| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
>>
แผนผังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                 
1.
เมนูนำทาง
2.
เกี่ยวกับ ม.อบ.
3.
นักศึกษา
4.
บุคลากร
               
| คณะ     ประวัติมหาวิทยาลัย   | ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา   | ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร
  คณะเกษตรศาสตร์     ตราและสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย     ระบบทะเบียนออนไลน์ (REG)     ระบบบุคลากร/สลิปเงินเดือน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์     เพลงประจำมหาวิทยาลัย     ระบบสารสนเทศเพื่อนักศึกษา
   ด้านสวัสดิการ กองทุนกู้ยืม (UBU -SIS)
    ระบบอีเมล์
  + คณะศิลปศาสตร์     แผนที่การเดินทาง     ระบบลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน
และยืนยันตัวตนใช้งานอินเทอร์เน็ต
    คลังเอกสาร
  + คณะเภสัชศาสตร์     วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย        
  + คณะบริหารศาสตร์       | สิ่งสนับสนุนการศึกษา    
  + คณะนิติศาสตร์
3.
การเข้าศึกษา     ห้องสมุด    
  + คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ     หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี     หอพักนักศึกษา    
  + คณะรัฐศาสตร์     วิธีสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี        
  + วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     บัณฑิตศึกษา        
  + คณะพยาบาลศาสตร์   | แหล่งสนับสนุนการศึกษา /สิ่งอำนวยความสะดวก        
  + วิทยาเขตมุกดาหาร     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ        
  + สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)        
  + สำนักวิทยบริการ     หอพักนักศึกษา        
  + สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     ศูนย์กีฬา        
  สำนักงานอธิการบดี            
  + กองกลาง            
  + กองแผนงาน            
  + กองคลัง            
  + กองบริการการศึกษา            
  + กองการเจ้าหน้าที่            
  + งานประกันคุณภาพ ฯ            
  + งานส่งเสริมการวิจัยฯ            
  + งานกิจการนักศึกษา            
  + กองบริหารกายภาพฯ            
  + งานวิเทศสัมพันธ์            
  + กองกฏหมาย            
  + หน่วยตรวจสอบภายใน            
  + โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
  หน่วยงานอื่นๆ            
  + สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
  + สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ            
  + อนุกรรมการสภาอาจารย์            
  | ระบบบริการผ่านเครือข่าย (E- Services)            
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
           
  + ระบบ REG            
  + ระบบประเมินการสอน (สำหรับผู้ดูแลระบบระดับคณะ)            
  + ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติบนเครือข่าย            
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
           
  + ระบบบุคลากร (iUBU)            
  + ระบบข้อมูลลงเวลาบุคลากร (เฉพาะเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)            
  + ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร            
  + ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์            
  + โครงการเติมความโปร่งใสกับการจัดซื้อจัดจ้าง            
  + ระบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย
           
  + ระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
           
  + ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย            
  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ            
  + ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. (CHEQA)            
  + ระบบส่งรายการข้อมูลการเงิน สถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ.            
  + ระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา            
  ระบบรายงานข้อมูลเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก (สกอ.)            
  + รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การเงินอุดมศึกษา            
                 
                 
                 

     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |