| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
       
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
     รองอธิการบดี  
 
 
 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
 
 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
       
 
   
 
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
   
 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   
   
     ผู้ช่วยอธิการบดี  
 
 
 
ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ดร.อรนุช ปวงสุข
ดร.รัชดา โสภาคะยัง
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       
 
 
ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
อ.นภดล พัฒนะศิษอุบล
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
       
 
   
 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
   
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
   
       
   
     คณบดี  
 
 
 
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รศ.มันทนา สามารถ
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
 
 
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
อ.ขรรค์เพชร ชายทวีป
 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
 
 
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
ผศ.ดร.สงวน ธานี
 
 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
       
     ผู้อำนวยการสำนัก  
 
 
 
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ผศ.เสาวดี กงเพชร
อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |