| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
       
       
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
     รองอธิการบดี  
 
 
 
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
       
 
   
 
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
   
 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   
   
     ผู้ช่วยอธิการบดี  
 
 
 
ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ดร.อรนุช ปวงสุข
 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
       
 
 
ดร.รัชดา โสภาคะยัง
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
       
 
   
 
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
   
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
   
   
     คณบดี  
 
 
 
รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รศ.มันทนา สามารถ
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
 
 
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 
 
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
ผศ.ดร.สงวน ธานี
 
 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
       
     ผู้อำนวยการสำนัก  
 
 
 
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผศ.เสาวดี กงเพชร
อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |