| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
     
>>
ติดต่อเรา
 
     
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อยู่ : 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
0-4535-3000 ถึง 3
  อีเมล์ : webmaster@ubu.ac.th
     
>>
หน่วยงานให้บริการต่างๆ
 
     
ลำดับ
หน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ (ภายนอก)
โทรศัพท์ (ภายใน)
อีเมล์
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1. งานD4LP งานหลักสูตร ชั้น 2
อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3131
3131
 
2. สำเร็จการศึกษา
(ปริญญาตรี,อนุปริญญา)
งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
(หลังเก่า)
0 4528 8400
ต่อ 1361
1361
Kom06_krit@hotmail.com
3. สถานภาพเตือน,ถูกถอนชื่อ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
(หลังเก่า)
0 4528 8400
ต่อ 1361
1361
Nong_nit@hotmail.com
4. ลงทะเบียนเรียน
สถานภาพนักศึกษา
คืนสถานภาพ
เทียบโอนรายวิชา
ย้ายคณะ/สาขาวิชา
งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
(หลังเก่า)
0 4535 3117
3117
Sasitthon_Jex@hotmail.com
Panita_star@hotmail.com
P_Jaisamran@hotmzail.com
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา
5. งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา ชั้น2
สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3091
3091
qaim.ubu@Gmail.com
for_men888@hotmail.com
art_0555@hotmail.com
6. แนะแนวและจัดหางาน ห้องหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3033
3091
sukanyar@ubu.ac.th
7. ทุนการศึกษา ห้องหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4528 8400 -3
ต่อ 1095
1095
susna_123da@hotmail.com
8

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)

ห้องหน่วยสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3090
3090
Tunyanai@hotmail.com
9. สถานกีฬา อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
0 4528 8400-3
ต่อ 7032
7032
chankop@hotmail.com
งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
10. การดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3038
3038
kengkla17@hotmail.com
11. ให้คำปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในงานวิชาการ / ตรวจ Abstract ภาษาอังกฤษ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3052
3052
patcharindu@gmail.com
12. ให้คำปรึกษาทุนต่างประเทศและแลกเปลี่ยนนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
0 4535 3040
3040
jarinda1978@hotmail.com
สำนักวิทยบริการ
13. ฝ่ายหอสมุด - งานบริการห้องสมุด เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ
0 4535 3136
3136
 
14. ฝ่ายหอสมุด - ยืมระหว่างห้องสมุด ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ
045-288-400 ต่อ 1829
1829
 
15. ฝ่ายหอสมุด - บริการ Document Delivery ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ
0 4535 3147
3147
ubulib@hotmail.com
16. ฝ่ายหอสมุด -บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น
0 4528 8400 ต่อ 1875
1875
 
17. ฝ่ายหอสมุด -ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น3 อาคารสารสนเทศ
0 4528 8400 ต่อ 1828
1828
 
18. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น
0 4528 8400 ต่อ 1833
1833
 
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
19. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย - บริการระบบเครือข่าย ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0 4535 3107
0 4535 3113
3107
3113
 
20. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ - บริการระบบสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0 4535 3109
0 4535 3110
0 4528 800 ต่อ 1502
3109
3110
1502
 
21. ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง - บริการฝึกอบรม ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0 4535 3104
0 4535 3108
0 4535 3111
3104
3108
3111
 
     
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |