EN  
 UBU - Search  
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
ข้อมูลต่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อมูลต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ระบบ E-Service
   
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
กองกลาง
กองแผนงาน
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
งานส่งเสริมการวิจัย ฯ
งานกิจการนักศึกษา
กองบริหารกายภาพฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
กองกฏหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
หน่วยงานอื่น
 
แบนเนอร์ต่างๆ
Previous
UBU RADIO
Next
    ระบุชื่อกิจกรรม   จากหน่วยงาน
    นักเรียน-นักศึกษา จ.อุบลฯ รวมใจเป็นหนึ่ง เตรียมพร้อมบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
    การอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการวิจัย" วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม U2 โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี2558 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 2/ 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 1/2558
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 6
    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน
    บรรยายปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาธารณสุข ปี4
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    ผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2558
    ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ม.อุบลฯ วิจัยชี้ราคาที่ดินอีสานล่างพุ่ง 20-30 เท่า
    ม.อุบลฯ จัดงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อลังการแห่งมหาดุริยางค์ไทย
    ศูนย์พี่เลี้ยงม.อุบลฯ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คัดเลือกผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายแกนนำ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบัน
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุสู่เยาวชน
    นศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ แด่น้องนักเรียน รร.ตชด.
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่กลยุทธ์การบริหารงานเชิงรุก มุ่งสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
    ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
    IT DAY@OCN 2014_12-130257
    สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ฝึกงาน และ work and travel
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านบัวเทิง และ หมู่บ้านดงบัง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯคว้ารางวัลการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ระดับดีมาก
    กิจกรรมสำนักงานประกันฯ เดือน มีนาคม 2558
    เชิญชวนร่วมชมละครเพลงภาษาอังกฤษ-บรรยายไทย UBU s The Little Mermaid the Musical
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ โดย มัคคุเทศก์น้อย
    นักศึกษาสาขา IT และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)”
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษา ณ เมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอวารินชำราบ
    โครงการหอพักน่าอยู่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี (หอพักลีลาวดี 1)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วง ตราเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน Mekong on film 2015 : เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงชมฟรีสุดยอดภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 สัปดาห์ 5 ประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาวิชาการ ระบบการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุไทยในบริบทอาเซียน
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย H.E.Thierry VITEAU
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2015"
    ม.อุบลฯ เลือกตั้งคึกคัก นศ.แห่ใช้สิทธิ์ รวมใจ ม.อุบล ครองพื้นที่ สมัยที่ 4 “สิทธินนท์ ศรีพันธ์” นั่งเก้าอี้นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
    ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบทความทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558
    MOUน้ำ 4 ฝ่าย เข้าสำรวจการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล คว้ารางวัล การแข่งขัน MBS Festival ๒๐๑๕
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
    พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ แรงไม่หยุด..คว้าที่ 1และ2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯการแข่งขันวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR ๒๐๑๕)
    แห่งแรกในประเทศ ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ นักเรียนรุ่นแรกอายุรวมกว่า 2,000 ปี
    กิจกรรมสำนักงานประกันฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้าชนะเลิศ 2 รางวัล ระดับชาติ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ ๙
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานจัดกิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ จัดค่ายปฏิบัติธรรม บูรณาการการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักศึกษา
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมสัมมนา “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๕ ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
    วงสังกะลีแบนด์ คว้าแชมป์ AG MUSIC AWARD 2015 ประกวดวงดนตรีสากล งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    เวทีรับฟัง:เสียงประชาชน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้า ในโอกาสเข้าพบ พ่อเมืองอุบลฯ คนใหม่
    การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานเกษตรอีสานใต้ 2558
    ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ อวยพรปีใหม่คณะ/สำนัก
    ออกโรงทานเพื่ออาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ประจำปี 2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนเบื้องต้น (อังกฤษ เวียดนาม เขมร) ของหอพักลีลาวดี2
    บรรยากาศ กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2558 ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมงานปีใหม่เวียดนาม (สมาคมเชื้อสายเวียดนามอุบล)
    การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ใช้สีเทียน สีพลาสเทล) งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 9 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AG MUSIC AWARD 2015 ชิงชัย 14 ก.พ.นี้
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2558, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งาน “เกษตรอีสานใต้ 2558” ภายใต้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลางคณะนิติศาสตร์
    "ชีวิตคือเกษตร" เริ่มเปิดแสดงแล้วครับ มาดูตัวเป็นๆ เลยที่งานเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    นิทรรศการทางประมง ปลาทะเล สัตว์น้ำจืดหาดูยาก ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    การสัมมนากลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ณ ห้องเรียน 5202
    ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณ WiFi ในบริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ 2558
    2 พรรคใหญ่ ม.อุบลฯ จัดเวทีดี-เบต ประกาศเจตนารมณ์เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งสร้างสรรค์ องค์การนักศึกษา ปี’58
    โครงการค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการดับไฟป่าประจำปี งบประมาณ 2558
    ยิ่งใหญ่ที่สุด..งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ Mr. Mitsugu Saito อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่ เทศกาลประจำปี บุญพระเวสสันดร อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เชิดชูผู้เสียสละ
    นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมการผลิต สกู๊ปข่าว รายการปฏิบัติการข่าวดี ออกอากาศช่อง NBT
    การสอบคัดเลือกนักเรียน วมว. รอบสอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน ครั้งที่ ๔ "ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน"
    นศ.ม.อุบลฯ-นศ.วิทยาเขตมุกดาหาร รวมใจเป็นหนึ่งร่วมสืบสานประเพณี งานนมัสการพระธาตุพนม
    ม.อุบลฯ ร่วมเทศกาลประจำปีบุญพระเวสสันดร ปิดทองรอยพระพุทธบาท จำลอง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดหน่วย UBRAs ให้บริการงานวิจัย อบรมสัมมนา บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
    ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    ปฏิทินกิจกรรม งานเกษตรอิสานใต้ ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ รับธงก.ก.ม.ท.พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43“กันเกราเกมส์” ปี 59
    การป้องปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของนักศึกษา/บุคลากรและความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ยามวิกาล
    ประชุมใหญ่สามัญฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ กำไรกว่า 17 ล. สมาชิกเฮ รับปันผลเฉลี่ยคืนทั่วหน้า พร้อมรับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ
    ม.อุบล แถลงข่าว เตรียมเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์ “
    ม.อุบลฯจัดค่าย “Rubber Bridge UBU” ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.อุบลฯ พร้อมรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยางในอนาคต
    กิจกรรมวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
    เชิญชวน ร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ Unity Technologies Singapore
    ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558”
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลการทดสอบมัคคุเทศก์น้อย นำนักท่องเที่ยวชมป่าต้นน้ำร่องก่อเชิงนิเวศน์
    ร่วมจัดตั้งโรงทานจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15ก.พ.58
    ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 122 ตัว
    ขอเชิญร่วม โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘ ที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ จับมือ โรงพยาบาล – สนง.สาธารณสุข ผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวชุดาภา มากดี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
    บรรยากาศการอบรมในโครงการ Research Express 13 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ นำเทคโนโลยี 3 มิติ โชว์ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ”
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ เปิดให้บริการห้องพักรับรอง ราคาประหยัดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก มณฑลทหารบกที่ ๒๒
    หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดปีใหม่ 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ”
    เอกสาร power point ประกอบการประชุมชี้แจงทุนวิจัยโครงการ (ABC) โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
    บรรยากาศการประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC)
    สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558_261257
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และวงดนตรีสากล ชิงรางวัลกว่า 50,000 บ.
    Trường Đại học Ubon Ratchathani tổ chức việc cắm trại để chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN dành cho học sinh các trường trực thuộc
    Sinh viên Trường Đại học Ubon Ratchathani phát biểu, đạt được giải nhất 100.000 bạt, chiến thắng các mẫu thiết kế đương đại quốc tế
    Sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng và Thiết kế, Trường Đại học Ubon Ratchathani đã đạt được 100.000 bạt
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มอบรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “การผลิตแสตมป์และ ส.ค.ส. สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมสัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
    พิธีบูมพี่บัณฑิต 2556
    กิจกรรมบริจาคน้ำดื่มวัดหนองบัว
    บรรยายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ทำความสะอาดม.อุบลฯ
    กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และวันชาติไทย
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สำนักงานส่งเสิรมงานวิจัยฯ ม.อุบลฯ เดินทางมอบกระเช้าในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2558
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมอาชีพใหม่แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ปลูกและซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าจำหน่ายทั่วโลกสร้างรายได้กว่า 100 ล้าน
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
    ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัด “ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3”
    กต.มอบอาจารย์ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือผู้นำ 2 ประเทศ ไทย-เวียดนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ
    กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมรักเหนือรักด้วยศีล ๕
    ม.อุบลฯพร้อมลุยงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
    การตรวจสอบและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตมุกดาหาร
    ม.อุบลฯ ร่วมบริจาค ข้าวไรท์ เบอรี่ ในงานรวมน้ำใจให้กาชาดอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาตร์ ม.อุบลฯติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ
    ประมวลภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยยามวิกาล
    ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและขอเชิญคนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
    ร่วมยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม คนแรกม.อุบลฯ จบการศึกษาเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 3, 2014
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ The Best Practice
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯลงนามความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บัณฑิตศึกษา)
    ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557
    ประมวลภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 (ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย)
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 1, 2014
    ม.อุบลฯร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: บัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.) 3 มิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    18th WCCN Gala Dinner, Fostering Scholarship, Friendship and Collabration, Tohsang Khongjiam resort, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมเสวนาและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันชาติไทย ถวายแด่พ่อหลวงไทย
    สู่ความสำเร็จ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Hea
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงความยินดีผู้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์และรับรางวัลโล่รัตนโนบลประจำปี 2557
    กิจกรรมการจัดจราจรบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ชื่นมื่น ประทับใจ ในงานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556” ด้วยเทคโนโลยีเออาร์(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    อลังการ “พญาเทียน” เทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ จ.อุบลฯ ตั้งตระหง่านร่วมชื่นชมบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    กำหนดการเส้นทางในการเดินรถสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    ภาพบรรยากาศ การซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันแรก
    ม.อุบลฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม “กันเกรา ช่อที่ 23”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเผยแพร่ความรู้ หลักประกันสุขภาพ สิทธิของคนไทย แก่นักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and Wellness”
    คึกคัก บรรยาการรับชุดครุยบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ทีม N2S Best Product คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 2 ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในจังหวัดอุบลฯ
    ภาพการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เสื้อ ม.อุบลฯ รักในหลวง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว“มือเรียว รอเกี่ยวรวง”
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2557”
    ม.อุบลฯ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๓๐ พ.ย.– ๓๐ ธ.ค.
    ๔ ชุมชน นำ“พญาเทียน” เทียนพรรษา จ.อุบลฯ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ปี ๕๗ ร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    คณาจารย์ ม.อุบลฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยบัณฑิตเกียรตินิยม คณะเกษตรศาสตร์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ธ.ค.57
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานการแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมระดับชาติ
    กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รองสมุหราชองค์รักษ์ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยดาหนั๋ง วิทยาเขตคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพิธีเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
    นศ.ม.อุบลฯ นำวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เชื่อมสายสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย-ลาว
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
    ม.อุบลฯ เดินหน้าต้านคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ อบรมค่ายนักศึกษาพร้อมนำเสนอไอเดียเปิดร้านการแฟ
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการรณรงค์การให้วัคซีน dT ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ให้แก่บุคลากร วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรม MTS ระดับประเทศ
    ตรวจรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ชุดที่ 2
    รับมอบทุน SCG
    โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจำปี 2557
    ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส
    ม.อุบลฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๗
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย "ตั้งด่านตรวจ" ความปลอดภัยยามวิกาล
    หารือเส้นทางการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบล จ.อุบลราชธานี
    ๓ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Jenesys ๒.๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗
    MOU ม.อุบลฯ ร่วมกับ ไทยทีวี มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    นศ.แพทย์ ม.อุบล ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    ม.อุบลฯ รวมพลัง กันเกราช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนาม บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
    ウボン大学は大学付属である学校の生徒たちを対象とし、AEC発足対応のキャンプを行った
    ウボン大学の学生はコンテムポラリー・テキスタイル・デサインにおいて優勝し、10万バーツの賞金を授与した。
    ウボン大学応用美術とデサイン学部の学生はタイランドクリエティブデザインセンター(TCDC)およびタイ国民健康応援基金が実施した国家的な大会「地域開発デザイン計画発表大会」で優勝し、10万バーツを授与した。
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นศ.ม.อุบลฯ ประจำปี 2557 “รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์”
    ม.อุบลฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตไทยแลนด์ทัวร์ ๒๕๕๗ The Music of ASEAN โดย ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
    សាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានី រៀបចំត្រៀមទទួល AECសម្រាប់សិស្សនៅតាមបណ្តាសាលារៀន
    ជម្រុញឥតឈប់ឈរ...
    និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានីបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០ បាត ពីការប្រកួតរចនាក្បាច់ក្រឡាក្រណាត់ជាអន្ដរជាតិ
    งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพื้นที่ ๗๐ ไร่ ลานวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
    ประกาศ 1 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
    ประกาศ 2 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการและเข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ
    ประกาศ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
    ประกาศ 4 (เฉพาะ)นักเรียนที่มีสิทธิ์และจะเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอความกรุณาเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามเอกสารแนบ
    ม.อุบลฯ...เปิดตัว “iStamp 3D : แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ” รุ่นพระธาตุพนม ครั้งแรกในประเทศไทย
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ผ้าทอ ในพื้นที่ภาคอีสาน
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มอบชุดนักศึกษาให้กับนักศึกษาหอพัก 3 พฤศจิกายน 2557
    คณะรัฐศาสตร์ เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ ค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔
    ตรวจรับชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    นศ.คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด โครงการ RD Camp Season 7 "คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ"
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
    นายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557
    การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘
    1 Like = 1 กำลังใจ คว้า popular vote โครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ผลงาน นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา
    乌汶大学为伙伴学校举办迎接东盟活动
    乌汶大学获国际布纹设计冠军10万株奖金。
    乌汶大学应用艺术和设计学院,参加由发展设计中心和国家卫生部组织的社区发展和设计计划项目比赛,获得国家级冠军奖励10万铢
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຈັດຕັ້ງຄ້າຍເພື່ອກະກຽມການຮອງຮັບ AEC ສຳລັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ.
    ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນ ຣາດຊະທານີ ສາງຊສຽງດວຍການຄວາລາງວັນ 100.000 ບາດ ເຊງຊະນະເລີດໃນການປະກວດການອອກແບບລາຍຜາຮວມສະໄໝສູສາກົນ.
    ມາແຮງບຢຸດ.... ນັກສຶກສາ ສິລະປະປະຍຸກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຍາດໄດລາງວັນ 100.000 ບາດ ຈາກການຊະນະເລີດລະດັບປະເທດໃນການປະກວດແຜນໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບພນທຊຸມຊົນ ເຊງຈັດໂດຍສູນສາງສ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและดวงประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช
    คลิกฟ้าใส ม.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบัววัด ลงพื้นที่ชุมชน “หมู่บ้านนำร่องปอดสะอาด”
    การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ส่งมอบ อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    กระทรวงพลังงาน จับมือ ม.อุบลฯ ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ คว้าทุนทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557
    ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล FAPA Lifetime Achievement Award
    รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)
    นิติศาสตร์ออนซอน ม.อุบลฯ พร้อมลุย..เวทีประกวดโปงลาง-ลำซิ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Google จัดอบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับผู้บริหาร โครงการ “Google for Education”
    “นุ้ย” สุจิรา ดารา/พิธีกรดัง ตลุยกิจกรรม SET ON CAMPUS 2014 “เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ” ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เสนอโปรเจ็คเด่นผ่านฉลุย 1 ใน 40 โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” โดย SCB
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงแรมยูเพรส
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
    หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ประชุมชุดสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558
    เภสัช ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพรอบใหม่ จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
    สอบธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557
    มอบทุนเจาฎา ยิ้มศรีปทุม และทุนสนับสนุนนักศึกษาอีสานด้านออกแบบ
    ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดค่ายอบรมวิชาการ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557”
    สั่งซื้อเก้าอี้พลาสติกใหม่เปลี่ยนจากชุดเดิมที่หอพักสวัสดิการ 4 หลัง
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียนรวม 1
    open house ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่นและธุระกิจเพื่อสังคมร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    ร่วมพิธีมอบทุนไทยบริดจสโตน
    ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง
    การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่ นางเตรียมจิตร บุณยรัตพันธุ์ (พี่สาว) ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ กยศ. ตรวจค่ายเด็กดีสร้างได้และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา
    เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร จ.สุรินทร์
    กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
    ม.อุบลฯ จัด Roadshow PR ลงพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมทั่วภาคอีสาน แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
    แกะกล่อง “ศาสตราจารย์ป้ายแดง” พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    นำกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมปลูกป่าร่องก่อภายใต้โครงการ "ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง"
    แรงไม่หยุด..นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ คว้า 1 แสน ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และ สสส.
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม แชร์เมืองไทยให้โลกเห็น #ThailandOnly Photo walk 77 จังหวัด
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง”
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2557 “ชวนอาจารย์เขียนตำรา”
    การทำ SWOT และการปรับปรุงแผนกลยุทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
    คาราวาน ดารา ศิลปิน ครอบครัวข่าว 3 เชิญชวนร่วมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ ม.อุบลฯ 26 ก.ย.นี้
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันมหิดล”
    ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 24 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 1
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมความพร้อมรองรับ AEC สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจัดเวทีประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕ คัดเลือก ตัวแทนภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นศ. ม.อุบลฯสร้างชื่อ คว้ารางวัล 1 แสนบาท ชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัยสู่สากล
    การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การบริการจัดการฟาร์มเกษตรประณีต
    รุจ เดอะสตาร์ ร่วมงาน Open House ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่น และร้านกาแฟคอรัปชั่น “ฉัน”ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11 กันยายน 2557
    ม.อุบลฯ จัดแนะแนวข้อสอบ IELTS ให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ NBT “มองรอบทิศ”งานวันมหิดล “รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
    โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 2
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 3
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 11 กันยายน 2557
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 4
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2557
    โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (ACDO Roadshow)
    ตรวจเยี่ยมทุนบุตรหลานเกษตรกร
    สัมภาษณ์ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
    สัมภาษณ์ทุนสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โอสถสภา นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับอาจารย์จาก University of Strathclyde
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล
    นศ.พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯคว้า ตำแหน่ง ดาว-เดือนFreshy boy & Girl UBU 2014
    โครงการอบรมความรู้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Management and Economics(UME)ราชอาณาจักรกัมพูชา และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่..นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ครอบคลุม นร.ในพื้นที่บริการภาคอีสาน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
    ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดงาน “วันอาเซียน”
    ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม“บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”
    โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวีเรื่อง สมาธิ โดย วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
    การอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
    อบรมโครางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
    อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
    การเข้าตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับวงรอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ การต้อนรับ ผู้แทนกงสุลใหญ่ พร้อมคณะจาก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯจัดงานทำบุญรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันอาเซียน ม.อุบลฯ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.ตชด. 22 อุบลราชธานี
    จัดการอบรมในโครงการ Google for Education หลักสูตรสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่
    นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ผ่านฉลุยเสนอโปรเจคเด่น“ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี”ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี (SCG)
    นักศึกษา ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เก็บตก), 19 สิงหาคม 2557
    “สีสันวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐” นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัยมูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง
    คึกคัก..นักเรียนแห่เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 5
    การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    การประกวดโครงงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 19 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2557
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมงานการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    รวมพลคนเรียนเก่ง นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง ผลการเรียนยอดเยี่ยม เข้ารับเกียรติบัตร ในงาน “วันไหว้ครู ปี 2557”
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู
    พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีรพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 18 สิงหาคม 2557
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เติมเต็มความสุขในการทำงาน อบรมนักสร้างสุขขององค์กร สู่มหาวิทยาลัย “องค์กรแห่งความสุข : Happy Work Place”
    ศักดิ์สิทธิ์ ศัทธา อบอุ่น พิธี“ครอบครูพระพิฆเนศ” ครั้งแรกในรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ
    ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย
    ผลการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “เรียนรู้ท่องไพร….ไปกับสวนพฤกศาสตร์ ม.อุบล”
    ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู” ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ ๒ งานพิธีไหว้ครู "กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู"
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสังขะศึกษาดูงาน
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย 13 สถาบัน วัฒนธรรมสู่อาเซียนสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่ สปป.ลาว
    ยิ่งใหญ่...ม.อุบลฯ จัด “งานตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๑๒๕ รูป” ครบรอบ ๒๕ ปี และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่องานวิจัยทางด้านไอที”
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล Bronze Award จากนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014)
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    นศ.ม.อุบลฯ 1ใน 15 เยาวชนของโลก เข้ารับรางวัลผู้นำยุวพุทธโลก The 1st World Buddhist Youth Outstanding Leader Award
    ม.อุบลฯ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส) ประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นักศึกษา อาจารย์ จากประเทศภูมิภาคอาเซียน
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับ GoogleThailand
    ม.อุบลฯ จัดโครงการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
    อบอุ่นใจ ม.อุบลฯ จัดงานบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”
    น้องใหม่ ม.อุบลฯ “กันเกรา ช่อที่ ๒๗”สนุกกับกิจกรรม Walk rally ก่อนเปิดภาคการศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท - เอก
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดธรรมบรรยาย “ธรรมะกับการบริหารชีวิตวัยเรียน” ให้กับนักศึกษาปี ๑ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
    ม.อุบลฯ จัดอบรมปฏิบัติธรรม “หลักสูตรคุณธรรมนำทางเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน”
    ม.อุบลฯ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    โครงการอบรมบุคลากรให้คำปรึกษา
    ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างตัวอักษรโค้งทรงกลมประกอบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องเทคนิคการปรับระดับความดังของเสียงด้วยโปรแกรม Mp3Gain
    อบรมบรรยายสาธิตเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม Vegas Pro ๑๑
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบหนังสือ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 9
    กยศ. ม.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักศึกษา 17-18 ก.ค. 57
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่1/2557
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ จัด “โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗”
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบศึกษาดูงาน
    ศรัทธา อบอุ่น รุ่นพี่นำน้องใหม่ ม.อุบลฯ"กันเกรา ช่อที่ ๒๗" สักการะกราบไหว้พระพรหม
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557
    ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ม.อุบลฯ รับน้อง สร้างสรรค์ อบอุ่น พร้อมตั้งศูนย์ประสานงาน ฮักแฮงแพงน้องใหม่
    ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา ๒๔ ปี เพื่อเทิดไท้องค์มหาราชา
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ “ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา และ นายสมพร สุวรรณการ สองนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗”
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๗ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    Ubon Ratchathani University International Night 2014
    ม.อุบลฯ MOU สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกข้อตกลงร่วม โครงการวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
    Short-term Cultural Exchange Program 2014
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ 13 องค์กร ร่วมลงนาม (MOU) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับน้องแนวใหม่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    ม.อุบลฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
    ม.อุบล ร่วมกัับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมลงนาม "ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง"
    พีธีลงนาม ความร่วมมือในกิจกรรมรับน้อง
    คณะบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นคณะดำเนินงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 113 ปี
    ตารางกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ (กันเกราช่อที่ 27)
    ตั้งค่า Backup Link ให้กับสำนักงานอธิการบดี
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    “ส้มโอ” นศ.ม.อุบลฯ คว้า ๓ รางวัล เวทีประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี๒๕๕๗
    เข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่หอพักราชาวดี 1 และหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๗
    เชื่อมต่อและทดสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ม.อุบลฯนำขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง ขบวนขันหมากเบ็ง และเทียนโบราณ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ส่งขบวนเทียนโบราณ ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๓ ปีเทียนพรรษาอุบลฯ
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta ในวันที่ 29 มิ.ย. - 12 ก.ค 57
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ SEPSA เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ บรรยายพิเศษ
    กองกลาง ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ แสงทอง บีส รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
    ตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 3-22 กรกฎาคม 2557
    บรรยากาศการประกวด-เดือนค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการรุ่นที่1
    ม.อุบลฯ เปิดบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามมาตรฐานทางเทคนิค ประกาศ กสทช.
    ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557
    การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2557
    ม.อุบลฯ นำขบวนเทียนโบราณ ร่วมสืบสาน ๑๑๓ ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF” ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    UBU student is placed 3rd at One Singing Awards 2014
    UBU welcomes Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    ม.อุบลฯ MOUอบจ.มุกดาหาร เดินหน้าก่อตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน
    แอดมิชชั่น 57 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ติดอันดับ 2 ของประเทศ คณะ/สาขาวิชา ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด
    บรรยากาศค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รุ่นที่ 1
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ เดินหน้าพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อบรมกลุ่มเกษตรกรกัมพูชา ยกระดับมาตรฐาน ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    การจัดโครงการกิจกรรม Show and Share 2014
    โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่“ทวงสิทธิ ห้ามสูบ”
    อธิบดีกรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระทรวงประมง ประเทศโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมติดตามผลการอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิล
    ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลก โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมงานกิจกรรม จ.อุบลฯ “สานสันติสุขปรองดองสมาฉันท์ สถาบันการศึกษาเพื่อปฏิรูป”
    ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/57
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2557
    พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ครั้งที่2/2557
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน THE ONE SINGING AWARDS 2014โดย สถานีโทรทัศน์จีน TCCTV
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ จัดประชุม “การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
    ม.อุบลฯ อบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครูในพื้นที่อีสาน
    ม.อุบลฯ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย นำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม ป่าต้นน้ำร่องก่อ
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2557
    นศ.ม.อุบลฯร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกทำนา ยกย่องอาชีพชาวนา คือครัวอาหารโลก
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 ปี ข้างหน้า วันที่ 11- 12 มิถุนายน 2557
    ประชุมการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.ฮาวาย นำ นศ.บัณฑิตศึกษาฝึกสอน ที่ ม.อุบลฯ โครงการ UBU-UH 2014 Project
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
    ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว.
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี นอกสถานที่
    ม.อุบลฯ ลงนามร่วมมือ UNDP และภาคีเครือข่าย สร้างศูนย์การเรียนรู้ต้านคอรัปชั่น
    โครงการลูกฮักลูกแพง
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ Dr.TUN Pheakdey อธิการบดี University of Management and Economics (UME) ประเทต้อนรับกัมพูชาและคณะ วันที่ ๒๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1”
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และแผนระบบสารสนเทศ วันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    สำนักวิทยบริการมอบของที่ระลึก Mr.Channy Tith จาก Chea Sim University of Kamchaymear เนื่องในโอกาสครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
    คณะผู้บริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่
    UBU welcomes Mae Fah Luang University
    ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และ ม.ธรรมศาสตร์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ได้รับรางวัลโล่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง) ประจำปี ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น จัดทำภาพอนาคตงานวิจัย ม.อุบลฯ ๑๐ ปีข้างหน้า
    สำรวจอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
    ม.อุบลฯ MOU กรมขนส่งทางบกในการจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ
    UBU welcomes UH
    การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ และ งานการจัดทำงบประมาณ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลารสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ จิตอาสา
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร
    ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ อ.แลกเปลี่ยนจาก Chea Sim University พร้อมให้การต้อนรับ Dr.Le Van Chanh จาก Hue University of Agriculture and forestry ประเทศเวียดนาม
    ขอเชิญ ชาว ม.อุบลฯร่วมโหวตตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    ทดสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย UBU-WiFi ภายในบริเวณหอพักนักศึกษา
    ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2557
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2008 ระดับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    สัมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ม.อุบลร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสิริพัฒนาภรณ์ (สมหมาย บุญเอื้อ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง อดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จัดอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก (Hotel - Home stay- Resort) เพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยว AEC
    ประชุมร่วมโครงการ "Google for Education" ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปสู่ : การทำงานได้ผล คนมีความสุข
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมภาคภูมิใจ นางสาวขวัญฤดี สุขสร้อย ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน
    UBU welcomes University of Management and Economics (UME), Cambodia
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2557
    ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ หนึ่งเดียวในอีสาน ผ่านสู่รอบ 20 คน นำเสนอผลงานแฟชั่น ELLE 20 ภารกิจปิดเล่ม
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบ 50 สาวงาม เวทีระดับประเทศ Miss Grand Thailand 2014
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สวทช. อบรม “เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์”
    นักศึกษา ป.โท สาขา IT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล "Best Paper Award" จาก“การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (NCCIT 2014)”
    ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศเพื่อ “การประชาสัมพันธ์ภาควิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    คณะผู้บริหาร University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความอาลัย พล.ท.ดวงใจ พิจิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว
    UBU hosts 10th Thailand Olympiad in Informatics 2014
    Donation to Internal Security Operations Command
    UBU introduces its Digital Library
    UBU welcomes officers from Ministry of Fisheries, Republic of Mozambique
    โครงการอบรมพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนันกงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2557
    สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้สู่งานประกันและเสริมสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์
    กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุในชุมชน
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2556
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2556
    โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร กับ ค.ต.ป. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
    สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ณ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 - 13 มกราคม 2557
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 10-25 มีนาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน “อ่างแก้วเกมส์
    ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ที่ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต 19 มีนาคม 2557
    ราตรีสีขาว Goodbye senior บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1 วันที่ 19 มีนาคม 2557
    ม.อุบลฯ อบรมความรู้พร้อมเดินหน้าจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือ
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
    สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เยี่ยมชมงานประกันคุณภาพฯ ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมเลขานุการกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
    Chea Sim University of Kamchaymear เยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐” ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพเปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐”
    ม.อุบลฯ คว้าเหรียญทอง หญิงเดี่ยวโบว์ลิ่ง กีฬาสกอ.ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”
    สพร.มอบคณะเกษตร ม.อุบลฯ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือสู่เกษตรกรส่งเสริมการปลูกไม้ผล ประเทศกัมพูชา
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านการสอบ U-NETพร้อมจุดเทียนและร้องเพลงมาร์ชสถาบัน
    องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนเดินหน้าคัดค้านการสอบ U-NET พร้อมเสนอแนวทาง สทศ.
    คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงประมง ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เข้าพบอธิการบดี ม.อุบล
    ม.อุบลฯ รับมอบและเปิด ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข อีไลเบอร์รี่สมบูรณ์แบบ ณ สำนักวิทยบริการ
    ศิษย์เก่า ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ รวมพลังก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ มุ่งพัฒนาสถาบัน
    ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะแด่สมเด็กพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗”
    ต้อนรับอบอุ่นจากใต้สู่อีสาน คณะแพทยศาสตร์ มนร. เยี่ยมชมกิจการ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศ ในการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ EN 6601
    ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่สุด ช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรถยนต์แก่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสนับสนุนภารกิจ
    บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
    สพร.มอบ ม.อุบลฯ อบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ จนท.กระทรวงประมง สาธารณรัฐโมซัมบิก
    หัวหน้าสำนักงานตรวจแถวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 2,222 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี222 ปี
    UBU visits universities in Indonesia
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสุข ปี 3” พัฒนาต้นแบบสื่อที่ดีมีคุณภาพนำเสนอแก่สังคมและชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗"
    ตรวจความเรียบร้อยช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
    งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557(2)
    อีกหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิต ว.ทบ.สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คนแรก ม.อุบลฯ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00
    ชื่นมื่นสงกรานต์ ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมสนุกสนาน สืบสานประเพณี
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานรำวงย้อนยุค
    บรรยากาศงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2557”
    ม.อุบลฯ จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมสนับสนุนก่อสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา และอาคารผู้ป่วยใน
    UBU construction continues – April 2014
    ชาวมุกดาหารหาทุนสร้างอาคารเรียนรวมใจ ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร (ภูผาเจีย) ทอดผ้าป่าสามัคคี ยอดกว่า 3 ล้านบาท
    ตรวจสอบ Access Point ที่คณะวิทยาศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์
    ม.อุบลฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและงานมหกรรมผู้สูงอายุไทยเรียนรู้ก้าวไกลไปกับอาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗
    สัมมนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องสำนักงานใหม่ งานตรวจสอบภายใน
    อบรมหัวข้อ "กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย"
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    UBU proposes fisheries training course to Republic of Mozambique
    สำนักงานป.ป.ช.อุบลฯจัดค่ายเยาวชนอุบลสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บุคลากร - นศ.ม.อุบลฯเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ ๘
    ภาพกิจกรรม โครงการสัมนา การจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับสำนักงานใหม่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ ๑
    ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คลีนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการ)
    ม.อุบลฯ อบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินทรัพยากรประมง
    ถอดอุปกรณ์ Access Point จากหอพักนักศึกษาราชพฤกษ์ 2 และราชาวดี 1
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ เพื่อส่งเสริมศาสนาการศุึกษาและสังคม
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ แสดงผลงาน "ของขึ้น" กลางศูนย์การค้าCentral plaza อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง แก่ น.วิชาการ ประเทศโมซัมบิก ตามความร่วมมือ สพร.
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี พ.ศ. 2557
    ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    กองการเจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ จัด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม ที่ห้องสำนักงานผู้ดูแลอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเลือกตัวแทนโครงงานบนฐานวิจัย (RBL) ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในเรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์”
    ภาคภูมิใจบัณฑิตพยาบาล รุ่น ๑ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเข็มสถาบันแก่บัณฑิต
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ (อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๕
    การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม
    อบรม "การใช้งาน Single User Authentication Service" และ "การใช้งาน UBU Blog"
    ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนากำลังคน และการวิจัยด้านสุขภาพ ในยุค AEC” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มี.ค.๕๗ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมงานแถลงข่าว จัดงาน ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี
    มอ.ภูเก็ต นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ
    UBU student excels at South Korea camp
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดเลือก รร.นำเสนอโครงงานในระดับประเทศ
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ประมวลภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยกระดับกระบวนการผลิต OTOP ประเภทผ้าทออีสาน
    ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงาน และสื่อที่ได้รับรางวัล "วันนักข่าว"
    สุขสันต์วันเกิดหัวหน้ารมิตา ผูกรักษ์
    ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม“พระครูถาวรธรรมสถิต (ลี ถาวโร)”
    โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ทุนการศึกษา ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “อบรม E-Commerce เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น”
    หลักสูตรภาษาไทย ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ นศ.ทำละครเวที“พิศม์พยาบาท”
    ละครเพลงภาษาอังกฤษ “IT GETS BETTER ไม่ได้ขอให้มารัก The Musical” ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
    งาน IT Day@OCN 2014
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อเมล็ดพันธุ์โครงงานฐานวิจัย”
    งานแสดงดนตรี กวี นาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1 “ความรักและธรรมะ”
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เช่าใช้บริการสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบล ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
    นศ.การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ การแข่งขัน U-PARK Bartender Challenge2014
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ป้องกัน ควบคุม ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกับชุมชน
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสัมภาษณ์นักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2557
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5
    ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการ “นำศิลปะร่วมสมัยในอาเซียนไปสู่สถาบันการศึกษา”
    รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556_300157
    คณะกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าศึกษาดูงาน_060257
    ภาพกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งหมด
    ASEAN talk at UBU
    รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยขณะสัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรมพิเศษ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ
    ปฏิบัติหน้าที่วิทยาอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
    ผช.อธิการบดี ฝ่ายการเงินฯ ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระเดชพระคุณพระสิริพัฒนาภรณ์” อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
    ม.อุบลฯ จับมือ บ.เอ็กซ์ทรี จำกัด พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นศ.สาขาวิทยาการคอมฯ สู่ความเป็นเลิศ
    ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรม “พระครูถาวรธรรมสถิต(ลี ถาวโร)”(หลวงปูลี)อดีตเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม ต.วารินฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมอาเซียน จัดการเสวนาหัวข้อ “ASEAN Connectivity : การเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘”
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    ร่วมประสานงานกับทางผู้จัดงาน "โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU Job Fair 2014"
    โครงการรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์เส้นทาง เข้า-ออก งานพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกสภากาชาด
    โครงการรักษาความปลอดภัย ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานก่อนเข้าประจำจุดรักษาการณ์
    สำนักคอมฯ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน จัดงาน IT Day@OCN 2014
    เลือกตั้งฯ คึกคัก พรรครวมใจม.อุบล ผ่านฉลุย เข้าบริหารกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่ ปี 57
    งานพระราชทานเพลิงศพนางสาวเพ็ญพรรณ พึ่งโพธิ์ บุคลากรในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๗” Engineering Technology Day 2014
    ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    ประมวลภาพ...ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนมกราคม
    Ubon Culture 2014
    11th Japanese Education Fair
    UBU welcomes Lao PDR Consul
    Thailand-United States Educational Foundation (Fulbright) announces scholarships
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน บรรยายพิเศษ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    เยี่ยม...นักศึกษา IT ม.อุบลฯ สร้างชื่อเสียงติดลำดับที่ ๑ ใน ๑๒ ทีม จาก ๑๒๕ ทีม(ทั่วประเทศ) ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”
    “ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” บุก ม.อุบลฯ แบ่งปันประสบการณ์ และความสำเร็จในงาน "ตี แตก ตลาด สไตร์ ต๊อบเถ้าแก่น้อย"
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เข้าพบพร้อมหารือและรายงานกิจการต่ออธิการบดี
    อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมดับไฟป่า
    ม.อุบลฯ จัดอบรมภาคีเครือข่าย โครงการนำร่องจังหวัดอุบลราชธานีปลอดบุหรี่
    ป้องกันการเกิดไฟป่าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานวันตรุษจีน
    ม.อุบลฯ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ไทย กัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล อดีตรองอธิการบดี
    นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยแด่..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
    นศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”
    กงสุลใหญ่ สปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ และพบปะนศ.ทุน
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “นิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น” ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28 (WUNCA 28)"
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)” กำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ก.พ. 2557
    IT DAY@OCN 2013
    ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2557
    “อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET” จัดติว O-NET เข้ม ๕ สาระฯ นักเรียนกว่า ๖,๐๐๐ คน ที่ม.อุบลฯ
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน O-Net
    อธิการบดี มจธ. เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย และวิชาการ
    การประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    UBU Science students win Understanding IT awards
    UBU IT students at National Children’s Day 2014
    UBU celebrates New Year
    UBU Executive meets staff
    Faculty of Liberal Arts organises Developing Trends in Education
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
    ม.อุบลฯ จัดการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมสมัครรับทุนของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)”
    เลือกตั้ง ม.อุบลฯ คึกคัก โค้งสุดท้าย..จัดเวทีดีเบต ๒ พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    สัมมนาเชิงปกิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ภาพกิจกรรมงานไอทีเดย์ ปี 2556
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” ประจำปี ๒๕๕๗ วันกองทัพไทย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๓
    การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนมุลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2557
    ประชุมเตรียมจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU job fair 2014)
    วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014)
    ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    ม.อุบลฯ จัดให้มี “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ คน”
    กิจกรรมวันเด็ก สำนักวิทยบริการ 11 มกราคม 2557
    กิจกรรมปีใหม่ 2557
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมประชุมสอบ O-net มุ่งสู่สนามสอบสีขาว
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรม DEVELOPING TRENDS IN EDUCATIONสำหรับครูภาษาสอนอังกฤษ ประถม-มัธยม ในเขตพื้นที่อีสานตอนใต้
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : บำเพ็ญบุญกุศลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗”
    ผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ โชว์...เทคโนโลยีการระบายสีภาพวาด ๓ มิติ และ โครงงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ “วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดี จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
    ตุ้มโฮมพี่น้อง สามัคคี ม.อุบลฯ
    สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๕๗
    ร่วมกันทำความสะอาดห้อง Server และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
    งานเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2557 งานสวัสดิการนักศึกษา
    งานเลี้ยงปีใหม่ 2557 สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    งานสวัสดิการนักศึกษาร่วมสวัสดีปีใหม่ 2557
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 18
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในห้อง Server ทั้ง 2 ห้อง
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
    ตรวจสอบสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB)
    UBU at GMSARN international conference
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    UBU welcomes Indonesian ambassador
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์ฯ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๖
    Funeral of former Dean of Agriculture
    Textbook project at UBU
    รวมภาพการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    Traditional Thai music at UBU for birthday of the King
    UBU participates in celebrations for birthday of King
    ทูตอินโดฯเยือน ม.อุบลฯ พร้อมบรรยายพิเศษ“Indonesia and ASEAN Community 2015”
    UBU Graduation Day 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานแสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2555
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ เน้นย้ำบัณฑิตกำลังก้าวเข้าสู่ห้องเรียนชีวิตจริง
    นศ.ม.อุบลฯ รวมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิตมอบโล่ และร้องเพลง – บูม ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของสถาบัน
    ม.อุบลฯ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    บรรยากาศการซ้อมใหญ่ เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.อุบลฯ ๑๘ ธ.ค.๕๖
    บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ บัณฑิต ม.อุบลฯ
    บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (15ธ.ค.56)
    ม.อุบลฯ จัดโครงการองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “การถวายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร”
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พญ.ซินเทียค่า พร้อมเข้ารับในงานพระราชทานปริญญาบัตร ๑๘ ธ.ค.นี้
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ จำหน่ายเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
    ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ เข้ารับพระราชทานรางวัล“รัตโนบล” ในงานพระราชทานปริญญาบัตร
    ประชุมเตรียมงาน Job Fair
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมงาน ราตรี สโมสร รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชี (AFIS) ได้เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
    ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการครั้งที่ 18
    ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง เชิดชูเกียรติพ่อต้นแบบ โครงการ "บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ"
    ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไทยองค์ราชันย์”
    “โบ” สุพัตรา สาวงาม ม.อุบลฯ เข้ารอบ 1 ใน 10 Thai Supermodel Contest 2013 ก้าวสู่นางแบบมืออาชีพ
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการสัมมนาวิชาการ “อีสาน ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน”
    คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ พ.ย.๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ม.อุบลฯ
    งานเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหอพักนักศึกษา
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความรู้สู่ภูมิภาคขยายความรู้สู่ภูมิภาค ม.อุบลฯ 1ใน 7ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเรียนการสอน
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการเงินและงบประมาณ
    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ด้านการบริหารจัดการ
    การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร
    ม.อุบลฯ พร้อมเตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม กำหนดงานพิธี ๑๘ ธ.ค.นี้
    อาลัยรักรองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวล ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าพัฒนาทักษะกระบวนการทางปัญญา เสริมสร้างความความรู้และปัญญาแก่เยาวชน ภายใต้ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”
    UBU remembers
    ม.อุบลฯ ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง’๕๖ เน้นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ
    ม.อุบลฯ รุกหน้าขยายเครือข่าย“คลินิกฟ้าใส”สู่ชุมชน คัดกรอง รักษา ปรึกษาเลิกบุหรี่
    เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) โซนที่พักอาศัย
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    อธิการบดี ม.อุบลฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ NBT11
    นศ.ม.อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    สุดยอดนักอ่าน ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ปฏิบัติงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    กฐินสามัคคี เกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ทอดถวาย ณ วัดโพธ์ใหญ่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2556
    ภาพประกอบ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    แผนกลยุทย์ทางการเงินสำนักวิทยบริการ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    นักศึกษา ม.อุบลฯ จับมือ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ในเขต จ.อุบลฯ
    การแข่งขันการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2556
    ฝ่ายเทคโนฯประชุม วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    หอสมุดประชุม ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กิจกรรมการวิเคราะห์ค่างาน ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
    ภาพประกอบ นักศึกษากัมพูชา เยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ชั้น ๓ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    การแข่งขันการตีกลองเส็งลีลา งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2013, 5-9 พฤศจิกายน 2556
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองยอดนักสู้ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2557
    บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556
    UBU hosts visit by TNUMP students
    UBU Executive and lecturers visit Cambodia
    UBU receives skeleton of former President, Associate Professor Dr Somjit Yodseranee
    UBU signs co-operative agreement with Mahidol University
    Faculty of Agriculture welcomes new Dean
    UBU welcomes US Ambassador
    UBU prepares for Southeast Agricultural Fair ‘Kaset Fair’ 2013
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU signs the cooperative agreement with 7 institutions in Thailand
    UBU organizes Nursing Day 2013
    UBU students stand up for ‘Stop the Graft’ Amnesty Bill
    ระบบ TQF Mapper สำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อบันทึกข้อมูล มคอ.
    การประกวดการจัดสวนถาด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2556
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมลงชื่อและออกแถลงการณ์คัดคานการบิดเบือนหลักการแห่ง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
    การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    อบรมยางพารา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ ห้องสโลฟ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 พฤศจิกายน 2556
    ม.อุบลฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมแถลงการณ์และลงชื่อคัดคาน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวันพุธที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    Construction update October 2013
    เปิดแล้ว "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพพิธีเปิด "งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๖" ณ บริเวณจัดงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดประชาชนโดยทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี รวมยอดบริจาคเป็นเงินจำนวน ๘๗๕,๐๒๐.- บาท
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทาลัยอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ ๑ วิทยาลัย ร่วมกันคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
    การประกวดร้องเพลงสานฝันสู่ดาวรุ่ง “ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2556, 2 พฤศจิกายน 2556
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ทานตะวันเบ่งบานพร้อมแล้ว..สัญลักษณ์แห่งงานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน ที่ ม.อุบลฯ
    งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์กระจายสัญญานเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก ประกวดร้องเพลงไทยสากล และวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2013
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    อบรมการนำระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือกับ ๕ สถาบัน เพื่อเตรียมจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อุดมศึกษา “UNITY GAMES”
    ภาพกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่1
    ภาพกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่2
    หอสมุดประชุม ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ประชุมคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2556
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
    กิจกรรม วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ(หลังเดิม)
    ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" และลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ เสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ จัด "งานวันพยาบาลแห่งชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 2 (หอพักสวัสดิการ หญิง)
    ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ ค่ายสานฝันนักเรียน ม.ปลาย สู่รั้วอุดมศึกษา
    พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
    วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ม.อุบลฯ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นำผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์โกอินเตอร์
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบลโดยรอบมหาวิทยาลัย และสมาคมสื่อมวลชนอุบลฯ ลงนามส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบ ม.อุบลฯ”
    ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2556
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบ สกอ.และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ทางด้านภาษาอาเซียนในงาน “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Thai Education for ASEAN
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ได้รับตำแหน่ง ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
    คณะวิทยาศาสตร์ มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย ๑ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช
    โฉมหน้าสาวงาม 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013 “น้องโบว์” นศ.ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบคนแรก
    ศิลปะประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ 1 ใน 8 มหาลัยชั้นนำ โชว์ไอเดีย ใส่ลวดลายลง “ผ้าทออีสาน”
    งานเกษตรอีสานใต้:เกษตรไทยสู่อาเซียน งานใหญ่แห่งปี 2556 สมกับการรอคอย
    ม.อุบลฯ พร้อมแล้ว..งานเกษตรอีสานใต้ “เกษตรไทยสู่อาเซียน” 1-10 พ.ย.นี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๑
    ประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตู 1-2-3
    ม.อุบลฯ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย “การสร้างความดีและเป็นคนดีได้ในสังคม”โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
    การประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 12
    ม.อุบลฯ ถ่ายทอด “สายน้ำโขง ความงามแห่งวิถี” ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย
    ม.อุบลฯเฮ..น้องโบว์ สุพัตรา ผ่านฉลุย..เข้ารอบคนแรก ขึ้นแท่น 20 คนสุดท้าย Thai Supermodel Contest 2013
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคมและคณะ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานีไร่ฝึกทดลองฯ
    สำนักงบประมาณลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ ม.อุบลฯ ประกอบการสนับสนุนงบประมาณ
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ปลื้ม สัมภาษณ์ทูตคริสตี้ แอนน์ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือน ม.อุบลฯ
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
    คณะกรรมการสารสนเทศ ประชุม ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
    โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจ.อุบลฯจัดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้๑
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงาน“วันมหิดล” รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖
    วท. จับมือ ม.อุบลฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พบภาคีโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) โดยกรรมการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ร่วมกับ ม.อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสวนาเพื่อการวิจัยทางการเกษตร”
    อธิการบดี-คณะผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “๖๐ ปี ครูในดวงใจ มุทิตาอาจาริยาปราณีต งามเสน่ห์” ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ อย่างสมเกียรติ
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีส่ง – รับมอบตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์”
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖"
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ และสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เห็ดกับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
    นศ.ม.อุบลฯ ขอบคุณ สนง.ขนส่งจังหวัดอุบลฯบริการทำใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่
    ศิลปะประยุกต์ ม.อุบลฯ ประยุกต์วัสดุเหลือใช้สร้างที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของ อ.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์ (อาจารย์สาม) คณะวิทยาศาสตร์
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯเจ๋ง เชิญคุณตัน อิชิตัน บินตรงแนะนำ “การตลาดไม่ตัน แซ่บๆ มันส์ๆ กับตัน อิชิตัน”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมยินดี ผบ.มทบ.๒๒ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
    สำนักงานประชุมสรุป แผน ข้อตกลง TOR 25 ก ย 56
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ประชุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สวย เก่ง มีสไตล์ ตัวแทนภาคอีสาน 3 ใน 10 คน ประกวด Thai Supermodel Contest 2013
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” ประชาสัมพันธ์ “วันมหิดล งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดอาจารย์ใหญ่ และพิธีรับมอบโครงกระดูก รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    การตรวจเยี่มนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่อาเซียน อธิการบดี นำผู้บริหารร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ม.เมียนเจย และม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    ภาพบบรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๖” ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    ประมวลภาพชุดที่ ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีรับมอบโครงกระดูก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” อย่างสมเกียรติ
    UBU student selected as regional representative in speech contest
    UBU Kran-Krao All Star team is first runner-up at Yamo Robocon 2013
    Osotspa Road to University 2013
    ร้อยรักดวงใจ...สายใยผูกพัน มุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2556
    สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ก้าวสู่ ๑๐ ปี รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๒” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา ม.อุบลฯ
    โครงการอบรมสัมมนา"การประหยัดพลังงาน" วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุมวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    คณะกรรมการความเสี่ยงประชุม วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ
    ฝ่ายหอสมุดประชุม วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ครั้งแรก ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย
    คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    กรรมการส่งเสริมฯ ม.อุบลฯสนับสนุนแผนการอนุรักษ์และพัฒนา “ร่องก่อ” ให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ฝ่ายเทคโนฯ ประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ กัยยายน ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จับมือ Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม แลกเปลี่ยนนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
    ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลฯ จัด “โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง” ทำบุญขึ้นเฮือนใหม่
    ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    ฝึกเข้ม ด้านการจราจร
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ จับมือ มูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่พัฒนายกระดับชีวิตชุมชน“เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย”เน้น ถ่ายทอดความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ เครือข่ายเภสัชกรอุบลฯ จัดสัปดาห์เภสัชกรรม“ร้อยเรื่องดีร้อยปีเภสัชกรรมไทย”
    สำนักวิทยบริการ ยินดีกับ นักกีฬาดีเด่น บางแสนเกมส์ ๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
    โครงการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
    โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 จ.อุบลฯ
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ ติดอันดับสุดยอด 20 นักออกแบบ Finovative Trendy Accessories Design Contest 2013
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานแข่งขันทักษะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับชาติ
    นศ.วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี “บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน”
    สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ แสดงละครเพลง “ม่านนางรำ The Musical”
    ม.อุบลฯ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง Osotspa Road to University ๒๐๑๓” เพื่อสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ เด็กนักเรียนร่วมโครงการ
    นศ.ม.อุบลฯ เป็นตัวแทนระดับภาค ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน
    หุ่นยนต์กันเกราAll Star ม.อุบลฯ เจ๋ง..คว้ารองแชมป์ Yamo Robocon 2013
    สำนักวิทยบริการจัดอบรมสำหรับบุคลากร เรื่องการนำข้อมูลงานให้บริการระบบออนไลน์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
    ม.อุบลฯ ฝึกเข้ม รปภ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการจราจร และการควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
    ม.อุบลฯ ตระหนักความปลอดภัย จับมือ สนง.ขนส่ง จ.อุบลฯ อบรมความรู้กฎจราจรและทำใบอนุญาตขับขี่แก่ นศ. “รู้กฎ รู้วินัย ขับขี่ปลอดภัย”
    สหภาพยุโรป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงข่าวโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอาการศจังหวัดอุบลราชธานี
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การสืบค้นข้อมูลออนไลน์พร้อมตรวจสอบค่า Impact Factor
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลตรวจประเมินกรรมการฯ เกณฑ์ สกอ. และสมศ. ๔.๓๓ อยู่ในระดับดี
    การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มี “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์”
    ม.อุบลฯ ปลูกฝัง นศ.ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น และขจัดคนโกง “บัณฑิตไทยไม่โกง”
    ภาพประกอบ คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมสำนักวิทยบริการ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะท่านอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกว่างซี
    มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชม ม.อุบลฯ
    UBU Freshy Boys & Girls 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา Far East University เข้าร่วมโครงการ “Cross-Cultural Exchange Program for Far East University Students”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Far East University, Korea และ University of Battambang, Cambodia จัด “UBU International Cultural Show”
    การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
    University of Hawaii สหรัฐอเมริกา ส่งนักศึกษามาฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันอาเซียน”
    International Night 2013
    ต้อนรับ University of Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯเตรียมระดับชาติ เกษตรอีสานใต้ “เกษตรไทยสู่อาเซียน”
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯคว้าแชมป์ ตอบปัญหากฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ตัวแทนภาคสู่ระดับประเทศ
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การยืมเงินทดรองจ่าย
    TICA and UBU push academic cooperation in Thailand-Cambodia border areas
    UBU hosts national conference ‘ABC Ubon Ratchathani: Build up Knowledge Leading to a New World’
    Construction update – April 2013
    UBU trains student leaders
    UBU arranges Isan musical instrument training for young people
    UBU returns Mekong Giant Catfish to their home
    UBU awards honorary PhD to His Royal Highness the Crown Prince Maha Vajiralongkorn
    Bai Si Su Kwan traditional ceremony for new students
    UBU holds No-smoking Day 2013
    UBU freshmen walk to Wat Nong Pa Pong
    UBU Faculty of Agriculture train teachers in fish-breeding
    Students from Hawaii are here again!
    Former UBU student achieves high ranking
    Welcome Party for UH students
    Talent from around the world on show at UBU
    UBU welcomes University of Philippines Los Baños
    UBU celebrates ASEAN Day 2013
    UBU welcomes Ministry of Foreign Affairs
    นักวิจัย ม.อุบลฯ ก้าวไกลนำเสนอผลงานวิจัย การป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านเวทีระดับนานาชาติ
    ม.อุบลฯ เชิญชมละครเพลงคุณภาพแห่งปี “ม่านนางรำ 2013 The musical” ชมฟรี..4 ก.ย.นี้
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คึกคัก เยาวชนสนใจกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่”
    สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19-20 สิงหาคม 2556
    ร่วมยินดีกับบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตไทย ลำดับที่ ๗ สมัยที่ ๖๕
    กิจกรรมสัมมนา โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖”
    โครงการ “Young Love รักเป็น ปลอดภัย”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ)
    ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖” ๑๘ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
    กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน ม.อุบลฯและ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
    ฝ่ายหอสมุดประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักงานเลขานุการ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    ภาพประกอบ สำนักงานศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
    ภาพประกอบ สำนักงานศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556
    ตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม“โครงการค่ายอาเซียน”
    Big Cleaning Day บริเวณหอพักนักศึกษา 16 สิงหาคม 2556
    ม.อุบลฯจับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตร
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานของหน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
    เตรียมพบกับพิธีกร 4 สาว รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสัญจร โครงการ“Young Love รักเป็นปลอดภัย” 19 ส.ค.นี้ ที่ ม.อุบลฯ
    “หนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”กับกิจกรรม UBU Freshy Boy & Girl 2013
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี ปีที่ ๒๗ ปี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจรจ.อุบลราชธานี
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันอาเซียน”
    ขณะนี้โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์หอพักใหม่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (บริเวณลานจอดด้านหลังหอพักใหม่)
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 10/2556
    โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอพักสวัสดิการ ราชาวดี 1 และราชพฤกษ์ 2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา 2555
    ม.อุบลฯ ตัวแทนทางวิชาการ ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งเสริมการลงทุน สัมพันธ์ไทย-แอฟริกา ณ ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบมาตรฐานสากล"
    โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง กระบวนการทวนสอบและ
    นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานประชุมสามัญ และการประวิชาการ ประจำปี 2556
    ม.อุบลฯ บุ๊คแฟร์ 2556
    พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2556
    ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ...งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการรักษาความปลอดภัย อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย
    ม.อุบลฯสืบสานประเพณีเดือนเจ็ดบุญซำฮะ (บุญชำระ)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ
    สร้างสรรค์ สามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ๒๓ ปี ม.อุบลฯ
    พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี
    กิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ ๑๘ ก ค ๒๕๕๖
    การถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบจัดซื้อหนังสือออนไลน์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ และ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
    กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การจัดลำดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย และ การการทำ คลิปวีดีโอเพลงคาราโอเกะ
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖
    โครงการอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเสวนา “๑๘๐ ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ : มองไปในอนาคตของเราร่วมกัน”
    ก้าวสู่ความภาคภูมิใจแห่งปีที่ 23 ของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบมาตรฐานสากล"
    วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการ “มองรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัด “โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจ.อุบลฯ(NBT)
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ Dr. Jean Loyola ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส (University of Philippines Los Banos) ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะ
    ม.อุบลฯ จับมือ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมมือบริการคลินิกฟ้าใส คัดกรอง รักษา ปรึกษาการเลิกบุหรี่
    บ.ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษา กว่า ๒ ล้าน แก่นิสิตนักศึกษา ๓ สถาบัน ในเขตภาคอีสาน
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ ประชุม (Pulinet)
    ฝ่ายหอสมุดจัดกิจกรรม สอนการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดด้วย Opac และการสืบค้นฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT
    สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
    สุดยอด..นศ.บริหารฯ ม.อุบลฯ ก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลงแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
    ม.อุบล เตรียมจับมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
    ม.อุบลฯ จัดโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.ตชด.
    International Night 2013
    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๕๖ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้เชิญบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เพื่อหารือและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ทำบุญเลี้ยงพระอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อสิริมงคลก่อนเปิดให้บริการ
    อบรม web template 2.0
    ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ “ปลาบึกยักษ์”
    เปิดบริการแล้ว อาคารผู้ป่วยนอก ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ
    ว.แพทยฯ ม.อุบลฯ ร่วม ปชส.เปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอกในรายการ "มองรอบทิศ" สถานีโทรทัศน์ NBT11 อุบลฯ
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล สวนวนารมย์ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
    ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๐ ก.ค.นี้
    คณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556
    องค์การ นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเปิด สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดอุบลราชธานี
    คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการ ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
    สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จับมือ ม.อุบลฯ ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน
    ม.อุบลฯ ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ “ปลาบึกยักษ์”
    กรรมการส่งเสริมฯ เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยนอก ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการ ๑๐ ก.ค.นี้
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑-๓๑ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า เตรียมพร้อมสู่AEC
    ม.อุบลฯ ประชุมนักวิจัยประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง – คงคา ร่วมฟื้นฟูบริหารจัดการน้ำ และการเขียนงานวิชาการ”
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์
    ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “Routine to Research (R2R) การพัฒนางานการทำงานประจำสู่งานวิจัย”
    เกษตร ม.อุบลฯ นำ นศ.ใหม่-เก่า ทอดผ้าป่า สร้างสัมพันธ์กับชุมชน
    ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ลาว ครั้งที่ 19 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    อาจารย์สาขาประมง ศึกษาลู่ทางการลงทุนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศสหภาพพม่า
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแนะนำเวปไซด์ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
    ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบโอกาสดีๆ แก่นักศึกษา ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา ๑.๕ แสนบาท
    ประชุมสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.) ที่ ม.อุบลฯ
    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมเปิดอาคาร สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.อุบลฯ(หลังใหม่) บริการแก่นักท่องเที่ยว
    สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแนะนำเวปไซด์ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
    ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๒๐๐ รูป ต้อนรับน้องใหม่ ม.อุบลฯ “กันเกราช่อที่ ๒๖”
    ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง สู่มาตรฐาน มผช.
    กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ผู้บริหารสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556
    ผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2556
    การชี้แจงประเมินผู้อำนวยการครบรอบ 2 ปี
    กรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวงอาคารสารสนเทศ
    กรรมการประกันคุณภาพประชุมประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556ณ ห้องประชุมบัวหลวงอาคารสารสนเทศ เวลา 13.30 น.
    กรรมการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
    การรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ( 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)
    สำนักวิทยบริการ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ นำ นศ.เดินรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
    ดับไฟป่าด้านหลังโรงจอดรถมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นศ. ม.ฮาวาย (University of Hawaii) สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนทักษะภาษา ที่ ม.อุบลฯ
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “ปัญหาความขัดแย้งไทย – กัมพูชา กับการระงับข้อพิพาทโดยอาเซียน”
    สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยางนา อาคารข้อมูลท้องถิ่น
    โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ระบบและกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
    ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำนักวิทยบริการสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
    ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 5 ส วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
    ปลื้ม..!!บัณฑิตเภสัชฯ ม.อุบลฯ แนะเคล็ดลับ "สุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน" ผ่านงานเขียน
    ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ นำนักศึกษาใหม่ เข้าวัดฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสัน สุคำภา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทาน “รางวัลเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๖” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    นิติศาสตร์ ม.อุบล ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
    คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “IT DAY@OCN 2013” ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีสินค้าด้าน IT จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
    บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมงาน " ITDay@OCN 2013" ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วันที่ 12 มิถุนายน 2556
    บริษัทจำลอง bus ubu dummy company คณะบริหารศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยการประกวดแผนธุรกิจ รับมอบรางวัลในงาน H Dummy Company UBU
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    เยี่ยม..ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย เมาลีชาติ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มอบ.สอบได้ลำดับ ๗ ของประเทศ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
    หารือการปฏิบัติงานด้านจราจรหน้ามหาวิทยาลัย
    สวมหมวกจราจรขณะขับขี่รถจักรยายนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัย
    อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับสำนักงานอธิการบดี
    โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 ณ คณะเกษตรศาสตร์
    เกษตร ม.อุบลฯ อบรมประมงโรงเรียน เพาะขยายพันธุ์ปลา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน
    ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
    ประชุมโครงการ "ม.อุบลฯน่าอยู่ UBU WHTCH" ประจำปี 2556
    สพร.จับมือม.อุบลฯรุกคืบร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ย่างก้าวสู่ AEC
    ม.อุบลฯ บายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อบรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสาน
   
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม.สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมอบรมป้องกันและระงับไฟป่า
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๖” ณ โรงพยายบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
    การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
    อธิการบดี ม.อุบลฯนำนักศึกษาใหม่ กราบนมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม.สักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าคน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯจัดรับน้องแนวใหม่เดินเท้าไปฟังธรรมะ
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ผู้บริหาร / นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ รับน้องใหม่ ยึดแนวนโยบายและมาตรการ ของกระทรวงศึกษา สอดคล้องอัตลักษณ์สถาบัน “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์ นำน้องใหม่เดินเท้า ๑๔ กม. นมัสการและสักการะพระอัฐิธาตุหลวงปู่ชา
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    ม.อุบลฯ เฮ..พบลูกปลาบึกยักษ์ เร่งนำปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองอีเจม”
    คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์ ณ ม.ราชมงคลอีสาน และ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    การหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
    อาจารย์สาขาประมงนำเสนอผลงานวิจัยและทำหน้าที่ Session Chair ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้
    ม.อุบลฯ ระดมพลเตรียมเคลื่อนย้ายฝูงปลาบึกยักษ์ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองอีเจม”
    ม.อุบลฯ อบรมการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานแก่เยาวชน
    อบรมแกนนำนักศึกษาเตรียมพร้อมรับน้องใหม่ ม.อุบลฯ
    ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และพิธียกครุฑขึ้นศาลากลางหลังใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 9-23 เมษายน 2556
    ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายในเชื่อมโยงเข้ากับระบบ UBUFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะนิติศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ ABC สัญจร อุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่
    กิจกรรมย้อนหลัง
    กิจกรมประเพณีสงกรานต์
    ภาพถ่ายอาคารสำนักวิทยบริการ
    ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยกล้วยไม้ทนร้อนออกดอกตลอดปี
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯบริการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าของ สปป.ลาว
    นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ วิทยาเขต Los Banos (The University of the Philipines Los Banos
    แจ้งวันเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษาสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันจักรี"
    ม.อุบลฯร่วมประเพณีแห่ หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖ จ.อุบลราชธานี
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”
    คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส “วาริน วาริน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 เมษายน 2556
    UBU Graduation Day
    UBU College of Medicine awards medical practitioner licences
    Songkran Festival at UBU
    Cleaning and Planting for UBU
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    ม.อุบลฯจัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์รุ่นแรก
    ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554
    ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม “Cleaning & Planting for UBU”
    ประชาสัมพันธ์กระเป๋าสูญหาย
    โครงการรักษาความปลอดภัยร่วมใจทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
    โครงการรักษาความปลอดภัย วางป้ายจราจรบอกเส้นทางเดินรถวันพระราชทานปริญญาบัตร 54
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    แบ่งปันภาพถ่ายบัณฑิต ม.อุบลฯ
    ประชาสัมพันธ์ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 เมษายน 2556
    บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต ม.อุบลฯ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2556
    ม.อุบลฯ คว้าผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส
    สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เดินหน้างานบริการสารสนเทศ ม.อุบลฯ
    จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ
    เชิดชูเกียรตินักกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ
    รณงค์ขับขี่ปลอดภัย 100% ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานรักษาความปลอดภัย ทาสี ยางชะลอความเร็ว หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย
    โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
    นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิลปะประยุตย์ Thesis Exhibition “มีแต่แนว”
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2556
    เชิดชูเกียรติวันสตรีสากล อธิการบดี ม.อุบลฯ สตรีนักบริหารระดับสูง
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ ๖
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการแสดงผลงานนักศึกษา “มีแต่แนว”
    “คนดีศรี ม.อุบลฯ”นศ.ม.อุบลฯเก็บสร้อยคอทองคำได้ และนำส่งคืนเจ้าของ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชระ ศิริเทพ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภท Mobile Application
    อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร “อวยชัยบัณฑิตใหม่” พระสงฆ์ จำนวน ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัย ๓๐๐ รูป
    ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีตัดปอยผมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒”
    UBU International Cultural Show 2013
    โครงการอบรม "การร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย"
    คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาเก่า-ใหม่ เข้าคารวะและรับโอวาทจากอธิการบดี
    ม.อุบลฯ จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างานและการเขียนผลงานของบุคลากรประเภทวิชาชีพหรือเชียวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"
    ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ช่อง ๗ เผยแพร่ข่าว ม.อุบลฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่ชุมชน ๕ ตอนต่อเนื่อง
    รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
    ฝึกอบรมเตรียมปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
    คณะทำงานฝ่ายต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการศิลปะอีสาน
    สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม “หลักสูตรผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคม รุ่น ๒” Socially-engaged Scholarship (SeS) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สวทช. นำนักวิจัย บ.เอกชน ลงพื้นที่แปลงวิจัย คณะเกษตร ม.อุบลฯ สัมผัสมะเขือเทศ ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว ความหวังใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรม
    ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2556
    ๖ สถาบันอุดมศึกษา จ.อุบลฯ จับมือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
    โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร" ระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
    ม.อุบลฯส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร จัดอบรมการเขียนผลงานสู่ชำนาญการ-เชี่ยวชาญ
    โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการพบปะผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยมี นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ “ต๊อบเถ้าแก่น้อย” เ็ป็นวิทยากรบรรยาย ณ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัด “การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ” ม.ฟาร์อีส (Far East University) สาธารณรัฐเกาหลี และม.พระตะบอง(University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณาจารย์และนักศึกษาแสดงร่วม
    ประมวลภาพกิจกรรม การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สโมสรนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการของขวัญของฝาก(Gift Me Show) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ บริเวณเวทีและลานจัดงานพื้นที่ ๗๐ ไร่ ม.อุบลฯ
    นายตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ม.อุบลฯ
    พิธีส่งมอบศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ Nมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคาร EN6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เภสัช ม.อุบลฯ นำโครงการ“ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร :การสร้างเสริมสุขภาพใน รร.ตชด.” ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2556
    บริจาคโลหิตวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม O-net สนามสอบสีขาว
    ประธานศูนย์สอบ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย สนามสอบสีขาว O-net
    UBU welcomes University of Battambang
    Cross-Cultural Exchange Program for Far East University students
    เวทีดีเบต โค้งสุดท้ายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 8-21 มิถุนายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2555
    การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ณ สำนักบริหารสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กันยายน 2555
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีัเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2555
    Embassy of Japan visits UBU
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2555
    การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2555
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-11 มกราคม 2556
    การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จัดงาน “The 10th Japan Education Fai”
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ม.จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    นักศึกษา ม.อุบลฯ และ Far East Universityเกาหลีใต้ลงพื้นที่พัฒนาชนบท
    คลินิกฟ้าใส...เปิดให้บริการแล้ว เชิญบุลากร นักศึกษ และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ "อยากเลิกบุหรี่" ได้ที่ ศูนย์บริการทางการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
    ม.อุบลฯร่วมงาน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
    พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมถวายราชสักการะและสดุดีดวงวิญญาณพ่อขุนรามคำแหง
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักศึกษา Far East University เข้าร่วมโครงการ “Cross-Cultural Exchange Program for Far East University Students”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ดอกไม้ : พลังแห่งการสร้างสรรค์”
    องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์การนักศึกษา
    ม.อุบลฯ คว้า ๒ เหรียญทองแดง ใน "พลบดีเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐
    UBU joins the 10th year anniversary of formation of Champasack University
    UBU welcomes Quang Nam University
    UBU visits Phnom Penh
    UBU joins 7th GMSARN International Conference 2012 at Siem Reap, Cambodia
    Ministry of Foreign Affairs arranges Second Seminar in Thai-Lao Research and Study at UBU
    นักศึกษารายวิชาสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอินโดจีน ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ และทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา
    อธิการบดี ม.พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชม ม.อุบลฯ
    กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
    สรุปผลการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัย ปี 2555
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๑)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลดภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๒)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๓) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ประมวลภาพกิจกรรม(ชุดที่ ๕) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย
    UBU signs agreement with Guangxi University, PR China
    สวัสดีปีใหม่ ปีพ.ศ. 2556
    สวัสดีปีใหม่ 2556 โครงการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่อง และสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า ปลูกดิน” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำร่องก่อ ม.อุบลฯ
    ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ (อาคาร ๘๐ พรรษา) เพิ่มเติม
    กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาร่วมการศึกษาและวิจัยไทย–ลาว ที่ม.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ชั้น ๒ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    "ม.อุบลฯกับการมุ่งพัฒนาชุมชน" ร่วมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
    อดีตรัฐมนตรีมอบทุนการศึกษา นศ.ม.อุบลฯ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
    ทีมข่าวเกษตร ช่อง ๗ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ นำผลงานวิจัยฯ นวัตกรรมใหม่สู่ชุมชน
    อบรมกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    UBU celebrates Loi Krathong 2012
    2nd International Conference on GMS at Salavan Province, Lao PDR
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคาร 80 พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    UBU celebrates the King’s birthday
    UBU holds the 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and international conference on Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care; TSB 2012
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๒๔ TSB 2012
    “งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ๒๒ ปีม.อุบลฯลอยกระทง” ๒๘พฤศจิกายน๒๕๕๕ ณ บริเวณริมสระน้ำหนองอีเจม
    คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว จัดประชุมวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ“มอบลูกฮักลูกแพง”รุ่น3 แก่ชุมชน
    คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำมนต์แคน แก่นคูน ๒๒ ปีลอยกระทง ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯนำงานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร
    ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านร่วมบริจาคและทำบุญงานสืบสานบุญมหากฐินชาวสิงห์แสด ครั้งที่ ๔ ตั้งกองกฐิน ณ ศาลาประชาสิงห์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ที่วัดบ้านตำแย วัดเก่าแก่เมืองดอกบัว
    ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี๒๒ปีม.อุบลฯลอยกระทง๒๕๕๕
    เครือข่ายกลุ่มนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ สถาบันร่วมปฏิญญาต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
    พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม แสดงธรรมบรรยาย “เยาวชนไทยรุ่นใหม่ หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉัน”ไม่ขอรับ)”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
    คณะทำงานฝ่ายต่างๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชุมร่วมกับ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    รวมภาพกิจกรรม โครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๕๕
    อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์ NBT11 อุบลฯ
    ซีพีออลล์ ร่วมกับ PIM จับมือ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการให้ทุนเรียนฟรี ม.อุบลฯกว่า ๗๐ ล้าน
    สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
    การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music award 2012 งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กฐินสามัคคี เกษตรอีสานใต้ ทอดถวายสำนักสงฆ์สระใหญ่ บ้านคำปลากั้ง ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
    งานเสวนาทางวิชาการ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ในงานเกษตรอีสานใต้
    การแข่งขันการตีกลองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555
    ประกวดวาดภาพ "เกษตร รักษ์น้ำ" นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (สีเทียน/พลาสเทล), 31 ต.ค. 55
    บรรยากาศทั่วไป ร้านค้า ร้านอาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2555, 31 ตุลาคม 2555
    เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ ๑๐ วัน ๑๐ คืน ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรทั่วประเทศ
    ดู๋ สัญญา คุณากร, เชียร์ ฑิฆัมพร ร่วมด้วย คุณแม่บานเย็น, แคนดี้ และโทนี่ รากแก่น ลุยงานเกษตรอีสานใต้ 2555
    งานรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อยบุคคลที่มาเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ 55 ร่วมกับตำรวจ สภ.ย่อยเมืองศรีไค
    UBU student wins prize at CU Alumni Association speech competition
    UBU welcomes Champasack University
    Australian Embassy visits UBU
    การเสวนาว่าด้วยเรื่องไก่พื้นเมืองและการสาธิตชั้นเชิงการต่อสู้แบบเด็ดๆ โดย ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน นายกสมาคมฯ และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองชั้นเชิงดี ลีลาเด็ด แห่งอีสานใต้
    การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555
    Opening of North-East of Thailand Agricultural Fair 2012
    เตรียมพบกับกองถ่ายรายการที่นี่หมอชิต ดู๋ สัญญา และ เชียร์ ฑิฆัมพร ลุยงานเกษตรอีสานใต้ม.อุบลฯ 29 ต.ค.นี้
    การเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ร้านค้าและกลุ่มชุมชน, 25 ตุลาคม 2555
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ยุวรัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    พิธีมอบหมวกและดวงประธีป แด่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ "วันพยาบาลแห่งชาติ" วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลฯ(หลังเดิม)
    กิจกรรม 5ส งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเมืองเดช
    อธิการบดี ม.จำปาสักเยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ
    นักวิจัย ม.อุบลฯยืนยันด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ “ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านในระบบนาอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น2เท่า”
    ความคืบหน้าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา, 17 ตุลาคม 2555
    ประชุมสรุปผลการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้"มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ"วันที่ ๒๖ต.ค.-๔พ.ย.๕๕
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชม..งานเกษตรอีสานใต้ ปี ๕๕ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯจัด“ค่าย ม.อุบลฯวิชาการ”เตรียมความพร้อมนักเรียนม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย
    อธิการบดี ต้อนรับอัครราชทูตออสเตรเลียในโอกาสเยือนจ.อุบลราชธานี
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี “การบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน"
    ม.อุบลฯอบรมระดมความคิดกำหนดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
    นศ.ม.อุบลฯเป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน
    บัณฑิตแพทย์รุ่นแรก ม.อุบลฯ จบหลักสูตรและสอบผ่าน OSCE ทุกคน คิดเป็น ๑๐๐%พร้อมลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยในเขตอีสาน
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯจัดงานรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๕
    UBU expresses great sorrow at passing away of founder and former president
    ม.อุบลฯจัดงาน“ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน”มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี๕๕
    ม.อุบลฯ จัดงานวันมหิดล“ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ประจำปี ๒๕๕๕
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕”
    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เคารพศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณีอดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้งม.อุบลฯ
    บุคลากร นศ.ม.อุบลฯรวมใจส่งร่าง“พ่อใหญ่แห่ง ม.อุบลฯ”รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดี ผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
    ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ม.อุบลฯ
    ร่วมแสดงความยินดีกับนายสรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39
    อาลัยพ่อใหญ่แห่งม.อุบลฯ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “ต้นกล้าแห่งอาชีพ ตนคุณภาพในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    การประชุมเตรียมความพร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 สิงหาคม 2555
    นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและสวนพฤกษชาติ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
    อบรมจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 17 กันยายน 2555 โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบและสภ.เมืองศรีไค
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการในรายวิชา/หลักสูตร ภายใต้ชื่อโครงการ “ผู้ประกาศและพิธีกรมืออาชีพ”
    ประชุมผู้ประสานงานแต่ละคณะ ในส่วนของงานวิจัย, งานบริการวิชาการฯ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ขอเชิญชาวม.อุบลฯร่วมงาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” งานเกษียณอายุราชการ ๒๐ก.ย.นี้
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา ประจำปี 2556 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนกัมพูชา
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๕
    เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    UBU planned for Kaset Fair (Agricultural Fair 2012) on ‘Amazing Stream’
    UBU Book Fair 2012
    UBU Together Games 2012
    UBU Young Scientist Competition
    ม.อุบลฯขอเชิญฟังบรรยาย“รู้เขา รู้เรา ปรับแผนการตลาดสร้างโอกาสในอาเซียน” โดยผู้บริหาร7-Eleven ๗ก.ย.นี้
    ม.อุบลฯMOUชลประทานอุบลฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอุบลฯ
    BOOK FAIR ๒๐๑๒“สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้” ๓-๘ ก.ย.นี้ ที่หอสมุดกลาง ม.อุบลฯ
    อลังการการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬา"รวมใจ ม.อุบลเกมส์"
    เชิญชมนิทรรศการ"ประเพณี..บายศรีสู่ขวัญ" ที่หอสมุดกลาง ม.อุบลฯ
    นักเรียนศูนย์ YSC ม.อุบลฯ สร้างชื่อเวทีระดับโลก คว้ารางวัล Grand Award อันดับ ๒ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF ๒๐๑๒
    ASEAN Day at UBU
    UBU (Mukdahan Campus) signs cooperative agreement with APSILC
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัด เวทีระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย…ปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบลใน ๑๐ ปี” โซน ๓
    ม.อุบลฯเดินหน้าเตรียมพร้อม เกษตรอีสานใต้ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ๒๖ต.ค.- ๔พ.ย.๕๕ นี้
    การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554
    ภาพการจัดกิจกรรมอบรมดับเพลิง
    งานรักษาความปลอดภัยจัดการจราจร งาน "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน
    อบรมกฎหมายที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรรู้
    ผู้แทนพระองค์ เปิดกิจกรรมโครงการ“หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University ๒๐๑๒” นักเรียนเข้าร่วมกว่า ๑๒,๐๐๐ คน
    แพทตี้ อังศุมาลินและพีช พชร ร่วมกิจกรรมที่หอพักม.อุบลฯ แฟนคลับแห่..กรี๊ดเนืองแน่น
    สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของ นางสาวกนกวรรณ สมใจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่บ้านประสบเหตุอัคคีภัย
    ล้างสระน้ำสำนักงานอธิการบดี
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    พีช พชร จิราธิวัฒน์ (วัยรุ่นพันล้าน)ดาราขวัญใจวัยรุ่น ร่วมเข้าฉากแสดงกับนักศึกษาม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เตรียมสถานที่และถ่ายทอด ติวเข้ม "หนึ่งใจ..ติวให้น้อง Osotspa Road to University ”30-31ส.ค.นี้
    ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน ม.อุบลฯ ระดับดี ๔.๓๕
    ม.อุบลฯ ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔
    28 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมเล่น ร่วมมันส์ และสนุกไปกับกิจกรรมจาก PLAY CHANNEL และ GTH ณ สนามฟุตบอล หอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” Osotspa Road to University ๒๐๑๒ ณ ห้องวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “สีสันวรรณศิลป์ครั้งที่ ๙”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
    คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทแอ๊ดด้า (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน และ บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ADDA สอนคิด D ทำไว้ D (ไซน์)”
    ม.อุบลฯ เปิดโลกการเรียนรู้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555
    ชมฟรี..มินิคอนเสิร์ตศิลปิน วง Dr.Fuu “ADDA สอนคิด D ทำไว้ D (ไซน์)” 21 ส.ค.55
    ภาพกิจกรรม "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕" ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School ประเทศออสเตรเลีย
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”
    ประมวลภาพ นายวราวุฒิ คำพานุช นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2555
    ม.อุบลฯร่วมปชส.ในรายการ บอกข่าวเล่าแจ้ง NBT11อุบลราชธานี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่17-18 ส.ค.55
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ๓ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
    ม.อุบลฯร่วมสืบสาน“๑๑๑ ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมระบบบริการการศึกษา
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี
    ม.อุบลฯMOUร่วมกับกลุ่มบ.พรรณธิอร
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ๘ ส.ค.๕๕
    ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การประกวด 2012 SIFE Thailand National Exposition ครั้งที่ 8
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 จำนวน 11,300 หลอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมครบรอบ “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี”
    นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “บำเพ็ญประโยชน์ ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย” และขอขอบคุณ บริษัท (TOA) ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนสีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
    ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมครบรอบ “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี” มีการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี” จัดการเสวนา หัวข้อ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : มุมมองจากภายนอก”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี” จัดโครงการ “ปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา”
    ประมวลภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๒ ปี” จัดโครงการ “ปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา”
    วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๒๒ ปี” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๖” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
    (ภาพชุดที่ ๑) โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๖” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
    (ภาพชุดที่ ๒) โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๖” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
    (ภาพชุดที่ ๓) โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๖” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
    คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์ “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี” ณ ห้องประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯส่งเสริมเยาวชนร่วมสืบทอดช่างเทียนพรรษา
    First years’ food offering
    UBU wins third prize in ABU Robot Contest Thailand Championship 2012
    Democracy and Freedom of Expression seminar at UBU
    UBU prepares students for ASEAN Community
    UBU student attends international conference
    New ambulance for UBU
    UBU meets with Isan private sector reps
    Ethnomusicologist visits UBU
    สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย(Sapan) จัดโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance project”
    ประมวลภาพกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย(Sapan)จัดโครงการ “Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance project"
    สู่ ๒๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ”
    ม.อุบลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพิณอันดับ ๑ ของประเทศ “ทองใส ทับถนน”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ประมวลภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    ม.อุบลฯ จัดนิทรรศการ เชิดชู ครูภูมิปัญญาไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี
    นศ. ม.อุบลฯ ตัวแทน 1 ใน 10 ของประเทศ ร่วมสัมมนา The 13 Asia Pacific Student Services Association International Conference ที่ฟิลิปินส์
    13 กรกฎาคม 2555 สำนักบริหารทรัพย์สินฯ ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองศรีไค เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ภายในหอพักและบริเวณหอพัก ทั้ง 8 หลัง
    ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2555
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ๗ โรงเรียน
    โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ ๓” ณ ชั้น ๓ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับนักเรียน และคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านโพธิ์กลาง) เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่"
    ข้าวพื้นเมือง: เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบรถตู้ Ambulance จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด “งานเปิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้” และลงนามในบันทึกความเข้าใจการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรภาคเอกชน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด “งานเปิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้” และลงนามในบันทึกความเข้าใจการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรภาคเอกชน
    เปิดบ้าน ม.อุบลฯ นำผลงานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาอีสานใต้
    โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคาตอบด้วยเครื่อง Scan OMR และประมวลคะแนน
    อบรมเชิงปฏิบัติการ PC Maintenance and Cloning Data Backup
    อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานทะเบียน และประมวลผลทางด้านการบริการตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
    ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการน้องใหม่ตักบาตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕”พิธีตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ พระสงฆ์ จำนวน ๒๕๕ รูป
    สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”
    คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือเรื่อง “ประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงออก(Democracy and Freedom of Expression)”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือและเตรียมจัด “โครงการเฉลิมฉลอง ๑๑๑ ปี เทียนพรรษาอุบลราชธานี อู่อารยธรรมอุษาคเนย์”
    (ประมวลภาพกิจกรรม) “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4/4)
    (ประมวลภาพกิจกรรม) “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (3/4)
    (ประมวลภาพกิจกรรม) “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2/4)
    (ประมวลภาพกิจกรรม) “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๖ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1/4)
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายสักการะ พระรูปพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ เจ๋งคว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งหุ่นยนต์ABUชิงแชมป์ประเทศไทย
    UBU Safe Drive campaign
    UBU Wai Kru 2012
    ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษากิจกรรมดีเด่น
    กองบริการการศึกษา ประชาสัมพันธ์จัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ม.อุบลราชธานี
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมน้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที “วันไหว้ครู”
    นศ.คณะวิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยแพทย์ ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม ๔.๐๐
    นศ.แพทย์ ม.อุบลฯ แสดงกตัญญูวันพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ
    ม.อุบลฯขอเชิญร่วมเป็นฮีโร่ ด้วยการบริจาคโลหิต
    ม.อุบลฯ เข้มงวดตามมาตรการ สกอ. ห้ามนศ.เล่นพนันบอล
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ร่างใหม่มา..ร่างเก่าไป..ม.อุบลฯขอเชิญร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่
    ม.อุบลฯ รณรงค์ นศ.ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก
    Ubon Ratchathani Future
    UBU health workshop for Border Patrol Police School
    นศ.ม.อุบลฯ สนใจปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ : ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
    Agricultural Youth Camp
    UBU walk to Wat Nong Pa Pong
    College of Medicine and Public Health arranges rites for donated bodies
    UBU Freshy walk around campus
    UBU greets grad students
    UBU student selected for international conference
    ประมวลภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคต...อุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ จัดอบรมด้านสุขภาพ รร.ตชด. ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคต...อุบลราชธานี”
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋งติด ๑ ใน ๑๐ ของประเทศร่วมสัมมนาสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
    โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 12 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    Bai Si Suu Kwan traditional ceremony for new students
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท-เอก
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯขอขมา“ครูใหญ่”ก่อนนำไปพระราชทานเพลิงศพ
    กิจกรรมรับน้องใหม่ Walk rally
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา” และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕
    ประมวลภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา”
    ประมวลภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา”
    ประมวลภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา”
    ประมวลภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา”
    ประมวลภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการหลวงปู่ชา”
    UBU says ‘Hi’ to UH
    June 2009 construction update
    A night to remember!
    GMS Center at Yunnan University (YU) visits UBU
    Wai Kru (Teacher Respect) Day at UBU
    UBU and CU consolidate new agreement
    UBU and NUOL meet in Ubon to discuss new and existing projects
    UBU Science and UTS discuss Materials Science matters
    Fulbright visits UBU
    Candle Festival 2009
    13th UBU Education Fair
    UBU attends TICA education meeting in Vientiane
    UBU says Sawasdee Krap/Ka and Goodbye to UH-HPU
    UBU welcomes Director and staff of GPRD
    The Third UBU Research Forum and the First MRSI International Conference on “Mekong Development in Transition: Challenges and Prospects”
    UBU Foundation Day
    UBU Science Day for high school students
    UBU and TICA visit Champasack University
    UBU hosts UHS
    UBU and UTS sign MOU
    UBU FAAD in India
    Construction Update October 2009
    UBU hosts visit by KUST
    UBU Health Sciences Welcomed by AUT and Otago University
    UBU hosts international conference about Mekong
    More new buildings at UBU
    Otago University Anatomist Visits UBU
    3-D Animation at UBU
    3-D Animation at UBU
    Chemistry Conference at UBU
    UBU hosts visit by Japanese delegation
    UTS Advanced Materials academic visits UBU
    UBU at 11th ASEA-UNINET meeting
    UBU seeks Agriculture research links in the Philippines
    UBU hosts Lao international graduate students
    Construction update in April 2010
    Hawaii teachers arrive at UBU
    Welcome Party for UBU-UH 2010
    UBU-UH 2010 meets the President
    Wai Kru 2010
    UBU PhD students research at UTS
    UBU Agriculture hosts international food conference
    UBU international talent
    Shoe- and toy-making workshop at UBU
    Farewell to UH
    UBU hosts American entomologists
    Fulbright presentation
    CU scholarship-holders at UBU
    UBU construction update (October 2010)
    UBU hosts Mechanical Engineering Conference
    UBU Agricultural Fair 2010
    UBU makes presentation to Lao Deputy Prime Minister
    UBU Scientist Wins National Award
    UBU Green Energy Project
    Visit by Norwegian Ambassador
    HRH at 2010 Graduation Day and Hotel Opening
    UBU Academic Wins Scholarship to Johns Hopkins University
    UBU signs MOU with Japanese company and university
    Japanese Ambassador visits UBU and attends 8th Japanese Education Fair
    UBU hosts French visitors
    UBU Professor Receives Fellowship Award
    UBU and UTS Discuss Collaboration
    UBU Student Goes to Kunming
    US Ambassador visits UBU
    New group of international students arrives at UBU
    UBU visits the Embassy of Japan
    UBU Scientist wins Scholarship to Austria
    UBU construction update (May 2011)
    UBU greets FSU
    NMU ‘studies abroad’ at UBU
    Hawaii student teachers at UBU
    International entertainment at UBU
    UBU welcomes the Mayor of Chong Zuo, PR China, and a delegation from Mukdahan Province
    UBU-UH 2011 teachers visit candle-making wats
    Lao Consular-General visits UBU
    International Pharmaceutical Sciences conference
    UBU 21st anniversary
    UBU research conference 2011
    Fulbright visits UBU
    UBU Science Week
    UBU Civil Engineering students win first prize
    UBU and American Embassy discuss American Corner
    UBU at Thailand Research Expo
    UBU wins bronze award at Thailand Research Expo
    UBU arranges a Dhamma meditation course
    UBU hosts ASEAN Community seminar
    Outstanding youth award
    Co-operative education workshop at UBU
    UBU Construction update (October 2011)
    UBU academic camp
    UBU helps flood victims
    UBU research skills workshop
    UBU student receives ‘Outstanding Youth of the Year 2011’ scholarship
    UBU and ‘thot kathin’
    Agricultural Fair at UBU
    APEC symposium at UBU
    UBU Faculty of Pharmaceutical Sciences helps flood victims
    UBU political scientist’s article in Bangkok Post
    UBU at Chao Khumpong
    UBU celebrates King’s birthday
    UBU’s mobile library
    UBU celebrates H.M. King’s birthday
    UBU press conference about Graduation Day
    UBU Graduation Day photos
    Children’s Day at UBU
    Koreans visit UBU
    UBU staff at King Naresuan ceremony
    UBU Executive Board meets the people
    UBU hosts National Students Sport Games’ events
    UBU academic receives national award
    UBU hosts Ubon culture conference
    Japanese Ambassador visits UBU
    UBU academic’s writes in Bangkok Post
    UBU meets TICA
    Veterans’ Day at UBU
    UBU Faculty of Engineering provides power for villagers
    En Tech Day 2012
    EU visits UBU
    EU and higher education opportunites
    Unity Games
    Water testing certificate awarded to UBU Pharmaceutical Sciences
    UBU Identity Project
    UBU gives blood
    Teaching technique workshop
    UBU political scientist’s article in Bangkok Post
    Researchers’ course
    UBU pharmacists initiates tobacco research group
    Mini UKM at UBU
    UBU and FEU sign agreement
    UBU volunteer camp
    Good practice at UBU
    Lao lecturers visit UBU
    9th Thailand Biology Olympiad
    Songkran at UBU
    UBU construction update – April 2012
    Preparation for UBU
    UBU Agriculture prepares for ASEAN
    UBU agricultural workshops
    University administration lecture
    UBU prepares welcome
    Korean students do voluntary work in Ubon
    พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่
    UBU competes at Songkla Nakarin Games
    UBU political scientist’s article in Bangkok Post
    UBU Executive meets staff
    UBU welcomes 25th group of first years
    Faculty of Nursing organizes workshop on ‘Caring for Patients with Chronic Disease’
    ร้านจิปาถะมอบเครื่องหมายนักศึกษา กว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสวัสดิการนักศึกษา ม.อุบลฯ
    University of Hawaii Students Visit Angkor Wat
    Bai Si Suu Kwan’ traditional ceremony for new students
    UBU visits DTU Vietnam
    English Camp at UBU
    UBU joins ASEA UNINET
    Ubon Ratchathani Candle Festival 2008
    UBU Research Conference
    UBU Foundation Day
    Queens Birthday Celebrations
    UBU welcomes school students to Science Day 2008
    UBU hosts the 1st International Conference on Cambodian Studies
    International agriculture conference at UBU
    Construction update October 2008
    Research recognition
    UBU and TUSEF co-host seminar
    UBU student excels in national English competition
    UBU at AUAP in Dhaka, Bangladesh
    UBU celebrates Loy Krathong
    UBU explores extension of links with Yunnan University of Nationalities
    UBU participates in GMSARN board meeting
    UBU visits Queensland and Canberra
    UBU Division of International Relations hosts Prince of Songkla University visitors
    International students graduate at UBU
    UBU Graduation Day
    UBU attends symposium at Danang University of Technology
    UBU hosts NMU visitor
    UBU explores links with the University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City
    UBU welcomes Quang Nam University (QNU)
    Science students wins prize in national competition
    UBU visits Harbin Institute of Technology and Heilongjiang Chinese Traditional Medicine University
    Distinguished guest presents at UBU
    Agriculture Fair and Rubber Conference at UBU
    UBU and Champasack University renew agreement
    UBU visits Kunming universities
    Double MOU signing at UBU
    Swim school at UBU
    UBB delivers MOU to UBU
    UBU researcher continues his work in collaboration with Korea
    The teachers from Hawaii are here! (again)
    ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.อุบลฯ มุ่งเน้นสู่ประชาคมอาเซียน
    บรรยากาศรับน้องเข้าหอพัก ม.อุบลฯ
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
    “ ผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “
    คณะเกษตร ม.อุบลฯ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อบรมความรู้ด้านเกษตรแก่ จนท.สปป.ลาว
    ประชุมหารือแนวทางพัฒนาห้วยตองแวด ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    เวทีจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล โครงการวิจัย การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณี ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม รับน้องใหม่ แบบสร้างสรรค์และอบอุ่น
    เปิดเวทีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ การปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
    มวยสากล ม.อุบลฯสร้างชื่อเสียงใน “สงขลานครินทร์เกมส์”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
    เวทีทำความเข้าใจงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
    พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เนื่องในวันฉัตรมงคล”
    นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจาก Far East University สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านชาด
    พิธีปิด โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษา Far East University สาธารณรัฐเกาหลี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษา (Overseas Voluntary Services of Far East University)” ร่วมกับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) นำนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์
    นักศึกษา และคณาจารย์จาก Far East University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา และคณาจารย์จาก Far East University สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บรรยายพิเศษ“ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลัย”
    ติดตามชมสัมภาษณ์สดรายการ “บอกข่าวเล่าแจ้ง” ทาง NBT อุบลฯ ความคืบหน้าภูมิสถาปัตยกรรมโบราณสถานแห่งชาติ อาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราช วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.นี้
    เกษตร ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
    ม.อุบลฯ สุดยอด..คว้า ๑๓ เหรียญ “วลัยลักษณ์เกมส์”
    MOUม.อุบลฯ-บมจ.กรุงไทย ทำบัตร นศ.ใหม่ และมอบทุนการศึกษา๕.๕ล้านบาท
    ม.อุบลฯเตรียมต้อนรับ นักศึกษาแห่งดินแดนโสม ๑๖๐ คน เยือนเมืองแห่งดอกบัวงาม กับโครงการ Overseas Voluntary Services of Far East University ๗-๑๑ พ.ค.นี้
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    ม.อุบลฯ สุดยอด..คว้า ๑๓ เหรียญ “วลัยลักษณ์เกมส์”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
    เปิดบ้าน สตง.๙๖ ปี “รู้รักษ์เงินแผ่นดิน”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555
    การตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    ทีมวิจัย ม.อุบลฯ จัดเวทีนำเสนอข้อมูลงานวิจัยฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด
    พิธีลงนามความร่วมมือ มอบ. และสกว. ฝ่ายชุมชนสังคม วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙
    ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554
    การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เมืองศรีไค"ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2555 ณ สนามกีฬากลางบ้านแมด
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประเพณี “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ”
    คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า นครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมสังเกตการณ์โครงการแข่งขันโอลิมปิกส์วิชาการชีววิทยาระดับชาติ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โครงการ “การพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕”
    รายการ “บอกข่าวเล่าแจ้ง” NBTอุบลฯ กับการเตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ดี (good practice)
    การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาประมง ประจำปี 2555
    เฝ้ารับเสด็จและเข้ารับประทานเข็มที่ระลึก ในพิธีเปิดโครงการ "นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน"
    การตรวจสอบภายใน โครงการจัดตั้งกองบริหารภายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    การตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
    ม.อุบลฯ..คนสร้างค่าย..ค่ายสร้างคน..
    ม.อุบลฯ กับ รายการกินอยู่คือ ตอน “สารพัดมะเขือเทศ สารพัดความอร่อย”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ Far East University สาธารณรัฐเกาหลี
    รายการนี้ไม่มีน้ำเมา ตอน ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย..ใครได้รับผลกระทบ
    การอบรม "การเขียนผลงานวิชาการเผยแพร่" วิทยากร ผศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล วันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารประสานงานเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
    สัมมนา Mini UKM เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๘ ที่ ม.อุบลฯ
    การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2554
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
    พบนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2555
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2555
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลังรังสิต
    ม.อุบลฯ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่สู่มืออาชีพ
    ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
    ม.อุบล เจ๋ง คืนชีพระบบโซลาร์เซลล์ชุมชนบ้านโหง่นขาม จ.อุบลฯ
    เลือกตั้งสภานักศึกษา
    หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
    บริจาคโลหิต..ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
    อัตลักษณ์แห่ง ม. อุบลฯ
    โครงการอบรม "กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการสืบสวนสอบสวน" ช่วงที่ 1
    โครงการอบรม "กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการสืบสวนสอบสวน" ช่วงที่ 2
    หนุ่ม-สาวอุดมศึกษา กับ Unity games ครั้งที่ 20
    ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาพืชสวน ณ เขตจังหวัดภาคเหนือ
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษา” คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม O-net สนามสอบสีขาว
    มอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๕๕
    การตรวจสอบการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    ม.อุบลฯ เตรียมปรับปรุงสถาปัตยกรรมของอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (เก่า) สู่ศูนย์องค์ความรู้ของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
    การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาพืชสวน วิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
    บอกข่าวเล่าแจ้ง เตรียมสอบO-Net 2555
    คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑ ปี กรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ถูกฆาตกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๓ ราย จากเหตุการณ์ที่ทหารพรานใช้อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ กราดยิงเสียชีวิต แต่ปัจจุบันตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายเพื่อมาลงโทษและดำเนินคดีตามกฎหมายได้
    ประชุมคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ อธิการบดี ครั้งที่ 1/2555
    ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2554 รอบ 6 เดือน
    คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอนรับฯพณฯ เอกอัครราชทูต เดวิด ลิปแมน หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่ให้เกียรติมาเยือนและการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “EU in the World” ในงาน EU Travelling Tour of Thailand
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี ๒๕๕๕
    สพร.ติดตามผลการเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ลาว ที่ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมสดุดีวีรกรรมผู้กล้า วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2555
    ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี 2555
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเวทีประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ หวังสร้างความภาคภูมิใจในวิถีและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
    เวที ดีเบต ๒ พรรค ผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    งานบุญคูณลาน "โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ 2555"
    การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "อุบลราชธานีเกมส์"
    พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬายิมนาสติกลีลา ประเภท ทีม และประเภทบุคคคลรวมอุปกรณ์
    ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "อุบลราชธานีเกมส์"
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี
    มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมีส่วนร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
    ผู้บริหารพบปะประชาคม ม.อุบลฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัย อันพิมพ์ ที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล "คนดีศรีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๔
    สานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง ม.อุบลฯ กับ Far East University แห่งประเทศเกาหลี
    การเยี่ยมชมและศึกษาตัวอย่าง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ และสำรวจพื้นที่เก็บตัวอย่างภาคสนามในพื้นที่ จ.อุบลฯ โดยสาขาวิชาประมง
    การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "All Cypriniformes species Inventory Project" โดยสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์
    วันเด็กแห่งชาติ ที่ ม.อุบลฯ
    การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ คณะเกษตรศาสตร์
    การตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
    การตรวจสอบการดำเนินงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
    การสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
    การตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์
    การตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ คณะนิติศาสตร์
    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารเครือข่ายประสานงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ "ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ"
    ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2554
    เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
    เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานโปรแกรม KKUFMIS ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    รูปรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553
    ภาพการลงนามความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยยามากูชิ และบริษัท อิวาตะเคมีคอล ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการค้นพบยีสต์ทนร้อนใช้ผลิตเป็นเอทานอลได้ในอุณหภูมิสูง ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ณ โรงแรม
    สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อุบลฯ
    บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๔ “ก้าวสู่ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน”
    ชื่นมื่นบัณฑิตแห่ง ม.อุบลฯ (ภาค ๑)
    ชื่นมื่นบัณฑิตแห่ง ม.อุบลฯ (ภาค 2)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
    นศ.ม.อุบลฯ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี ๕๔
    คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมือ 2 ธันวาคม 2554
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวา มหาราชา”
    งานมุทิตาคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สุริยภัทร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มอบ. ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารข้อมูลเครือข่ายและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ชั้น ๒ ห้องบอลลูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรม "เวทีนำเสนอชุดความรู้จากเวทีสัญจร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี เครือข่ายลดอุบัติเหตุ" จากโครงการ กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสถาบันเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ภาพกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ ตึก EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร
    อบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
    การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมและจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
    ประมวลภาพ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันอาทิตย์ ที่ 27พฤศจิกายน 2554 เปิดงานเวลา 08.30 น. ณ City Bowl ชั้น 4 ศูนย์การค้า CITY MALL (ตึกสุนีย์)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
    การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
    พิธีรับโล่พระราชทานฯ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี๕๔
    คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความชื่นชม นายวุฒิชัย นาคเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
    วิเคราะห์อัตรากำลังและวิเคราะห์ค่างานบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านหมอลำกลอน
    โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนายางพาราของภาคอีสานใต้
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2012)
    ดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดิน
    คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา”
    ประชุมคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพภายใน และด้านสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2554
    ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต "ชาวอุบลฯ เทใจ กู้ภัยน้ำท่วม"
    การอบรมระบบภูมิศาสตร์สนเทศชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี, 10-11 พฤศจิกายน 2554
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง สนับสนุน วธ.ลอยกระทงออนไลน์
    ม.อุบลฯร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
    เครือข่ายอีสานใต้จัดการรับมือภัยภิบัติ (คจภ.) ได้ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การแข่งขันการจัดสวนหย่อม
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การแข่งขันตีกลองเส็ง
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : กฐินสามัคคีเกษตรอีสานใต้
    อธิการบดีพร้อมด้วยคณบดีเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของคณะ
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 13”
    พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2554
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 หน่วยงานราชการ-หน่วยงานอำนวยการ ร่วมจัดนิทรรศการ
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : อุโมงค์บวบยาวและน้ำเต้า ทานตะวัน
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การประกวดการจัดสวนถาดระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การประกวดวงดนตรีสากล "AG MUSIC AWARD 2011"
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องเล่นเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : รถลาก รถม้า บรรยากาศทั่วไปในงานเกษตรอีสานใต้
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ผล
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : กิจกรรมบนเวทีกลาง
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การแข่งขันทักษะทางการเกษตร
    งานเกษตรอีสานใต้ 2554 : การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี หัวข้อ เกษตรเพื่อสุขภาพ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC- Ubon Ratchathani International Symposium 2011 : Innovation on Problem Solving – Based Mathematics Textbooks and E-Textbooks” ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทอดกฐิน ณ วัดป่าโพธิญาณ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
    ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”
    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเตรียมความพร้อม..จัดหนัก..เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    นักเรียนค่าย ม.อุบลฯวิชาการ เยี่ยมชมหอสมุดกลาง
    กิจกรรม "พัฒนาทักษะนักวิจัยและสังสรรค์นักวิจัย ม.อุบลฯ"
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
    ประชุม EdPEx ครั้งที่ 1/2554
    ประชุม EdEPx ครั้งที่ 2/2554
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมกันเกรา๑” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรมาครอง
    รับฟรีโปสเตอร์ พระแก้วคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลฯ เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต
    มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของแสดงความยินดีกับ นายภาณุวิชญ์ โพธิ์งาม นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ระดับประเทศ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ คำพานุช ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๔” เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
    พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดสโตน
    พิธีมอบทุนการศึกษากองทุน Dr. and Mrs. Pendleton
    สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
    พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
    โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
    โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
    โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา
    ประชุมสัมมนาด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิแองโกล-ไทย
    หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัว “ศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” U.B.U. TRAVEL TOGETHER (UTT)
    อบรมกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและกระบวนการสอบสวนทางวินัยของเจ้าหน้าที่
    ประชุมสัมมนาคณะที่ปรึกษา นิติกรและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
    ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
    ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
    ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิวาส
    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) Site visit ม.อุบล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 54
    นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ทีมวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนา “ศักยภาพของไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
    นิทรรศการ “อุบลราชธานี ชื่อถนนนี้มีที่มา”
    ม.อุบลฯ จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พ่อหลวง
    ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน พิมพ์ทอง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ที่คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการ Thailand Research Expo Award 2011 ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
    สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนากลุ่มสภานิสิต – นักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕๒
    ภาพกิจกรรมการสัมมนากลุ่มสภานิสิต - นักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศักยภาพคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี" ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expo 2011" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ เซนทาราแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซนทรัลราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
    หัวหน้าโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล Thailand Research Expo Award 2011 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554
    โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "การนำเสนองานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expo 2011" ณ เซนทาราแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซนทรัลราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
    เป้ อารักษ์ พร้อมสมาชิกวง Slur โชว์มินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ที่ ม.อุบลฯ
    UBU Freshy contest 2011
    ขอแสดงความยินดีกับ นายตะวัน พิมพ์ทอง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ที่คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
    ประมวลภาพ งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ม.อุบล ครั้งที่ 2 “ มนต์รัก ถิ่นกันเกรา”
    อบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ 2
    อบรมกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    ฝ้าย ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว ดาราขวัญใจวัยรุ่น ร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ ม.อุบลฯ
    การประชุมคณะกรรมการศูนย์การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    คณะเกษตร ม.อุบลฯ จัดอบรมการออกแบบพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
    ศูนย์หนังสือ ม.อุบลฯ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลฯ
    9 สิงหาคม 2554 บรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อมในการสมัครรับทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี
    ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๕
    บุคลากรอบรมการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ
    ภาพกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    ภาพกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๑ ปี
    การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 อย่างเป็นทางการ
    ม.อุบลฯจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านสำหรับเด็กเล็กในโรงเรียนเครือข่ายฯ
    ม.อุบลฯจัดอบรม “จรรยาบรรณงานบริการ : ผู้ใช้บริการสุขใจ ราชการใสสะอาด”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน
    โครงการอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
    นิทรรศการ "ท่องธารธรรม อุบลราชธานี"
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ
    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งมอบรถยนต์กระบะดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต (รถพยาบาลฉุกเฉิน ๑๖๖๙)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองฉงจั่ว นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว และคณะอาคันตุกะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
    มินิคอนเสิร์ต เอิ้นขวัญ วรัญญา เจ้าของบทเพลง “บ่กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย”
    ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553