต๋อ

คณะวิทยาศาสตร์

19.    

ธนาภรณ์ ทำสะอาด

คณะวิทยาศาสตร์

20.    

นงนุช ปานสนาม

คณะวิทยาศาสตร์

21.    

นพวรรณ สุโพภาค

คณะวิทยาศาสตร์

22.    

นันทกา น้อยวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

23.    

บรรดาศักดิ์ อ่างมณี

คณะวิทยาศาสตร์

24.    

เบญจมาศ สุยังกุล

คณะวิทยาศาสตร์

25.    

ประภัสสร อุดมศรี

คณะวิทยาศาสตร์

26.    

ปราณิศา แก้วใส

คณะวิทยาศาสตร์

27.    

ปฤษณา เพ็ญชารี

คณะวิทยาศาสตร์

28.    

ปาริชาติ สีสุราช

คณะวิทยาศาสตร์

29.    

ปิยะพรรณ ปลาโสม

คณะวิทยาศาสตร์

30.    

พัชชราภรณ์ ทองรอง

คณะวิทยาศาสตร์

31.    

พัฒตรา บุษบิน

คณะวิทยาศาสตร์

32.    

พิชชานันท์ ไชโย

คณะวิทยาศาสตร์

33.    

พิสมัย แสงสว่าง

คณะวิทยาศาสตร์

34.    

แมนมนัส ศรีแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์

35.    

ระพีภรณ์ แสงวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

36.    

รัตติยาากร บุญญาสุ

คณะวิทยาศาสตร์

37.    

วรรณิสา ทองสัมฤทธี

คณะวิทยาศาสตร์

38.    

วรางคณา วังคะฮาด

คณะวิทยาศาสตร์

39.    

วราพร เข้มเอี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์

40.    

วิภาดา สุวรรณไตรย์

คณะวิทยาศาสตร์

41.    

วุฒิพงศ์ หนูเรือง

คณะวิทยาศาสตร์

42.    

ศรัญญา ภาโนมัย

คณะวิทยาศาสตร์

43.    

ศศิยาภรณ์ เฉลิมสุข

คณะวิทยาศาสตร์

44.    

สมธิดา ทัดเทียม

คณะวิทยาศาสตร์

45.    

สายฝน เพชรกอง

คณะวิทยาศาสตร์

46.    

สิมิลัน ภักดิ์วาปี

คณะวิทยาศาสตร์

47.    

สุรีย์รัตย์ ศรีวิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์

48.    

อณัญญา ขันธุแสง

คณะวิทยาศาสตร์

49.    

อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์

50.    

อรอนงค์ ลามาตย์

คณะวิทยาศาสตร์

51.    

อ่อนนุช อุ่นคำ

คณะวิทยาศาสตร์

52.    

อาริญา ศาลาสุข

คณะวิทยาศาสตร์

53.    

กาญจนา เชื้อบุญมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

54.    

ณัชชา ปัสบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

55.    

นวพล เงาเพชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

56.    

ปวรรุจ อินธิจักร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

57.    

ฝนทิพย์ ครองยุติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

58.    

พิชิต คำเฟื้อย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

59.    

พิลาศลักษณ์ เพชโรภาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

60.    

ภัทรวดี อยู่สุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

61.    

รัชดา ปาละ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

62.    

เรณุกา ไชยช่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

63.    

วริยา โสพระบุตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

64.    

วิภาวี สิถิระบุตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

65.    

วิษณุกร ลักขษร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

66.    

อริษา สถิตสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

67.    

อาทิตยา จันทร์งาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

68.    

อิศราภรณ์ จิตศีล

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

69.    

รศวรรณ สุนิติสาร

คณะศิลปศาสตร์

70.    

ภูษณิศา นวลสกุล

สำนักงานอธิการบดี

71.    

อัจฉราพร ทองสรรค์

-

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ
 
         
   ประกาศข่าวโดย นายธนาวุฒิ ภักดียา     วันที่ประกาศข่าว 2017/09/14 , 17:19:38   (อ่าน 317 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |