| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

ระบบบริการผ่านเครือข่าย (E-Service)
 
     
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
| ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1.
ระบบ REG - สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2.
ระบบประเมินการสอน (สำหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ)   - กองการเจ้าหน้าที่
3.
ระบบ UBU TQF Mapper   - สำนักงานประกันคุณภาพฯ
    - กองบริการการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  
4.
ระบบบุคลากร (DMS)  
5.
ระบบข้อมูลลงเวลาบุคลากร  
6.
ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 
7.
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
8.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่และหนังสือเวียน)  
9.
โครงการเติมความโปร่งใสกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
10.
ระบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  
11.
ระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
     
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
 
12.
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  
     
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  
13.
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. (CHEQA)  
14.
ระบบส่งรายการข้อมูลการเงิน สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ.  
15.
ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  
16.
ระบบประเมินความพึงพอใจกลาง  
     
ระบบสารสนเทศเพื่อการการบริการอื่นๆ  
17.
ระบบให้บริการสถานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     
ระบบรายงานข้อมูลเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก (สกอ.)  
18.
1.รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การเงินอุดมศึกษา  

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |