| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10)
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10)
   
 

     

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

(The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10)

-----------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนผลงานทางด้านทรัพยากรพืชอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤษศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้คำขวัญ “พฤกษศาสตร์ไทย : สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

         

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับการจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10”(The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Palms-emblems of tropical forests” โดย Prof. Henrik  Balslev, Aarhus University, Denmark จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากผลงานวิจัย โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่ ป่าไม้ สาหร่าย เห็ดรา และไลเคนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวน 112 ผลงาน ซึ่งแบ่งเป็นภาคบรรยาย 41 เรื่อง และภาคนิทัศน์ 71 เรื่อง และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ประกาศข่าว 2016/06/16 , 15:04:07   (อ่าน 1231 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |