EN  
 UBU - Search  
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
ข้อมูลต่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อมูลต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ระบบ E-Service
   
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
กองกลาง
กองแผนงาน
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
งานส่งเสริมการวิจัย ฯ
งานกิจการนักศึกษา
กองบริหารกายภาพฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
กองกฏหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
หน่วยงานอื่น
 
แบนเนอร์ต่างๆ
Previous
UBU RADIO
Next
    ระบุชื่อกิจกรรม   จากหน่วยงาน
    บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มาเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มาเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม (Milk Analyzer)
    การอบรม และการสาธิตการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ และแยกสารด้วยเทคนิคแคปปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary Electrophoresis)
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน และโปรตีน (์Nitrogen/Protein Analyzer)
    กศึกษาสาขาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope ; AFM)
    "โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" #ครั้งที่ 2 ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
    ภาพบรรยากาศ การอบรม และการสาธิตการใช้งานเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with Electrochemical Detector)
    ม.อุบลฯ ปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 พร้อมประกาศตัวแทน ปท.ไทย ร่วมการแข่งขัน (IAO) และ (IOAA) ประจำปี 2561
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯต้อนรับอบอุ่น นศ.แลกเปลี่ยน ม.จำปาสัก สปป.ลาว เรียนรู้วิชากฎหมาย
    ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย สืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ
    ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศ นศ. ก่อนเดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนต่างแดน
    งดงาม..ตราตรึงใจ..พิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีป นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 7
    ว่าที่บัณฑิตเภสัชฯ ม.อุบลฯTOP 5 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ
    ตัวแทน อาจารย์ นศ. ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม เยาวชนเอเชีย จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร
    7-8 พฤษภาคม 2561 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
    ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UBU active learning 21 “นวัตกรรมพลิกโฉมอุดมศึกษา”
    จัดใหญ่!!ม.อุบลฯเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่15
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ “อบรมการทำหมอนยางพารา” สนองนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49 (6) ของการยางแห่งประเทศไทย
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-21 พฤษภาคม 2561
    คณะนิติศาสตร์ ม.อุบล ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.จำปาสัก
    “ปาย”พิกรม อโศกบุญรัตน์ นศ.เภสัชฯม.อุบลฯเจ๋ง!!สอบทักษะปฏิบัติวิชาชีพคะแนนสูงสุดของประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6
    ม.อุบลฯต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ โอกาสพบปะนศ.ทุนและสัมภาษณ์ 22ทุน ปี61
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์ ม.สารคาม
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยของครูในโรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักการและนโยบายบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี
    ม.อุบลฯจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมีต่อ(ร่าง)พรบ.ครั้งที่2 สู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
    ตรวจความปลอดภัยโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจความปลอดภัยร่วมกับที่ปรึกษา
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอสราเอล ประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือน เมษายน 2561
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.สโรรักษ์2007 (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันวีดีโอคอนเทนต์ ภายใต้โครงการ “Sarolux Content Contest ครั้งที่ 1”
    สนง. ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริหารงานของคณะ และมหาวิทยาลัย” (Education Criter
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอีสาน
    ม.อุบลฯ โชว์ผลงานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ 61”
    ม.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “The Use of Corpora in the 21st Century” โดย Dr Akira Murakami Ph.D. Linguistics (University of Cambridge)
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน “มหาวิทยาลัยเด็ก” วัดป่าบุญล้อม
    “เต๋า”อรรถวิโรจน์ ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5
    ม.อุบลฯ ร่วมงานสมโภชพระเจ้าใหญ่องค์หลวง ประจำปี 2561
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
    นิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
    การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษประจำปีการศึกษา 2561 (รับตรงทั่วไป)
    7 นศ.แลกเปลี่ยน ม.อุบลฯ ตลุยจีนแผ่นดินใหญ่!!โชว์วัฒนธรรมไทย..ชื่นมื่นสงกรานต์ถิ่นมังกร
    ม.อุบลฯ จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หารือแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 จังหวัดอุบลฯ
    ปฏิบัติหน้าที่เทศกาล วันหยุดสงกรานต์ พ.ศ.2561
    คณะนิติศาสตร์จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย
    พิธีส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลับบ้าน(คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก)
    คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบ “น้ำอบไทย” ใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ 2561
    ม.อุบลฯ สักการะพระพรหม มหาวิทยาลัยฯ และพระภูมิ สำนักงานอธิการ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ช่วงประเพณีสงกรานต์ 2561
    ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษากว่า 1.1 ล้าน นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
    นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2560
    ม.อุบลฯไอเดียผุด!!จัดงานตลาดสร้างสรรค์ ฝึก นศ.เรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เตรียมพื้นที่ “งานประเพณีสงกรานต์ 2561”
    ม.อุบลฯ ยกพล ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2561
    ม.อุบลฯ จัดโครงการแนะแนวเตรียมสอบ TOEFL เสริมทักษะ นักศึกษา บุคลากร
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
    โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ ๑๘
    2 บุคลากร ม.อุบลฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
    คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ ม.จำปาสัก สปป.ลาว จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก
    ม.อุบลฯ จัด กิจกรรม UBU Student Ambassadors Batch 3 และ พิธีมอบเข็มกลัด UBU Student Ambassadors Batch 2
    ม.อุบลฯ ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปี 2561
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ “สืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561”
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดนาโน (Nano Drop)
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน และโปรตีน (Nitrogen/Protein Analyzer)
    2นศ.ป.โท ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.อุบลฯคว้าทุนวิจัย สกว.และรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแคนาดา
    ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 2-18 เมษายน 2561
    ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 2-18 เมษายน 2561
    ม.อุบลฯ ร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561
    โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สนองนโยบาย Thailand 4.0 โชว์ผลงาน “งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2018”
    นศ.ม.อุบลฯผนึกกำลังเครือข่ายต้านโกง!!อบรมแกนนำเยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปชั่น
    เชิญชวนร่วม งานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) หลักสูตรนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เภสัชฯม.อุบลฯ ถ่ายทอดความรู้“อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรแก่ชุมชน”
    การอบรมแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณอ่างน้ำห้วยวังนอง
    ม.อุบลฯ จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU-TEST แก่ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกระดับ
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จับมือ เขตสุขภาพที่ 10 พัฒนาหลักสูตรบริหารทางการแพทย์และระบบสุขภาพชุมชน
    การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
    การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ “UBU JOB FAIR 2018” รับสมัครตำแหน่งงาน Part time และ Full time มากกว่า 1,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ
    สานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
    ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรงรวมใจ"
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่ UBU JOB FAIR 2018พบ..บริษัทชื่อดังทั่วไทย ลงพื้นที่รับสมัครงาน 23 มี.ค.61นี้
    นักศึกษา ม.อุบลฯ โชว์ผลงาน “เพิ่มมูลค่าเสื่อเตยหนามด้วยน้ำยางพารา ส่งเสริมภูมิปัญญาบ้านโคกระเวียง” ประกวดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    ภาพบรรยากาศ "การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และระงับอัคคีภัย อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
    ม.อุบลฯ ร่วม จัดนิทรรศการโชว์กล้วยไม้แดง กิจกรรมประชารัฐร่วมใจรักป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน
    เชิดชู บุคลากร/ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ม.อุบลฯ ประจำปี 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น“ผู้สูงวัยสอนหลาน”
    15-16 มีนาคม 2561 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 15 มีนาคม 2561
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ “การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง” โรงเรียนเครือข่ายภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข”
    ชื่นชมนศ.สาขาการบัญชี ม.อุบลฯ ผ่านเกณฑ์ทดสอบ Tax Junior มากสุดในประวัติการณ์
    ม.อุบลฯ บริการวิชาการ แนะแนวการเตรียมสอบ IELTS แด่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 “ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน” ให้แก่ นร.มัธยมปลายโรงเรียนนารีนุกูล
    โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด “UBU โกล์หนู CUP 2018”
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14-26 มีนาคม 2561
    ม.อุบลฯ จัดการอบรมและแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC แก่ บุคลากร นักศึกษา
    ม.อุบลฯ ประชุมร่วม มูลนิธิรากแก้วและภาคีเครือข่ายบูรณาการองค์ความรู้เดินหน้าพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.อุบลฯ
    ชื่นชม..“ต้นอ้อ”นศพ.ม.อุบลฯ เรียนรู้ผ่านชีวิตจริง ตามรอยพ่อ..แพทย์เดินเท้าช่วยชาวดอยในหุบเขาสูง
    ม.อุบลฯสนองนโยบายรัฐ หนุนโครงการครูพี่เลี้ยง เสริมทักษะนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
    อบรม ทบทวนการใช้กระบองขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
    เสร็จสิ้น การแข่งขันฟุตบอล 7 คนภายใน ubu cup 2018 แชมป์เก่าป้องกันแชมป์สำเร็จ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธพว. เปิด Joint space แหล่งสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่นโยบายเศรษฐกิจ 4.0
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่อบรม โครงการ “อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน” พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โรงเรียนราษีไศล
    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการเยี่ยมชมจากนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
    Professor Dr. Kleinschmidt คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร Anhalt University ประเทศเยอรมนี เข้าพบ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
    เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการอบรม สร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งหน้า การแต่งกาย การพูด สำหรับนักศึกษา
    ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดี ม.อุบลฯ วิทยากรบรรยาย การวัดผล ประเมินผลการศึกษา ณ มมส.
    ชื่นชม3นศ.ม.อุบลฯเก็บสร้อยข้อมือทองคำได้ นำแจ้ง ตร.ประกาศหาเจ้าของ
    ตราตรึงใจ..พิธีรับเสื้อกาวน์ นศ.เภสัชฯ “หมอยา ม.อุบลฯ” พร้อมก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
    นศ.ม.อุบลฯจิตอาสาร่วมกิจกรรมBig Cleaning Dayโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข อุบลราชธานี
    “มีน”ปฏิมาภรณ์ ขยันชม นศ.ม.อุบลฯก้าวสู่ฝันรอบ20คน Thai Supermodel Contest 2018
    ม.อุบลฯน้อมรำลึกถวายราชสักการะ พ่อหลวง ร.9"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
    ม.อุบลฯร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จ.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561
    ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คณะวิชา/มหาวิทยาลัย การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3/หมวด 6
    ม.อุบลฯ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้า5รางวัล เวทีระดับชาติแข่งขันโครงสร้างสะพานไม้และเหล็กจำลอง
    ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Transformative Learning–เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”ศตวรรษท 21
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน สืบสานงานบุญประเพณีอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)พร้อมร่วมพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับ ป.ตรี สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแสดงละครเวที เรื่อง บ้านตระกูลเกา
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนเครือข่าย สนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
    วารสารข่าวประชาคมวิจัย สกว.สัมภาษณ์ รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อจ.ม.อุบลฯคอลัมน์แนะนำนักวิจัยดีเด่น
    ม.อุบลฯ ร่วม กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    ทูต3ประเทศ เบลเยี่ยม-ไอร์แลนด์-ฟินแลนด์ เยี่ยมชมกิจการ ม.อุบลฯ และพบปะนักศึกษา
    คันชั่งเกมส์ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ นำการแสดง “ม่วนซื่นอีสาน” ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
    การเสวนาหัวข้อ"เกษตรคือทางรอด"
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯกวาด3รางวัล เวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม THM FAIR
    นศ.วิศวะฯม.อุบลฯเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี2560
    งานเกษตรอิสานใต้ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0 "
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
    ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา เปิด 6 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
    นศ.หลักสูตรการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 5 (THM Fair 5 th)
    Professor Adelheid H Brantner University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี ม.อุบลฯ ในโอกาสเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการงานวิจัยด้านสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นางสาวธนัชพร พรมโคตร และนางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา นศ.เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่4 ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ชนะเลิศการแสดงความรู้ด้านสมุนไพร นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 1
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศประชาสัมพันธ์การจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด ประกวดสุนทรพจน์และเผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ม.อุบลฯ ยินดีต้อนรับทีมงานฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT)ที่ลงพื้นที่จัดรายการ “เช้านี้ที่อีสานใต้” สัญจร ณ บริเวณจัดงานฯ
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สนองแนวคิด“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” พัฒนาแอปพลิเคชัน “แอพงานเกษตรอีสานใต้” ครั้งแรก สำหรับเที่ยว - ชมงานงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ม.อุบลฯ
    เปิดแล้ว...“งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 9 - 18 ก.พ. 2561 ณ ม.อุบลฯ
    กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2561
    สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2561
    สอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
    ภาพบรรยากาศกาศการเยี่ยมชมจากผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
    ม.อุบลฯ จัดใหญ่..เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” 9-18ก.พ.61
    ม.อุบลฯ ชวนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561
    ภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
    นิติฯม.อุบลฯ รุกหนัก!!ลงพื้นที่โรงเรียน ต่อยอดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ครู-นักเรียน
    อบอุ่น..สุขใจ..โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้สูงอายุ จ.ร้อยเอ็ด
    สรุป ย้อนหลังภาพถ่ายจิตอาสาเพื่อจัดงานอาจาริยบูชารำลึก และ 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภัทโท ระหว่าง 12-17 ม.ค.2561 ณ วัดหนองป่าพง
    นศ.การบัญชี ม.อุบลฯ ติดอันดับ TOP 10 แข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2018
    วธ.มอบโล่รางวัล วัฒนคุณาธร แก่ ดร.คำล่า มุสิกา อจ.ม.อุบลฯผู้ทำคุณประโยชน์ประเทศชาติ
    กสท.จับมือ ม.อุบลฯและ27สถาบัน ศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
    ภาพบรรยากาศการจัดอบรมการใช้งานเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดธัญพืชแบบไม่ทำลายตัวอย่าง และเครื่องวัดขนาด และความผิดปกติของเมล็ดธัญพืช
    2นศ.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอต่อต้านการทุจริต ระดับชาติ
    ม.อุบลฯ เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็น บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พรบ.ม.ในกำกับ ครั้งที่ 1
    พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 10 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย 2561
    ม.อุบลฯคว้า 3 ทองแดง ลุ้น 1 ทองวันนี้!!(30ม.ค.61)กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 45“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
    ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
    นศ.การบัญชี บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯเสริมศักยภาพในประสบการณ์วิชาชีพทางบัญชี ตลุย 4 สถานประกอบการ เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
    สกอ.จับมือ 21มหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารความเร็วสูงพัฒนาการศึกษา-วิจัย
    บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงานเตรียมพร้อมผลิตนักบัญชีมืออาชีพผ่าน โปรแกรม SAP และ Accounting Game Online
    กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนโรงเรียนเดชอุดม
    โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ นิติศาสตร์ ม.นเรศวร และนิติศาสตร์ ม.พะเยา
    กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนโดยผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
    เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน
    ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี (คสป.)
    อำลา นักศึกษาต่างชาติ 11 ประเทศ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 พร้อม บทสัมภาษณ์ Phạm Thị Thảo จาก Hanoi University ปลื้ม ซื้อชุด นศ. ม.อุบลฯสวมใส่และเป็นที่ระลึก
    ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ"
    18-19 มกราคม 2561 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที 18 มกราคม 2561
    18-19 มกราคม 2561 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที 19 มกราคม 2561
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561
    2อจ.ม.อุบลฯหนึ่งใน18คนไทย คว้าทุนเอนเดเวอร์ ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี2561
    โครงการสร้างสุของค์กรกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "สร้างความสามัคคีภายในส่วนราชการ" ปีงบประมาณ 2561
    สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 5” Innovative Rubber and Polymer Smart Camp
    ม.อุบลฯ เปิด ส.กันเกรายิม สอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย แก่ นักศึกษาต่างชาติ 11 ประเทศ
    เลือกตั้งองค์การ นศ.คึกคัก!!“พรรคกันเกรา”ชนะการเลือกตั้ง“กรานต์ สุดารัตน์”สวยเก่ง!!นั่งนายกสโมสร นศ.ม.อุบลฯ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
    ม.อุบลฯ เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาคการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (รอบสอง)สนองรัฐ Thailand 4.0 สานฝันยกระดับมาตรฐานเยาวชนไทยไปสู่เวทีนานาชาติ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
    สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร” ครั้งที่ ๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลฯ
    พร้อมแล้ว!!ม.อุบลฯจัดงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่11“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย"
    ผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
    ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสางานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา๑๐๐ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศประชาสัมพันธ์ “การเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาขยายโอกาส ทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร ม.อุบลฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ปีต่อเนื่อง
    ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ม.อุบลฯ มอบความสุขวันเด็ก รร.บ้านกุง ชมวิถีชาวกูย จ.สุรินทร์
    สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
    สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา” ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
    ม.อุบลฯ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ดึงนักศึกษา 11 ประเทศ สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติประชุมร่างแผนพัฒนาอีสานตอนล่าง ระยะ 20 ปี “ศูนย์กลางความเชื่อมโยงการผลิต การค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ สุขภาพทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/วัฒนธ
    ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2561
    ประมวลภาพชุดที่ 4 ม.อุบลฯ จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา” และ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
    ประมวลภาพชุดที่ 3 ม.อุบลฯ จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา” และ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
    ประมวลภาพชุดที่ 2 ม.อุบลฯ จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา” และ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
    ประมวลภาพชุดที่ 1 ม.อุบลฯ จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา” และ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
    ม.อุบลฯ จัดพิธี “บำเพ็ญกุศลวันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา” และ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
    ม.อุบลฯ สักการะพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา รสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน
    ด่วน... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,350 คน 9 คณะ
    ม.อุบลฯ ร่วม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จังหวัดอุบลฯ ปี 2561
    เผาก่อนวอดวาย!!!
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
    ม.อุบลฯประชุม ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายปรับตัวสู่ยุค 4.0
    ม.อุบลฯ1ใน10หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ขับเคลื่อนงานข้อมูลเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
    ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 10
    สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
    คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา “อบรมกฎหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยม”
    โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมศาีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อีสาน และสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดอุบลฯ
    ศชปก. คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ สม. เผยแพร่ความรู้เยาวชนอีสานใต้ รับรัฐธรรมนูญขยายรับรองสิทธิมนุษยชนจัด “ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9”
    เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน
    ม.อุบลฯ ร่วมสภากาแฟ ส่งท้ายปี 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 22
    รวมพล..บัณฑิตลูกหลาน ม.อุบลฯ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา2559“กันเกรา รุ่นที่ 26”
    ประมวลภาพอบรมครูกฏหมายที่จำเป็นสำหรับครูมัธยม
    ประมวลภาพค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 9
    การตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นผู้ตรวจสอบ
    ภาพบรรยากาศการจัดอบรมการใช้งานเครื่องวัดความขาวของข้าว และเครื่องวัดความขาวของแป้ง
    ประมวลภาพร่วมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
    ปลื้ม!!บัณฑิต ม.อุบลฯ“กรนิภา แสนหยุด”จบ ป.ตรี คว้าทุนต่อโท-เอก ที่ประเทศจีน
    คณะวิศวกรรมฯ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสภาวิศวกร ”
    สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ พร้อมรับมือบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 “อบรมผลิตสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate”
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ ผลงานและนวัตกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,074 คน
    ตรวจสอบภายใน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างววันที่ 18-28 ธันวาคม 2560
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
    14-16 ธันวาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก
    14-16 ธันวาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 14 ธันวาคม 2560
    14-16 ธันวาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 15 ธันวาคม 2560
    14-16 ธันวาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที 16 ธันวาคม 2560
    ตรวจสอบภายใน ณ สถานปฏิบัติการเภส้ัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างววันที่ 18-28 ธันวาคม 2560
    ปลื้ม!!บัณฑิตคู่แฝด ม.อุบลฯ“ฟ้า-ฝน” หาเงินส่งตนเองเรียน จบ3.95 คว้าเกียรตินิยมแพ็คคู่!!
    อจ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดมิตรภาพอาเซียน-ไจก้าญี่ปุ่น The 23rd ASEAN-JAPAN Regional Leaders Forum 2017
    บัณฑิต ม.อุบลฯนางเอก ภ.อ้อมกอดเขมราฐ “ปาล์มมี่” นันทริยา นามบุญ เข้ารับปริญญา รุ่นที่26
    “อทิตา เสนาใหญ่”บัณฑิต ม.อุบลฯลูกกตัญญูสู้ชีวิต คว้าเกียรตินิยม จบป.ตรี4.00ตลอดหลักสูตร
    เล็กพริกขี้หนู!!บัณฑิตตัวจิ๋ว ม.อุบลฯ“จุฑารัตน์ คงรอด”ที่เคยขับเสภาถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9จบ ป.ตรี3.83คว้าเกียรตินิยม
    ม.อุบลฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา 2559
    นศ.ม.อุบลฯ ขับร้องเพลงมาร์ช ม.อุบลฯ ส่งพี่บัณฑิต เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา รุ่นที่ 26”
    พร้อมเพรียง..บัณฑิต ม.อุบลฯฝึกซ้อมวันแรกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2559
    ประมวลภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
    ซ้อมเสมือนจริง!! พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2559
    ประมวลภาพวันซ้อมเสมือนจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
    บัณฑิตแพทย์ฯหัวใจหล่อ“หมอกีต้าร์”ม.อุบลฯที่ช่วยผู้ประสบเหตุบนถนนกลางเมืองภูเก็ต เข้ารับปริญญา13ธ.ค.นี้
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว” ณ บริเวณมณฑลพิธีถนนหน้าศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การวางระบบห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    “กี”กีรติ ศุภดิเรกกุล ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรสุดฮอด!!แบ่งปันประสบการณ์ นศ.นิเทศฯม.อุบลฯ
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
    ม.อบ. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th GMSARN International Conference 2017 on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS ที่ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
    “มือเรียว รอเกี่ยวรวง”นศ.เกษตร ม.อุบลฯพร้อมใจเกี่ยวข้าวเตรียมต้อนรับพี่บัณฑิต "กันเกราช่อที่ 26"
    ม.อุบลฯประชุมชี้แจงประชาคม เตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น ม.ในกำกับ
    นศ. ม.อุบลฯ ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
    สมาคมอีสานมหานครชิคาโก้ แห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กว่า 100,000 บาท แก่ นักศึกษา ม.อุบลฯ
    ลงพื้นที่ชี้แจ้งโครงการวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
    “โค้ก”คมสัน สุคำภา บัณฑิต ม.อุบลฯ นั่งเลขาฯนายกเล็ก อายุน้อยที่สุดในประเทศ
    ทดสอบ Smart Classroom ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560
    ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ Access Point ที่หอพักราชพฤกษ์ 2 และหอพักลีลาวดี 2
    ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ Access Point ที่หอพักราชาวดี 2 และหอราชาวดี 4
    เส้นทางเดินรถ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯร่วมงาน..สภากาแฟอุบลราชธานี คึกคัก..รับลมหนาว ที่ สภ.เมืองอุบลฯ
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณ” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
    ม.อุบลฯ นโยบายรัฐบาลลุย...สร้างหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “4 จังหวัดอีสานล่าง มุ่งพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์” ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    2นศ.ม.อุบลฯคว้ารางวัลระดับชาติ ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Plastics Awards 2017
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา รุ่นที่ 26”
    นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ สัมมนา “การประกอบสร้างเนื้อหาของรายการประกวดร้องเพลงในทีวี”
    ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่อีสานและภาคอื่นๆประจำปีการศึกษา 2561
    กฟผ. จับมือ วิศวะ ม.อุบลฯ ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบน้ำกลับลำตะคอง
    นักศึกษาปี3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มาเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโตรสโคปี สำหรับวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
    ม.อุบลฯ ร่วมเป็นหนึ่งใน 13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย - สปป.ลาว จับมือสานสัมพันธ์มิตรภาพฯ ครั้งที่ 14 ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
    นศ.หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล “ทักษะการพูดภาษาจีนยอดเยี่ยม” โดย สถาบันขงจื๊อ ณ ม.มหาสารคาม
    ม.อุบลฯ ร่วมหนุนนโยบายรัฐ MOU ขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภาคอีสาน
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2560
    ภาพกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Da Nang วิทยาเขต Kontum ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมืืทางวิชาการ (MOU)
    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดทั่วไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ University of Da Nang in Kon Tum สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานนอกสถานที่
    วิศวะ ม.อุบลฯคว้ารองแชมป์“สะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา”U-Bridge Open 2017
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปทุมวรราชสิริยวงศ์(ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก เมืองอุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า สดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2560
    การประชุมการให้คำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    ก้าวแรก..สู่นักข่าวมืออาชีพ2 นศ.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านอบรม"นักข่าวสายฟ้าน้อย"
    พพปญ. ม.อุบล ฯ สานต่อปีที่ 5 ลงนามสัญญารับทุนสนับสนุน และติดตามความก้าวหน้า 9 โรงเรียน ผ่านการคัดเลือกปี 2560 สนับสนุนโดย สกว.และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
    2-3 พฤศจิกายน 2560 (การประชุม)
    2-3 พฤศจิกายน 2560 (ลงพื้นที่)
    ม.อุบลฯ ร่วมรับเกียรติบัตร งานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน พร้อมจัดแสดงนิทรรศกาล ฮีต 12 แบบโมเดลจำลอง และเทคโนโลยี AR
    18-19 กันยายน 2560 (การประชุม)
    18-19 กันยายน 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก 18 กันยายน 2560
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รองสมุหราชองค์รักษ์ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    5-6 กรกฎาคม 2560 (การประชุม)
    5-6 กรกฎาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
    14-15 สิงหาคม 2560 (การประชุม)
    14-15 สิงหาคม 2560 ประชุมโครงการเศรษฐกิจฐานราก 14 สิหาคม 2560
    ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 น. ที่จะถึง
    ม.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการรากแก้ว “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ม.อุบลฯ และมูลนิธิรากแก้ว”
    ม.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการรากแก้ว
    สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ จัดโครงการ “อบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560”
    ประมวลภาพ 1 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม "พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ส่งพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60
    ประมวลภาพ 2 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม "พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ส่งพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60
    ประมวลภาพ 3 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม "พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ส่งพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60
    ม.อุบลฯปักดอกดาวเรือง เลข ๙ ร้อยดวงใจถวายอาลัย พ่อหลวง ร.9
    คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีวนาราม จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
    ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลฯ
    คณะเกษตร ม.อุบลฯรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายอาลัย ส่งเสด็จพ่อหลวง ร.9สู่สวรรคาลัย
    ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลงานวิจัย/นำเสนอดีเด่น และพิธีปิด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7”
    ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลงานวิจัย/นำเสนอดีเด่น และพิธีปิด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7”
    นศ.ม.อุบลฯ10คณะ 1วิทยาลัย พร้อมใจจิตอาสา ทำความดีถวายพ่อ
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีถวายผ้ากฐิน และพิธีสมโภชพระเจ้าปากดำ” ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ หลอมรวมดวงใจร่วม “พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวง ร.9 สู่สวรรคาลัย พร้อมแปรอักษรถวายอาลัยเลข 9 จากดวงใจชาว ม.อุบลฯ” ส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย
    เภสัชฯม.อุบลฯจิตอาสาทำยาหม่องน้ำ บริการประชาชน ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ“พ่อหลวง ร.9”
    ซึ้งจับใจ“มิค”ศิรชัช ดาบุตร นศ.เพศทางเลือก ม.อุบลฯ ขับเสภา ถวายอาลัย พ่อหลวง ร.9
    สุดซึ้ง..นศ.ม.อุบลฯจากแดนไกลประเทศเวียดนาม ส่งผ่านความรู้สึกจากใจ ถวายอาลัย“พ่อหลวง ร.9”
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” การจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และการประชุมสามัญ ทคบร.
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” การจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และการประชุมสามัญ ทคบร.
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” การจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และการประชุมสามัญ ทคบร.
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44” การจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 และการประชุมสามัญ ทคบร.
    ฮือฮา..นักเรียนแฝด3 ลูกอีสาน มุ่งมั่นเข้าเรียนรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯโควตาเรียนดีชนบท ปี’61
    ม.อุบลฯ ร่วมใจตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙
    ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560
    “ลุงเซียง”คนงาน ม.อุบลฯบรรเลงเสียงพิณจากหัวใจ น้อมถวายอาลัย 365 วันสวรรคตพ่อหลวง ร.9
    “แม้ตัวจะอยู่ไกล..แต่หัวใจจงรักภักดี” 19นศ.ม.อุบลฯในเวียดนามพร้อมใจสมัครจิตอาสาฯงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ“พ่อหลวง ร.9”
    ม.อุบลฯแปรอักษรเลข 9 ปลูกดาวเรือง 365 ต้น น้อมอาลัยพ่อหลวง 365 วันสวรรคต
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที 9
    ม.อุบลฯปลูกเบญจมาศ ในกระถางใหญ่ที่สุดในโลก ถวายอาลัย“พ่อหลวง ร.9”
    คณะผู้บริหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ม.อุบลฯ ต้อนรับ พ่อเมือง ใหม่ อุบล
    คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asia Pro Bobo Conference แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โชว์ ฟ้อน ดีดพิณ เพลง เพลงอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย
    3 มหาลัยอีสานใต้ โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา สนองนโยบายรัฐ...พัฒนาวิสาหกิจและผู้ประกอบการใหม่เพื่อกลไกขับเคลื่อนประเทศ
    ปลื้ม!! “หวาย”เภสัชฯ ม.อุบลฯ แบ็คแพ็คหลังเรียนจบ เดินทางมุ่งสู่ฝันเภสัชกรร้านยาริมทะเล“เกาะเต่า”
    ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี พิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ที่ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชำระเงินค่าหอพักนักศึกษากว่า200ล้าน ให้แก่บริษัทกำจรกิจก่อสร้าง จำกัด
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
    สัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017
    ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.อุบลฯ... สานฝันเด็กไทยไปสู่ระดับนานาชาติ เปิดอบรม “คณิตศาสตร์ – ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.” ค่าย 1
    นศ.ม.อุบลฯ ในเวียดนาม น้อมถวายอาลัย“พ่อหลวง ร.9”แม้ตัวจะอยู่ไกล..แต่หัวใจจงรักภักดี
    พิธี มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติ 13 ผู้เกษียณอายุราชการ ม.อุบลฯ ปี’60“ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    ม.อุบลฯ มอบกระเช้า อำลาผู้ว่าอุบลฯ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
    ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio
    ดูแลสังคม โครงการ UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชนน่าอยู่ มอบป้ายเตือนจราจร ติดตั้งในเขตชุมชน
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ชม 3 นวัตกรรมพันธุ์ไทยแท้ “โดรนพ่นสารเคมี – แขนกล – โรงเรียนอัจฉริยะไทย” สนองไทยแลนด์ 4.0
    รมต.ประจำสำนักนายกฯตรวจเยี่ยมโครงการ ม.อุบลฯ“อนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล”
    โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen
    ม.อุบลฯจัดงาน“วันมหิดล”น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย
    ก้าวใหม่ของชีวิต!!ศิษย์เก่า ม.อุบลฯจากเด็กชายแดนด้อยโอกาส..สู่ความฝันสูงสุด“ข้าของแผ่นดิน”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลฯ สนองนโยบายรัฐจัด “งานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ อุบลราชธานี 2017” (Ubon Startup Fest 2017 : Sharpening the Axe)
    สนง.หอพัก นศ. ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกดาวเรือง ด้วยใจ 999 ต้น ถวายพ่อหลวง ร.9"
    โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลฯ ประจำเดือน กันยายน 2560
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ UBU Edutech 2017 “เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21”
    ม.อุบลฯ 1 ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค โชว์ผลงาน Best Practice “ครูพี่เลี้ยง" ระดับ ประเทศ
    ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมพร้อมประเมินระดับความรู้ IELTS TOEIC TOEFL
    ชื่นมื่น..ม.อุบลฯมอบใบประกาศฯโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น3 พร้อมเดินหน้า รุ่น 4
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
    ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ม.มหิดล
    ม.อุบลฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย – ลาว จัดอบรมครู “เพิ่มทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน”
    ม.อุบลฯ ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    การจัดซื้อที่นอนหอพักนักศึกษา หอพักสวัสดิการ จำนวน 696 หลัง
    การจัดอบรมสำหรับบุคลากรกลุ่มงานช่างและภูมิทัศน์สำนรักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติ 13 ผู้เกษียณอายุราชการ ปี’60“ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    "ต้นกล้า"ชัยอนันต์ ปันชู ผู้ประกาศข่าว สนามข่าว 7 สี ลงพื้นที่ ม.อุบลฯผลิตสกู๊ป"กล้าลองกล้าลุย”
    นิติ ม.อุบลฯจับมือ อบป.จัดสัมมนา“ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน”
    สัมมนาเรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสอบสวนอย่างไรถึงได้ใจประชาชน
    ม.อุบลฯ สนองนโยบาย Thailand 4.0 ปฏิรูปการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตทิศทางการเกษตรภาคอีสาน” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ IELTS
    ไอทีสัญจรเพื่อชนบท ประจำปี 2560
    ไอทีคลีนิกสัญจร อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กับอาคารใหม่
    เภสัชฯม.อุบลฯเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา“เภสัชกรรมกับบทบาทในสังคมไทยยุค4.0”
    ม.อุบลฯ “เลี้ยงอาหารพร้อมมอบเครื่องอุปโภค/บริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.ม.อุบลฯ“สมพร สุวรรณการ”คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประกวดทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”
    “พิธีมอบตัวเป็นศิษย์หลักสูตรภาษาจีน” ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
    พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560
    การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2560
    จัดการประชุมจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก
    ชมรมบาส ม.อุบลฯจัดแข่งขันUBU Basketball Open ครั้งที่8 เชื่อมสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว
    สุดปลื้ม!!นศ.ม.อุบลฯผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชน ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดค่ายนักศึกษา,บุคลากร แลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยกระดับคุณภาพบัณฑิต
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี นร.รร.เดชอุดม คว้าถ้วยประทาน"พระองค์ภาฯ"
    ม.อุบลฯให้การต้อนรับ Mr. George I. H. Cooke, Research Associate, Bandaranaike Centre for International Studies (BCIS)
    น้ำตาซึม นศพ.ม.อุบลฯนำญาติเข้าพบอาจารย์ใหญ่ หลังไม่พบกันนานกว่า2ปี ในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่
    เผยโฉม 17 เด็กเก่ง ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม พร้อมเข้ารับเกียรติบัตร วันไหว้ครู’60
    นศ.ม.อุบลฯน้อมรำลึกพระคุณครู พิธีไหว้ครูประจำปี’60 พร้อมปวารณาตัวสืบทอดมรดกทางวิชาการ
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน "ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน"
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    ม.อุบลฯ สานต่อและสนองนโยบายรัฐ พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตตู้แจ้งเตือนทานยาอัจฉริยะ ระบบติดตามค้นหาตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเปิด-ปิดไฟฟ้า
    ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่นศ.พาน้องใหม่ดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เปิดอาคารกายวิภาคศาสตร์ นร.เข้าเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี’60
    นศ.ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์,ประเทศเวียดนาม
    ม.อุบลฯประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ธรรมชาติ:จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัย ครั้งที่1(ICNM 2017)
    ประมวลภาพกิจกกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2560
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี
    ม.อุบลฯสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เกศแก้วนิโลบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่30”
    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปีหนึ่ง
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
    ตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2560
    ม.อุบลฯร่วมกิจกกรมรวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
    ม.อุบลฯ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว อ.โขงเจียม – สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ University of Social Sciences and Humanities Vietnam National University
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ปี60 “กันเกรา ช่อที่ 30”พร้อมเบ่งบานอย่างภาคภูมิ
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขานรับนโยบาย สกอ. รับน้องอย่างสร้างสรรค์ “ชวนน้องทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อหลวง ร.9”
    อบอุ่นที่สุด..รับน้อง ม.อุบลฯรุ่นพี่-รุ่นน้องเชื่อมสัมพันธ์ เน้นสร้างสรรค์ สามัคคี
    ม.อุบลฯ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ปีการศึกษา 2559
    โครงการ UBU JOB FAIR 2017
    ม.อุบลฯรับธงพร้อมเจ้าภาพจัด2งานใหญ่ ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และระดับนานาชาติ NGRC44 & IGRC7
    ม.อุบลฯเพิ่มศักยภาพด้าน ICT นร.สู่ประเทศไทย4.0จัดแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยี UBU-ICT Contest Festival 2017
    นักศึกษาทูตฯ พร้อมทำหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2560
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
    ม.อุบลฯร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    ม.อุบลฯ เดินหน้าโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 3พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
    คณะวิศวะฯ ม.อุบลฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิศวะฯ ม.ศรีปทุม
    ม.อุบลฯ จับมือ กฟผ. แสดงเจตนารมณ์ด้านวิชาการ หนุนงานวิจัย เสริม – เพิ่ม คุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอุบลฯ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพชุดที่ 4 คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ 21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพชุดที่ 3 คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ 21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพชุดที่ 2 คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ 21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ปรับยุทธศาสตร์วิจัย – นวัตกรรม เดินหน้าสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 โชว์จุดแข็ง...ผลงานวิจัย – นวัตกรรมที่เป็นเลิศ มุ่งศักยภาพและความต้องการอีสานใต้
    ม.อุบลฯ จับมือ สกอ. ขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐเปิด “ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 21 กรกรฎาคม 2560
    กำหนดการกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 27 ปี ม.อุบลฯ 2560
    ม.อุบลฯจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา
    นศ.แพทย์-สา’สุข ม.อุบลฯเดินแถวเคลื่อนย้ายส่งร่างอาจารย์ใหญ่สู่ตึกใหม่ ตึกกายวิภาคศาสตร์
    ม.อุบลฯ จับมือ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ถวาย รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาการศึกษาบุคลากรสาธารณสุขสู่ศตวรรษที่21
    สรุปการเข้าร่วมสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    “กิ๊ก”จิรสุดา นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ 1 ใน 30 “นักข่าวแห่งอนาคต” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
    ม.อุบลฯ ลุย...สนองนโยบายรัฐเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ บุคลากรการศึกษา(Innovative Startup at University Train The Trainer)
    ม.อุบลฯ นำเทียนถวายอาลัย โชว์ในงาน “เทียนอุบลฯ ยลได้ตลอดทั้งเดือน”
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
    ม.อุบลฯ สนองนโยบาย Thailand 4.0 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์” ณ โรงแรมยูเพลส์ ม.อุบลฯ
    โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบยุติธรรมชุมชน
    ยินดีต้อนรับ
    ค่ายเตรียมความพร้อมแบบ UBU Active Learning 21 ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ม.อุบลฯ ส่งขบวนเทียนถวายอาลัยและขบวนเทียนโบราณ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา 116 ปี อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” ประจำปี 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งขบวนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวัดเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เปิดคลังสมองจัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” ยิ่งใหญ่
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2560
    ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2560
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯเดินหน้าพร้อมปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้แบบ Transformative Learning สำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21
    พิธีส่งมอบอาคารปฏิบัติการรวม ม.อุบลฯ 4 หลัง
    ม.อุบลฯ ร่วมใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2
    ติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อใช้เป็นระบบสำรองข้อมูล
    เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Access Point ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯโชว์ชุดเทพีเทียนพรรษาสุดอลัง!!เวทีประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017
    ม.อุบลฯ เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
    ก้าวสู่..ปีที่13 แห่งการสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ม.อุบลฯ บุกห้างโชว์ “นิทรรศการศิลปนิพนธ์”
    ม.อุบลฯ โชว์เจ๋ง...“หนังสือประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยี AR ครั้งแรกของอุบลฯ
    ม.อุบลฯคึกคัก!!นักปั่นร่วมกิจกรรม Bike.SCB "ชวนปั่นชม ม.อุบลฯ ฉลองครบรอบ3ทศวรรษ"
    การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 5ส.
    ม.อุบลฯ อบรมชาวสวนยางแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ “ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางยางพารา” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ สืบสานบุญประเพณี ฮีต12 คลอง 14 บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมหลักสูตร Step –by- Step to Implementing EdPEx พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
    "ณัฐวุฒิ สุขประสงค์"อจ.ม.อุบลฯ บัณฑิตป้ายแดง ไหว้นอบน้อมแบบไทย ในพิธีรับปริญญาแดนมังกร
    UBU Spark จับมือ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุกห้างดังโชว์... “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมเครือข่าย” NESP Innovation Fair 2017
    Tonkla UBU | ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ UBU-ICT Contest Festival 2017 | ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
    สรุปผลงานทัพนักกีฬา ม.อุบลฯ ในกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์
    ม.อุบลฯ ผุด!!ตลาดสีเขียว UBU Green Market เสริมอาชีพเกษตรกร สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร UBU Ambassador รุ่นที่ 2
    คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาว กับ นศ.แลกเปลี่ยน ม.จำปาสัก
    ม.อุบลฯไอเดียผุด!!จัดค่ายเยาวชน : บริหารจัดการขยะและน้ำเสียแบบบูรณาการ
    อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย”
    สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสริมและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร–นักศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เชิญผู้เชี่ยวชาญแนะ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ"
    ตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560
    ตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560
    ม.อุบลฯ ลงนาม จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษา
    นศ.ม.อุบลฯ ออกค่ายอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนสร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    กิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
    ม.อุบลฯ ติวเข้ม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” โซนอีสานใต้ ขานรับ...ระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา 57 สนอง...เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 58
    สุดตราตรึง นศ.ม.อุบลฯขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ รับและส่งร่างต่อร่างบนมือต่อมือของศิษย์ทุกคน
    ทึ่ง!! “อทิตา เสนาใหญ่” ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ สู้ชีวิต..จบ 4.00 ตลอดหลักสูตร พร้อมทุนต่อโท-เอก
    อบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”
    นศ.รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนา สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ บ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลฯ
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 10 “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
    ปฏิวัติการสอน ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    นำส่งกระเป๋าสตางค์ นักศึกษา
    ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์
    เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
    ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ปรึกษาหารือหัวหน้าสำนักงาน ด้ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ จัด โครงการวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว)
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560
    การจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560
    ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6 ดึง นศ.16 ประเทศทั่วโลก ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
    ม.อุบลฯ ลงนามสัญญาร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ทำบัตร นศ. ที่ให้บริการเงินด่วนในบัตรเดียวกันได้
    คึกคัก..ม.อุบลฯเจ้าภาพกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย“ไตรธาราเกมส์” 27พ.ค.-2มิ.ย.60
    ม.อุบลฯพร้อมแล้ว!!กีฬา“ไตรธาราเกมส์”ชมและเชียร์การประกวด Boy,Girl and Bomb Ambassador of Science 2017
    ประชุมความร่วมมือการป้องกันและป้องปรามการเกิดอัคคีภัย
    ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของ! มหกรรมกีฬาอะตอมเกมส์ น้ำดื่มไตรธาราเกมส์
    อจ.วิศวะม.อุบลฯโชว์เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ Eco-Concrete ต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้า
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี 2560 รุ่นที่ 1
    ม.อุบลฯ ปลูกต้นไม้สร้างปอดใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว“วันต้นไม้แห่งชาติ” ปี’60
    มีดีต้องโชว์ นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม "Love & Other Drugs Film Festival"
    ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
    ม.อุบลฯนำชาวบ้านทำถังขยะใช้เอง เรียนรู้จัดการขยะ สร้างรายได้ รักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
    ประชุมจัดทำแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    นศ.การยาง ม.อุบลฯ คว้ารางวัล...กิจกรรมเพื่อสังคม รับ 1.1 แสน “Formic Acid พลิกวิกฤต ชาวสวนยาง” การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่....สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา
    ม.อุบลฯ ขานรับและสนองนโยบายรัฐบาล จัดอบรมครบ 3 รุ่น เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “การใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ”
    ม.อุบลฯ โชว์...โปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “ด้านการป้องกันการหกล้ม” สนองรับนโยบายรัฐบาล
    ป.ป.ช.แจ้งผลประเมิน ม.อุบลฯ 86.06 คะแนน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
    ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ VOIP ณ อาคารปฏิบัติการใหม่ ทั้ง 4 หลัง
    คึกคัก..ม.อุบลฯรวมพลนักวิ่งมาราธอน จัดแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1“UBU Run for Life”
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
    ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
    อจ.ม.อุบลฯคว้ารางวัล วธ.ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย“ไทยใส่สบาย” ปี 2560
    ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
    ไม่ธรรมดา!! 4นศ.สาขาภาษาเวียดนาม ม.อุบลฯ ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนล่ามแปลภาษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    ม.อุบลฯ รับเรื่อง นศ.ยื่นเอกสารสมัครรับทุน กรณีได้รับจดหมายล่าช้า
    ชื่นมื่น..ม.อุบลฯเจ้าภาพประชุม ปอมท.และปขมท.ต้อนรับอบอุ่นสุดประทับใจ..ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
    ประชุมแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
    ม.อุบลฯจัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ นศ.ก่อบจบทุกคน ยกระดับมาตรฐานบัณฑิต
    ม. อุบลฯ ตะลุยแดนมังกรร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร The 13th China Higher Education Exhibition Tour (CHEET) ณ นครเซี่ยงไฮ้
    ม.อุบลฯผนึก 2 องค์กร เจ้าภาพจัดประชุมร่วม ปอมท.และปขมท.ครั้งแรกของประเทศ
    การแข่งขันศึกฟุตบอลประเพณี 4 เส้า (มทส-มข-มมส-มอบ) ครั้งที่ 7
    ประชุมแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
    ม.อุบลฯ จัดเสวนาทางวิชาการ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (Best Practice)
    คณะนิติศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    การตรวจประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
    นิติฯ ม.อุบลฯ 1 ใน 8 หน่วยงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สคบ.“วันคุ้มครองผู้บริโภค ปี 60”
    ชื่นชม..ว่าที่บัณฑิตแพทย์ฯ ม.อุบลฯ “หมอกีต้าร์" ช่วยผู้ประสบเหตุบนถนนกลางเมืองภูเก็ต
    ปลื้ม..สู่ความสำเร็จอีกก้าว นศ.พยาบาล รุ่นที่ 6 พิธีมอบหมวกและดวงประทีป
    ม.อุบลฯ จับมือ สสว., ม.ขอนแก่น และ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้ารับสมัคร Smart Farmers และผู้สนใจเข้าโครงการ Start Up ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    "ป.บาส" ชัยวิทย์ คงนิล บัณฑิตป้ายแดง ม.อุบลฯปลัดฯหนุ่มแม่นปืน!!อายุน้อยวัย24ปี
    ม.อุบลฯ จับมือ พพ.ผนึกกำลังถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้งานด้านพลังงานทดแทน อบรมฟรี!!20รุ่นทั่ว ปท.
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ จังหวัดอุบลราชธานี”
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    ประชุมด้านความปลอดภัย ในการดูแลทรัพย์สินทางราชการ ตลอดจน นักศึกษาและบุคลากร ม.อุบลราชธานี
    “ป.กัล” ปลัดสวย ม.อุบลฯ จับมือ 4 บัณฑิตเพื่อนร่วมสถาบัน คว้าดาว“ปลัดอำเภอ”
    เชิดชูเกียรติ 2 บุคลากร ม.อุบลฯ เข้ารับรางวัลระดับชาติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2559”
    ม.อุบลฯ โชว์....ผังแม่บท “อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (Ubon Ratchathani University Art and Cultural Park)
    ชมรมฟุตบอลบุคลากร ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมส่งแรงใจเชียร์ ทีม ม.อุบลฯ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณี 4 เส้า
    จิตอาสา ทำกิจกรรม 5 ส วันหยุดสงกรานต์ 2560
    นศ.ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนฯ ม.อุบลฯ จัดงาน “นิทรรศการ 56 ชนเผ่า แดนมังกร”
    เปิดผนึกจดหมายจากเพื่อนแดนไกล..ถิ่นซามูไรถึงคนบนฟ้า“น้องหญิง”ดร.ณัฏฐพร แก้วจันดี
    ม.อุบลฯ สักการะพระพรหมและพระภูมิ สำนักงานอธิการ พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในวันสงกรานต์
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความอาลัยรัก ต่อการจากไปของ“น้องหญิง”ดร.ณัฏฐพร แก้วจันดี
    นศ.ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สนุกสนานแบบพอเพียง
    นศ.นิเทศ ม.อุบลฯคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม งาน Kaen International Film Festival 3
    นศ.ม.อุบลฯ ถ่ายทอดบทความแห่งแรงบันดาลใจ “ถึงจะยากเพียงไหน...เราจะไปให้สุดทาง”ผ่านนิตยสาร “คู่สร้างคู่สม”
    ประชุมนำเสนอข้อเสอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 รอบที่ 2
    โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560
    การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร
    2 นศ. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ แท็กทีม คว้าสองรางวัล ประกวดผลงาน Fashion Smart Start Up 2016
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง ประเด็นการรับ-จ่ายเงินภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี และถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ จังหวัดอุบลฯ
    ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้า...สนองนโยบายรัฐบาลเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 “การใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ”
    ก้าวอีกขั้น! กีฬาไตรธาราเกมส์ นศ.คณะวิทย์ ม.อุบลฯ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในเร็ววัน
    ศูนย์อาหารฝึกภาษา กิจกรรม English table ม.อุบลฯ
    การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
    บัณฑิตวิศวะฯม.อุบลฯจัดเต็มอีกรอบ!!สอบใบ กว.คะแนนอันดับ 1 ปท.ต่อเนื่อง2เดือน
    กิจกรรม 5 ส กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
    ม.อุบลฯ จัดอบรม งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ
    นศ.ม.อุบลฯ “สมพร สุวรรณการ” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
    ประชุมการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    ม.อุบลฯ ร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560
    ม.อุบลฯ สนองโครงการในพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อบรมครูทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนา “เส้นทางสู่ Startup”
    นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ คิดค้นนวัตกรรม แผ่นแปะน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง
    ม.อุบลฯ พร้อมสนองรับแนวทางพระราชดำริ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว
    ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
    สุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่ นศ.คณะวิทย์ ม.อุบลฯ จัดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 11
    ม.อุบลฯ บุกห้างดังโชว์... “นวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
    พร้อม!!! คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษากฎหมายภายใต้บริบทอาเซียน
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบและสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
    ค่ายรวมจิต ผูกใจ สายใยรัก ดอกพะยอม
    ครบรอบ 7 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บัณฑิต วิศวะฯม.อุบลฯ คะแนนอันดับ 1 สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
    ม.อุบลฯ พัฒนาโปรแกรม “ASEAN Stamp” ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality : AR ผลิตแสตมป์ ชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” ชุดสุดท้ายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยาวที่สุดในโลก ร่วมกับ ปณท
    รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เดินทางมาเจรจาหาแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ DIGITAL ECONOMY ประจำปีงบประมาณ 2560
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของการเรียนการสอนนิติศาสตร์ภายใต้บริบทของอาเซียน”
    กิจกรรม ชมภาพยนต์และเสวนา"การยุติความรุนแรงต่อสตรี"
    การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซียน”
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมปลุกกระแส “รัก ม.อุบลฯ” ผ่านสัญลักษณ์มือ
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ ไอเดียผุด!!เจ้าแรกทำขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป “ปุ้น ปุ้น” สูตรดั้งเดิม
    บัณฑิตนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง!!1ใน15ผู้สอบผ่านเป็นนายทหารพระธรรมนูญ ผู้สมัคร1.5พัน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
    เปลี่ยนอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)
    เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged
    ม.อุบลฯ ขานรับและสนองนโยบายรัฐบาลเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอบรม “การใช้ ICT ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1
    ผ่านฉลุย!!นิติฯม.อุบลฯจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“พลวัตกฎหมายภายใต้ประชาคมอาเซียน”
    ‘นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา’ชื่นชมผลงานบัณฑิต ม.อุบลฯ นวัตกรรม Smart Think ตอบโจทย์ เกษตร4.0
    รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯผนึกกำลังภาคีสู่สหกิจศึกษาเตรียมความพร้อม นศ.ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงาน “ตู้เตือนทานยาอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ” การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 (NESTC 2017)
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กับ กิจกรรมจิตอาสา
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
    เวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีพ.ศ.2559 (รอบที่2) และประจำปี พ.ศ.2560
    ม.อุบลฯชูผู้สูงอายุ ต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เด็กและเยาวชน
    การอบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวคิด และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning
    กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 8
    ม.อุบลฯ จัดใหญ่...จับมือกับทุกภาคส่วนแถลงข่าว “งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2017” ในหว่างวันที่ 29 มี.ค.–2 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน “UBU JOB FAIR 2017” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชานี
    จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานอธิการบดี
    ไฟป่าน่ากลัวกว่าที่คิด
    บัณฑิตคู่แฝด ม.อุบลฯ“ฟ้า-ฝน”หาเงินส่งตนเองเรียน จบ3.95 คว้าเกียรตินิยม แพ็คคู่!!
    นศ.คณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
    ม.อุบลฯ เสริมศักยภาพชุมชนมีส่วนร่วมเปิดตัว “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหลมสวรรค์” อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
    กิจกรรม Research Café ครั้งที่ 9 “การผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม”
    นศ.ม.อุบลฯ รวมพลังจิตอาสาสู่“มหาวิทยาลัยสีเขียว” UBU Green University
    ใจบุญ..สมาคมชาวอีสานแห่งรัฐอิลลินอยส์ มอบทุนการศึกษา 1 แสน นักศึกษา ม.อุบลฯ
    อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรม Rise 2017
    ตราตรึงใจน้ำตาแห่งความสำเร็จ พิธีมอบเข็มสถาบัน บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯรุ่นที่4
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
    วิศวะฯม.อุบลฯคว้าแชมป์ 3 สมัย ถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 11
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-14 มีนาคม 2560
    เหลียวหน้าแลหลัง 7ปีพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพรับใช้ชุมชน
    ด่วน...ม.อุบลฯ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 และจบ ม.6 “โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)” จำนวน 30 คน
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมครู “พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60 ณ ห้องปฏิบัติการฯ SC443-444 ชั้น 4 อาคารวิจัย ม.อุบลฯ
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ต้อนรับ AIT ปชส. ทุน โท - เอก ไม่มีข้อผูกพันใดๆ โดยรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดเวทีนำเสนอผลงาน “เพาะพันธ์ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ม.อุบลฯ
    ผู้ทรงฯเครือข่ายสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตรวจเยี่ยม ม.อุบลฯมั่นใจ!!มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดงาน A GAS STATION ON TOUR @UBU
    กิจกรรม Inspiring and Motivating English Learning by Teacher Greg
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนสืบสานงาน“บุญข้าวจี่” ถ่ายทอดความรู้กฎหมายแก่ชาวบ้าน
    งานบุญอีสาน ฮีต 12 บุญข้าวจี่
    “ศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา อบอุ่น ประทับใจ”ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯจัดพิธี“ครอบครู”
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญเวียนเทียน สืบสานวันมาฆบูชา
    กิจกรรม Inspiring and Motivating English Learning by Teacher Greg
    สาขาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่นปี 2016 (J-UBU Nihonsai 2016)
    ม.อุบลฯ สนองรับ...ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
    นศ.เภสัช ม.อุบลฯ คว้ารางวัลGolden Medal Award(Poster presentation) ในการประชุมระดับนานาชาติ
    อจ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลBronze Medal Award(Poster presentation)การประชุมระดับนานาชาติ
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    “นฤเบศร์ สมบูรณ์” นิเทศ ปี 3 ขึ้นแท่น!!! นั่งนายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ปี’60
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “นครอุบลฯ ปั่นร้อยใจภักดิ์ ตามรอยเสด็จพระราชา”
    ตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    การลงนามบันทึกความร่วมมือ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ม.อุบลฯ กับ ม.อุบลฯร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    ทำบุญตักบาตรประจำปี 2560 คณะนิติศาสตร์
    พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงบริเวณหอพักนักศึกษา หอพักราชพฤกษ์ 1
    นศ. ม.อุบลฯ เรียนภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงกับ นศ. 15 ประเทศ UBU International Day 2017
    กีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์หอพักนักศึกษาต้านยาเสพติด "UBU โกล์หนู CUP 2017"
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560
    อจ.ม.อุบลฯ“ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ” สร้างชื่อ!!คว้ารางวัล ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี’59
    ทีมข่าว NBTอุบลฯ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯยึดจุดแลนด์มาร์ค งานเกษตรอีสานใต้ ถ่ายทอดสดรายการ
    สื่อวิทยุเวียดนาม ชื่นชมหลักสูตรภาษาเวียดนาม 3+1 ม.อุบลฯ หนึ่งเดียวในไทย
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 8 “การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเชิงพื้นที่”
    ม.อุบลฯ จัดมหกรรม “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ จากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Games 2016)
    ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็น “ผู้สูงอายุ”
    คึกคัก!!! ชาวเน็ตแห่เซลฟี่ทุ่งดอกไม้หลากสี เบ่งบานทั่วพื้นที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Far East University สาธารณรัฐเกาหลีใต้
    สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงทั่วไป
    สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ
    วิศวะ ม.อุบลฯแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน แข่งขันคอนกรีตมวลเบา อุดมศึกษา ครั้งที่11
    พร้อมแล้ว!!!งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ“สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตร พอเพียง”3-12ก.พ.60
    ม.อุบลฯ เดินหน้าปฏิรูปหลักสูตร สร้าง“แพทย์-บุคลากรสุขภาพ”รุ่นใหม่ ตอบโจทย์-แก้ไขปัญหา“ระบบสุขภาพ” ยุคโลกาภิวัฒน์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเหล่ากาชาด และยุวกาชาดไทย
    นิติ ม.อุบลฯเจ๋ง..ชนะเลิศระดับชาติ คว้าถ้วยประทานฯการแข่งขันศาลจำลอง(Moot Court)
    นิติ ม.อุบล คว้าถ้วยประทานพระองค์ภาฯ จากการแข่งขัน PSU Moot Court Academy 2017
    ม.อุบลฯ ต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จำกัด ครบวงจร เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ณ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ“ศักดิ์ศรี กองพิมพ์”เข้าเฝ้าฯ ร.10 รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 ณ วัดแสนสำราญ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
    3 บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน พ่อหลวง ร.9
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯหนุนนโยบาย สธ.พัฒนาบุคลากรสาธารณะยุคใหม่ในยุคศตวรรษที่21 วันที่27ม.ค.นี้
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ 15 : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
    ประชุมสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่
    คณะนิติศาสตร์ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุจัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย
    คึกคัก..ม.อุบลฯ ร่วมแบ่งปันความสุข งานวันเด็กแห่งชาติ ปี60
    วิศวะฯม.อุบลฯคิดค้นนวัตกรรม เครื่องถอนมันสำปะหลังขนาดเล็ก ลดต้นทุนทุ่นแรงเกษตรกร
    ผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
    ผู้บริหาร บุคลากร นศ.ม.อุบลฯ ร่วมใจบริจาคทาน งานปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง
    กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สปข.2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา"
    นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ พร้อมด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อจ.ม.อุบลฯคว้ารางวัลนักวิจัยผลงานดีเด่นระดับชาติ จากหิ้งสู่ห้าง ร่วมสร้างประเทศไทย 4.0
    พิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานอธิการบดี ในโอกาส ปีใหม่ 2560
    กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ในโอกาสศึกษาดูงาน
    ยิ่งใหญ่...คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงาน “วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2560” Engineering Technology Day 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2560
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธชินราชจำลอง “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ลานชั้น 1 ธรรมศาลากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ นำองค์กรนานาชาติTextile Society of Americaสัมผัสมรดกผ้าทอ อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560
    ม.อุบลฯ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากการวิจัยฯ ม.อุบลฯอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2560
    เปิดใจพ่อแม่7พี่น้องเรียน ม.อุบลฯ“ครอบครัวเกียรตินิยม”เผยอธิฐานให้ลูกเกิดมาเป็นคนดี
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
    คณะนิติศาสตร์สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กำหนดการ กิจกรรม โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐
    เซ็ตอัพระบบเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ณ ห้องงานทะเบียนและห้องงานรับเข้า
    ชุมนุมรวมใจสิงห์ ม.อุบลฯ แสดงพลังสามัคคี"รวมใจ ปันรัก ปันไออุ่น"แด่น้อง นร.ผู้ขาดแคลนในชนบท
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ฝึกภาษา เรียนรู้นอกห้องเรียน กับค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ม.อุบลฯ ณ เขื่อนสิรินธร
    สานสัมพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560
    นศ.ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการ จัดค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 5
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีสวดมนต์ข้ามปีรักษาศิลห้าฯ และพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560”
    ค่ายนิติศาสตร์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนหนองกุงดอนตาเข จ.อุบลราชธานี
    ปลื้ม..บัณฑิต ม.อุบลฯป.เอกคนแรกสาขา FOOD TECH คนแรกของแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
    ม.อุบลฯมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น2 “รู้จริงปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็น"
    ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว ฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการปฏิบัติงานนำเที่ยว 6 จังหวัด
    ชื่นชม..บัณฑิตสังกะลี“ปกรณ์ ปุกหุต”เข้าสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่ หลังรับปริญญา ม.อุบลฯ
    ปลื้ม!!บัณฑิตเภสัชฯม.อุบลฯ“เป้”ฤทธิเดช บัณฑิตจิตอาสาทำความดีเก็บขยะระหว่างทางลงเขาใหญ่
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (งวดสอง) พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560
    หลักสูตรประวัติศาสตร์ ม.อุบลฯ “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์” พิษณุโลก สุโขทัยและกำแพงเพชร
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
    ปลื้ม!!บัณฑิตลูกชาวนา 7พี่น้องครอบครัว“ชินนะแสง”จบ ม.อุบลฯคว้าเกียรตินิยมทุกคน
    นศ. ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ UBU Ambassadors ลงพื้นที่ฝึกให้ข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลฯ แก่ชาวต่างชาติ
    2 นศ.ม.อุบลฯคว้าชนะเลิศ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one Idol ตัวแทนไอดอลอุบลฯสู่เวทีระดับประเทศ
    เกษตรฯม.อุบลฯเจ้าภาพ2งานระดับชาติ ประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย-ประเพณี4จอบแห่งชาติ
    Research Cafe ครั้งที่ 7 “เทคนิคการสื่อสารงานวิจัย และการประชาสัมพันธ์”
    สุดปลื้ม..บัณฑิตลูกหม้อ ม.อุบลฯ“สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล”คนแรกจบ ตรี-โท-เอก IE ม.อุบลฯ
    สุดปลื้ม..บัณฑิตพยาบาลกราบร่างแม่ เป็นตัวแทนบัณฑิต ม.อุบลฯ ถวายสูจิบัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    4นักปั่น ม.อุบลฯร่วมปั่นทางไกล700กม.กราบถวายอาลัยพระบรมศพ“พ่อหลวง รัชกาลที่9”
    ม.อุบลฯ จัดอบรม UBU Ambassadors ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ พร้อมเต็มตัวสู่อาเซียน
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ แถลงข่าว ยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34” และเปิดตัวนำโชค “น้องแจ้ง”
    บัณฑิตน้ำตาซึม ร่วมร้อง“ม.อุบลฯสัมพันธ์” กิจกรรมชูเกียรติบัณฑิต“กันเกรา ช่อที่ 25”
    สุดปลื้ม!!ครั้งหนึ่งในชีวิต 12 บัณฑิต ม.อุบลฯเพศทางเลือกแต่งหญิงเข้ารับปริญญาบัตร
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ สคช. เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ” (Certification Body : CB) เปิดรับสมัครทดสอบ รุ่นแรก กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและจัดทำแผนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตและระดับคณะ ปี พ.ศ.2559
    บัณฑิตชนเผ่าม้ง 6 ภาษา หนึ่งเดียว ม.อุบลฯนำความสำเร็จกราบพ่อแม่กลางสายฝน
    งดงามสมพระเกียรติ!!ม.อุบลฯตกแต่งพระแท่นพระราชทานปริญญาบัตร ชูแนวคิด “พระมหาชนก”
    ตรวจสอบภายใน สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2559
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    บัณฑิต ม.อุบลฯรุ่นแรก ในรัชกาลที่ 10 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    เบื้องหน้าการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
    สัมมนาในหัวข้อ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินทางวินัย และมาตราการลงโทษของ อ.พ.ก.กระทรวง
    พิธีแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัล รัตโนบล ประจำปี 2559
    กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
    พิธีแสดงความยินดีต่อนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 9
    “ลุงเสาร์ สุวรรณะ” คนงาน ม.อุบลฯ ผู้ปิดทองหลังพระ จัดสวนสวยงามต้อนรับบัณฑิต
    พร้อมเพรียง..บัณฑิตม.อุบลฯ เข้าฝึกซ้อมวันแรกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร “กันเกรา ช่อที่ 25”
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
    ปลื้ม..บัณฑิต“ชุติกาญจน์ โพธิรัชต์” จบป.ตรี2ใบ วัย20 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวะฯม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่ากกแห่
    “นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ” นั่งคณบดี ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ
    คึกคัก..บัณฑิต ม.อุบลฯ ส่งเสริม ททท.ตระเวนถ่ายภาพจุดแลนด์มาร์คอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านICTรองรับDigital Economy
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “กันเกรา รุ่นที่ 25”
    คณะพยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนจัดโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “สุขภาพดีวิถีไทย”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ จับมือสถานบันการศึกษาในจ.อุบลฯ แสดงมหาดุริยางค์ไทย ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ร.9
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “เปิดกะโหลกออกจากกะลา” พร้อมโครงการบริจาคสมทบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
    คณะศิลปศาสตร์ เดินทางถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
    จุดเล็กๆแห่งความจงรักภักดี ศูนย์เด็กฯม.อุบลฯแปรอักษรถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    23 โครงการ นักศึกษา ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย...รับทุนสนับสนุน 3,000.- บาท/โครงการ
    คณะพยาบาล ม.อุบลฯหนุนนโยบายรัฐจับมือ 4 หน่วยงาน ผุดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2
    การบรรยายสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14
    โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 14
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อม..งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 กำหนด 13 ธ.ค.59
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบล ฯ คว้ารองชนะเลิศการประกวดหนังสั้นระดับประเทศ Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    นศ.ม.อุบลฯ หน่วยจัดการเรียนฯมุกดาหาร ทำดีถวายพ่อหลวง ร.9 เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
    สนามข่าว 7 สี นำเสนอข่าว ม.อุบลฯจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"
    งานแสดงมุฑิตาจิต ท่านอาจารย์สมบัติ วอทอง
    ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ น้อมรำลึกถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
    สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (โครต้าในพื้นที่)
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมร้อยดวงใจแปรอักษรแทนใจ ถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”
    ม.อุบลฯ พร้อมใจร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”ถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “นิเทศศาสตร์ในรัชกาลที่ ๙”
    ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อม..งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 กำหนด 13 ธ.ค.59
    ชื่นชม..หมอกระต่าย ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ ช่วยผู้ประสบเหตุบนถนน
    นศ.บริหาร ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชยระดับภาคจากการแข่งขันแผนธุรกิจ R2M 2017
    ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารสำนักวิทยาบริการ
    คณะวิทย์ ม.อุบลฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 23 สถาบันทั่วประเทศ การประชุมองค์การนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) กีฬาอะตอมเกมส์ภายใต้ชื่อ "ไตรธาราเกมส์"
    ม.อุบลฯ จัดเวที “แสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”
    ปลื้ม..นศ.ม.อุบลฯพร้อมใจเดินเก็บขยะ หลังเข้าร่วมการแปรอักษรภาพ1แสนคน จ.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแปรอักษแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน จ.อุบลราชธานี กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2559
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ กองคลัง ระะหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2559
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมใจซ้อมรำถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
    นศ.เกษตร ม.อุบลฯ เกี่ยวข้าวแปรอักษรภาพ ถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9 “กษัตริย์เกษตร”
    ม.อุบลฯร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ลงนามถวายอาลัย ร.9 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
    ม.อุบลฯแปรอักษรภาพจากแสงเทียน-แฟลชสมาร์ชโฟน หลอมดวงใจ999ดวง ถวายอาลัยพ่อหลวง
    กิจกรรมทำความสะอาดอาคารรับปริญญาบัตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    ม.อุบลฯ ร่วมงานบุญประจำปี “เส้นทางธรรมสืบฮีต สานฮอย มูลมังดีประเพณีศรีอีสาน” ณ วันไชยมงคล จ.อุบลราชธานี
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ แปรอักษรหลอมดวงใจถวายอาลัย “พ่อหลวง ร.๙”
    นศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ ม.อุบลฯศึกษาวิชาการพยาบาล เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
    ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบติด TOP10 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จากผู้เข้าสอบ 4,764 คน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า สดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดน
    โครงการสำรวจค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร โดยชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ม.อุบลฯ ร่วมกับโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
    คณบดีรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกภาพจัดนิทรรศการถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9
    ม.อุบลฯ เปิด “ตลาดจำหน่ายสินค้าการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต” ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ปลื้มสุดๆๆ...ผลงานนักศึกษาปี 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ไอเดียเจ๋งสุดๆๆ...สร้าง “โรงงานอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตไส้หมอนขิดจากน้ำยางพารา”
    "ไอซ์ จุฑารัตน์” นศ.ตัวจิ๋ว ม.อุบลฯ ขับเสภาถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
    ฝึกอบรม ทบทวน การใช้กระบองควบคุมสถานการณ์ จริง !!!
    ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
    หมอแกร่งสู้ชีวิต!!เด็กบ้านนอกผู้เกิดมาแต่ดิน สู่บัณฑิตแพทย์ฯเกียรตินิยม ม.อุบลฯ
    บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    วิศวะฯม.อุบลฯ น้อมรำลึกถวายอาลัยรวมใจแปรอักษรภาพ แด่พ่อหลวง ร.9
    ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ “นิวัฒน์ แก้วดี” น้อมนำเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง สร้างความสุขที่แท้จริงชีวิต
    ประชุมแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่
    นศ.ม.อุบลฯทัศนศึกษาบ่อขยะ Active Learningสู่การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
    นศ.นิเทศฯ ม.อุบลฯ จัดสัมมนา ฟรี! เปิดโลกทัศน์ใหม่งานโฆษณากับนักครีเอทีฟชื่อดัง"เบนซ์ ธนชาติ"
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี “บุญกฐิน” ณ วัดป่าเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า (ร.4) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
    จิตอาสาทำความสะอาดสระน้ำหน้าสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่
    ม.อุบลฯ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ถามคือสอน พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
    “ลุงเซียง” ม.อุบลฯ ถวายอาลัยผ่านเสียงพิณ บอกทุ่งนาและรวงข้าว พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
    ม.อุบลฯ ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 6 “เคล็ด(ไม่)ลับ การบริหารการเงิน การบัญชีโครงการวิจัย”
    ประกาศผล การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "ไตรธาราเกมส์"
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเชิญชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดสุทัศนารา จังหวัอุบลราชธานี
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการรายบุคคลสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมถวายอาลัย “พ่อหลวง” และขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
    “นิรันดร์ วารินทร์”นศ.ม.อุบลฯสู้ชีวิต เรียนดี3.79น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯตามรอยพ่อหลวง
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะเดินทางศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    นีกศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบล น้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    บัณฑิต ม.อุบลฯ“ปกรณ์ ปุกหุต”คว้ารางวัลระดับชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2559
    UBU Startup Camp 2016 ม.อุบล จัดกิจกรรม บ่มเพาะประสบการณ์ พัฒนาทักษะ นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
    ภาพกิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 5 “ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านการรับรอง”
    ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำหอพัก ม.อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯพร้อมใจถวายอาลัยพ่อหลวงปวงชนชาวไทย ยืนสงบนิ่ง 9 นาทีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ไทยคดีศึกษาในภูมิภาคอีสาน”
    ชี้แจงหน้าแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกวัน
    ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานกลุ่มประตู
    บัณฑิต ม.อุบลฯ “อ๊อฟ ศุภชาติ” จบวิทย์ฯการยาง เปิดฟาร์มผักไฮโดร เรียนรู้สู่ความสำเร็จ
    โครงการ ม.อุบลฯ ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559
    "สุพจน์ อ่อนรัตน์"จนท.รักษาศพบริจาคร่างตนเป็น“ครูใหญ่”เบื้องหลังความสำเร็จ นศพ.ม.อุบลฯ
    เด็กนิเทศฯ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านคัดเลือก เข้าอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 14
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559” ในระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ Science to ASEAN” และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ScUBU TEP
    กิจกรรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ม.อุบลฯ ประจำปี 2559
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ที่หอพักราชพฤกษ์ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
    “ธนัท อุตรวิเศษ”ศิษย์เก่าม.อุบลฯเจ๋ง..ฝึกนกกระเรียนพันธุ์ไทย กลับคืนสู่ธรรมชาติ
    ม.อุบลฯร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายเทวิน ศรีดาโคตร บุคลากรรุ่นบุกเบิกก่อตั้งม.อุบลฯ
    ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา
    ว่าที่บัณฑิตม.อุบลฯ“ลลิดา สุวรรณไตรย์"ลูกชาวนาสู้ชีวิตทำงานส่งตนเอง เรียนดี4.00 เพชรเม็ดงาม UBU MUK:Bright Idol
    งานบุญอีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจี่)
    กิจกรรม "สานสัมพันธ์น้องพี่ต้นกล้าเทคโนโลยี 2016" | ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี
    ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
    โครงการ "เปิดบ้าน ม.อุบลฯ" ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 /2559
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
    กิจกรรมบริจาคโลหิต
    สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)
    พิธีอัญเชิญและสมโภชหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    คึกคัก นศ.ม.อุบลฯ..แห่ชมกล้วยไม้แดงอุบล ออกดอกชูช่อทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย
    ม.อุบลฯจัดงานน้อมรำลึก“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” วันมหิดล 24 กันยายน 2559
    นศ.ม.อุบลฯ จัดงาน“วันมหิดล” โชว์ผลงาน นิทรรศการ นวัตกรรมเด่น ตรวจสุขภาพ กลางห้างดัง จ.อุบลฯ
    นศ.ชุมนุมรวมใจสิงห์ ม.อุบลฯ จิตอาสาทำความสะอาดลานวัด หลังพายุฝน
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ “แอน นิศารัตน์ พิมพกัณต์” คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น จ.อุบลฯ ปี 59
    ศิษย์เก่าเภสัชฯ ม.อุบลฯ ชนะเลิศระดับชาติ นวัตกรรมวงจรไตเสื่อม เชื่อมโยงการใช้ยา
    งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี’59 “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลุยเดี่ยว 5 เดือน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง กว่า 5,000 กม.
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ชวนร่วมงาน วันมหิดล ผ่านรายการ มองรอบทิศ NBTอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง” คนแรกของคณะ และ ม.อุบลฯ ที่มีอายุน้อยที่สุด
    สกว.จับมือศูนย์มานุษฯเผยแพร่งานวิชาการ ประเดิมผลงานชิ้นแรก อจ.ม.อุบลฯ“ดร.คำล่า มุสิกา”
    พิธีทำบุญ 1 ทศวรรษ สิงห์แสด ม.อุบลฯ สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย
    นศ.ป.โท ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คว้าทุนดูงาน 4 ประเทศ
    ศึกษาดูงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ได้ศึกษาดูงาน การเตรียมการเกณฑ์ประกันคุณภาพ CUPT QA ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    ว.แพทย์ฯม.อุบลฯจัดงานวันมหิดล น้อมรำลึก“พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย”
    4นศ.ม.อุบลฯตลุยอินโดฯแลกเปลี่ยนประสบการณ์พยาบาลช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน แผ่นดินไหว-น้ำท่วม
    ม.อุบลฯ หารือพร้อมจับมือATCIเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล มุ่งสู่Thailand 4.0
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ”
    กองคลัง ม.อุบลฯ จัดสัมมนา “แนวทางการพิจารณาการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ”
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Open House) ครั้งที่ 11”
    มุทิตาคารวะ15ขุนพล ม.อุบลฯผู้เกษียณอายุราชการปี’59“ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา”
    ม.อุบลฯจัดบรรยาย (Campus France Thailand) พร้อมแนะแนวทุนการศึกษาต่อฝรั่งเศส
    ชื่นชม นศ.ภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 ปีเต็ม
    บ.ไทยบริดจสโตน ใจป้ำ..มอบทุนการศึกษา นศ.เรียนดี 3 สถาบัน ม.อุบลฯ-มข.-มทส.กว่า 2 ล้าน
    นศ.เภสัช ม.อุบลฯเจ๋ง..คิดค้น App คำนวณขนาดยาในเด็ก สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ใช้งานง่าย
    แกะกล่อง..อัยการผู้ช่วยป้ายแดง ม.อุบลฯ"เอกรัฐ มิ่งไธสง"เผยป.ตรี ติดFอยู่กลุ่มบ้วยของรุ่น!!
    ม.อุบลฯจับมือ 17 สถาบันอุดมศึกษาอีสานตอนล่าง MOU สหกิจศึกษา กับ บ.เมเจอร์ กรุ๊ปฯ
    ม.อุบลฯ 1 ใน 9 แม่ข่ายอุดมศึกษา สนองนโยบายรัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
    ม.อุบลฯไอเดียผุด..ฝึกศิลปะป้องกันตัวแก่นศ. มวยไทยไชยา..ยืมแรงคู่ต่อสู้!!
    นศ.ม.อุบลฯ สวย-เก่ง คว้ารองชนะเลิศ เวทีระดับชาติYFS 2016 “สุดยอดคนรุ่นใหม่ในเส้นทางนักการเงิน”
    บัณฑิต ม.อุบลฯสู้ชีวิต“ร.ต.ท.หญิง จิรายุ สุขนา”อัยการหญิงอายุน้อยสุด เข้ารายงานตัวแล้ว
    คึกคัก..นศ.ม.อุบลฯเดินต้านโกง “วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ” หนุนนโยบายรัฐขจัดคนโกง
    “จั๊บจั๊บ” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ กับความสำเร็จธุรกิจใหม่ ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
    ค่ายคันชั่งสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
    งานราตรีนิติศาสตร์สัมพันธ์
    นศ.ม.อุบลฯ ผนึกกำลังจิตอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    ม.อุบลฯ จัดการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสัญจร
    คณะศิลปศาสตร์ รุก!!! อบรมภาษาเพื่อพัฒนานักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดอบรมพร้อมลงพื้นที่ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม”
    อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ“ฟิล์ม” ลักษมณ โทบุดดี คว้ารางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี’59
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกกว่า 4 หมื่นบาท
    ภาพการอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559
    ศิลปศาสตร์และชมรมละครเวที ม.อุบลฯ ปัง!!!โชว์การแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 4 "ย้อนอดีตดินแดนลุ่มน้ำโขง” ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 59 ณ ม.อุบลฯ
    ชื่นชม นศ.ม.อุบลฯ “น้องกล้วย กฤษณา” เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
    อึ้ง!! เฟรชชี่ “โอ๋นโอ๋น” จิ๋ว แต่ แจ๋ว เรียนวิศวะฯ ม.อุบลฯ
    นศ.หนุ่มหล่อ ม.อุบลฯ “แบรนด์ เจริญศิลป์ กิ่งบู” คว้ารองอันดับ 1 Mr.Universal Ambassador Thailand 2016
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ จับมือ บ.ไทยบริดจสโตน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 สนับสนุนทุนเรียนฟรี
    พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2559
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่ “สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 11วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม”
    เผยโฉม เด็กเก่ง ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี พร้อมรับเกียรติบัตรในวันไหว้ครู’59
    ประมวลภาพ...นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ...นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้าศึกษาดูงาน
    ม.อุบลฯ บุกห้างดัง ยึดพื้นที่เปิดบ้านบริหารศาสตร์ BUS OPEN HOUSEโชว์หลักสูตรเด่น สู่ Thailand 4.0
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (งวดแรก) จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,494,200 บาท
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำแแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    ม.อุบลฯ ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย สนับสนุนสถานที่จัดโครงการ “Osotspa Road to University 2016 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯ วัย 44 ปี “ทวนทอง จุฑาเกตุ” ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”
    คันชั่งสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษานิติฯใหม่ ม.อุบลฯ เน้นสร้างสรรค์และตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน
    นศ.ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน ม.อุบลฯ แลกเปลี่ยนภาษา ณ เมืองฮาร์บิน เมืองแห่งน้ำแข็ง ประเทศจีน
    การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
    การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
    มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ม.อุบลฯเปิดสอน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเวียดนาม
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ นศ.ม.อุบลฯ โชว์หนังสั้น“จุดเริ่มต้น” สื่อกลางรับร้องเรียนสู่การแก้ไข
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วม สัมมนา"สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยในยุคอาเซียน" โดย สคบ.
    วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
    อึ้ง นศ.ม.อุบลฯวัย 44 ปี เรียน ป.ตรี เต็มหลักสูตรภาษาเวียดนาม สู่ที่สุดของเป้าหมายชีวิต
    ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม’59เสริมทักษะบริการชุมชน ดูแลผู้สูงวัยใช้ยาปลอดภัยและเป็นสุข
    ม.อุบลฯ จัดใหญ่ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประมวลภาพ....ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
    ประมวลภาพ....ม.อุบลฯ จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
    คึกคัก..งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ นร.แห่เข้าชม สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่
    โครงการ AGGIE DAY วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
    ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
    ม.อุบลฯ เยือนประเทศเพื่อนบ้าน ขยายโอกาส สหกิจศึกษา ระดับอาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.๙ PH.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ รับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร พาน้องใหม่ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
    เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ สังคมแห่งการเรียนรู้ อบอุ่นเหมือนบ้าน
    ชาวนาสวย ม.อุบลฯ สีสันลงแขกดำนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ“ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”
    ม.อุบลฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหามหาราชินี 84 พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ แม่หลวง
    อบรมให้ความรู้การกู้ยืมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์
    การอบรมสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สัปดาห์เภสัชกรรม 2559“ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
    “โบว์” สุพัตรา นศ. ม.อุบลฯ สาวงามรอบ 16 คน Miss Universe Thailand 2016 บอกรักแม่
    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยแอปพลิเคชั่น
    กิจกรรมเนื่องในวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย
    ปลื้ม..พ่อเมืองอุบลฯ รับขวัญ นศ.ใหม่ ม.อุบลฯ เกศแก้วนิโลบล “กันเกรา ช่อที่ 29”
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯจัดงานวันรพี 59 สมพระเกียรติ นร.ทั่วภาคอีสานเข้าร่วมคึกคัก
    นศ.นิติฯ ม.อุบล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ณ ศาลแรงงานกลาง
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ปชส. จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ฉุดไม่อยู่ นิติฯ ม.อุบลฯ อีกแล้ว คว้ารางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิชาการ ระดับชาติ ศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ
    บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ นำมาลัยกราบร่าง“แม่” คว้ารางวัล“นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 59”
    ม.อุบลฯปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ อธิการบดี ย้ำ!! นศ.พร้อมทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบ
    ม.อุบลฯปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ อธิการบดี ย้ำ!! นศ.พร้อมทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบ
    รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
    ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ 6 ส.ค.59
    การมอบเงินค่าประกันอุบัติเหตุของบุคลากร ม.อุบลฯ (นายชัซฎากรณ์ บัวจูม) แก่มารดาผู้เสียชีวิต
    ปลัดใหม่ป้ายแดง บรรจุ 5 ปลัดอำเภอ สิงห์แสดรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ
    อจ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ออกแบบชุดทำงานผ้าไทย วันสตรีไทย ปี 59
    ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายใต้โครงการทุนรัฐบาลไทย หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559
    กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2559
    ประชุมหารือด้านความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
    กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28-29 ก.ค. 2559 ครบรอบ 26 ปี
    ฮือฮา!!“เล็ก-ใหญ่” 2 นศ.พี่น้องคู่แฝด เรียนแพทย์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
    นิติฯม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดระดมความเห็นเรื่องการจัดทำมคอ.1 นิติศาสตรบัณฑิต อ.นิติศาสตร์ทั่วภาคอีสานร่วมคึกคัก
    ม.อุบลฯ จัดประชุมนานชาติ SEPSA 2016 สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม หนุนนโยบายรัฐ
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 4 “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง”
    งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนา “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารสัญญาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    ม.อุบลฯ ย้ำ!! รับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ สนองนโยบาย/มาตรการ สกอ.
    ร่วมยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑
    Free Workshop on action research โดย ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานงานแห่เทียนพรรษา ชูเทียนโบราณต้นแบบอุบลราชธานี สืบทอดมานานกว่า 100 ปี
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ประมวลภาพ... ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
    ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    “เมชฌ สอดส่องกฤษ” อจ.ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 59
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมแสดงแสง-เสียง โชว์ขบวนเทียนโบราณต้นแบบ อลังการแห่เทียนอุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแสดง ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    ปปช.อุบลฯ มอบรางวัล “ช่อสะอาดเมืองอุบล” เดินหน้าหนุนกิจกรรมต้านโกง นศ.ม.อุบลฯ
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2562"
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
    UBU International Night 2016
    ม.อุบลฯ จัดงาน“สายธารธรรมลุ่มน้ำโขง” เรียนรู้วิถีชุมชน ตักบาตรรุ่งอรุณริมโขง
    ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าทุน YSEALI Academic Fellowship Fall 2016 โดย ประธาณาธิบดีบารัค โอบาม่า
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
    อจ.ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล นักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วม กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28-29 กรกฎาคม 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญ “งานรำลึกบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลฯ ปีที่ 5
    ปักหมุดเชียร์“โบว์”สุพัตรา MUT04 นศ.ม.อุบลฯ ก้าวสู่ฝันเวทีสาวงาม Miss Universe Thailand 2016
    คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯคว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2016
    ซักซ้อม ปรับปรุง แก้ไข ก่อนปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    สื่อประชาสัมพันธฺ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ม.อุบลฯ เปิดเดินสายแนะแนวศึกษาต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ม.อุบลฯ จัดอบรมการเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อจ.นศ.ม.อุบลฯ ร่วมประชุมAPSSAพัฒนานักศึกษานานาชาติ สู่การเป็นพลเมืองโลก
    บัณฑิตสาว ม.อุบลฯ“แอ่นแอ๊น” โชว์เล่าข่าวแนวใหม่ "ข่าวแซบแบบอีสาน" NBT อุบล จัดให้!!!
    ร่วมยินดี “นกยูง” ชนิตา จันทเนตร ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เข้ารอบ 1 ใน 10 และคว้ารางวัล Best in swimming suit เวที Miss Grand Thailand 2016
    ปังๆดังอีกครั้ง!!นศ.ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศระดับชาติ ออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้าย
    ดังใด้อีก!! นิติ ม.อุบลฯ ดังเปรี้ยงอีก!!! เมื่อ 2 ศิษย์เก่าสอบใด้อัยการ
    10 สิงห์แสด รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบผ่านขึ้นบัญชี ปลัดอำเภอ เกือบยกโหล
    เชิญชม ศึกกันเกรา..ต้านภัยยาเสพติด นศ.สาว ม.อุบลฯ โชว์กำปั้นสังเวียนคู่เอก 25มิ.ย.นี้
    5 นศ.ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ ผ่านการคัดเลือก ร่วม โครงการ YOUTH2020 รุ่นที่ 6
    ม.อุบลฯ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 17–30 มิ.ย.59,17–30 มิ.ย.59,23–30 มิ.ย.59 และ 1-10 ก.ค.59
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559
    นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Siam Physics Congress: SPC 2016
    ชมรม นศ.ม.อุบลฯ ขยายเครือข่ายต้านโกง จัดค่ายเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน
    ติดตั้ง Access Point ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1c10-11, 2c10-11, 2c15-16
    ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการ Access Point ในหอพักนักศึกษา
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมในหอพักนักศึกษา ราชาวดี 1-2, ราชพฤกษ์ 2
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ“ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
    ปลื้ม..พ่อเมืองอุบลฯ รุกเยี่ยมค่ายอาสาฯ ชื่นชมพลัง นศ.ม.อุบลฯ ช่วยชาติพัฒนาชุมชน
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จิตอาสา ทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี
    “ธัญ” ธัญชนก จิตภิรมย์ศักดิ์ นศ.ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ GSB Gen Campus Star
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารองแชมป์ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับชาติ
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯจัดงานใหญ่ ค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชายแดน“คนชายขอบ”
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เติมเต็มจินตนาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/อังกฤษผ่านการเล่านิทานแก่ นร.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2559
    นศ.ม.อุบลฯ ปิดเทอม!!ลุยค่ายอาสาฯบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง“ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้ง10”
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติพบปะพูดคุยและต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์
    นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะริมหาดทะเล หลังศึกษาดูงาน
    นศ.ม.อุบลฯ สานสัมพันธ์ เรียนรู้อาเซียน กับค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Botanical Conference of Thailand : BCT10)
    ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 59 ณ ม.อุบลฯ
    ประมวลภาพ ม.อุบลฯ จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นศ.ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นความเป็นไทย รอบชิง Food Innovation contest 2016
    ตื่นตา พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์ รอยยิ้มแห่งความทรงจำ" ณ ม.อุบลฯ
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ไอเดียเจ๋ง..จัดอบรมอาชีพ สร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกและเกษตรกร
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND
    ตรวจความเรียบร้อยบริเวณศูนย์กีฬา กิจกรรมกีฬา "ฮักแพงเกมส์"
    ม.อุบลฯ สืบสานบุญประเพณี “บุญซำฮะ” ชำระล้าง สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ชีวิต
    ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 6
    ม.อุบลฯ อบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่ อจ.จาก.สปป.ลาว
    อุทยานวิทย์ฯ ม.อุบลฯจัดสัมมนา Startupเตรียมบุกตลาดการค้าเวียดนามปลายปี
    ม.อุบลฯ...เชิญชม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมเอี่ยว พพ.จับมือ 6 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงาน
    ประชุม“ความร่วมมือจัดตั้งโรงงานจำลอง(Pilot Plant)ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)และม.อุบลฯ
    หมอยา ม.อุบลฯคึกคัก!! เจ้าภาพกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์ รอยยิ้มแห่งความทรงจำ"
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
    การประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนา “ข้าว” จังหวัดอุบลราชธานี
    ประมวลภาพทัพนักกีฬาบุคลากร ม.อุบลฯ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"
    นศ. เทคโนโลยีการยาง ม.อุบลฯ คว้า 165,000 บาท ประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 "หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน"
    ลีดวิทยา ม.อุบลฯ สะกดทุกสายตา!! “แอ่นหัวหาย” เสียงกรี๊ดลั่น..ตื่นตาตื่นใจใน“อะตอมเกมส์”
    การประชุมวิเคราะห์ฐานข้อมูลการวิจัยประเด็น “ข้าว” กรณีศึกษาข้าวอินทรีย์โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ฯ
    ปลาบปลื้ม ว่าที่นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี ม.อุบลฯ ตั้งปณิธานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Hawaii at Manoa และเปิดกิจกรรม UBU-UH 2016 Project
    งานประชาสัมพันธ์กองทุนนิวตัน โดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย
    “ผศ.สงวน ธานี” นั่งคณบดีพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เน้นองค์กรการเรียนรู้อย่างมีความสุข
    บัณฑิตวิศวะฯ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่ รปภ.เรียนรู้อาชีพของพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
    นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ตะลุยโครงการ “U. มี IDEAS” ของ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
    ม.อุบลฯ ร่วมรายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT ตอน ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สยามฟิสิกส์ Siam Physics Congress 2016
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2559
    ตรวจความเรียบร้อยกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ม.อุบลราชธานี
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯ จัดสัมมนาใหญ่ Marketing UBU "พลิกดินสู่ดาว จากเมืองลาวสู่ตลาดไทย"
    นศ. ม.อุบลฯ แห่ชื่นชมความงาม “ดอกกันเกรา” บานสะพรั่งหอมกระจายทั่วพื้นที่
    ม.อุบลฯ หนุนนโยบายรัฐ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น 2 ลดช่องว่างระหว่างวัยนำท่องโลกอินเตอร์เน็ต
    ชื่นชม“นกยูง ชนิตา” ศิษย์เก่า ม.อุบลฯคว้ามิสแกรนด์อุบลราชธานี 2016 คนแรกของประเทศ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนองานด้วย Information graphic และการใช้ Online tools”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ 8 โมงเช้า ข่าว NBT เผยแพร่ “ม.อุบลฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Vanda Institute of Accounting Cambodia
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติดนตรีภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 “อาเซียนในดนตรีไทย-ดนตรีไทยในอาเซียน”
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจทำความสะอาด“บ้าน ม.อุบลฯ” หลังพายุฤดูร้อน
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
    แกะกล่องนายกป้ายแดง ม.อุบลฯ “ชัยยัณ ยอดจักร์” นิติ ปี 3 ขึ้นแท่นนั่งนายกสโมสร นศ. ปี 59
    ม.อุบลฯ ร่วมงานเนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ครบรอบปีที่ ๖๖
    อาจารย์ ม.อุบลฯ นำเสนอข้อมูล ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชน เสริมภาพลักษณ์ประเทศต่อประชาคมโลก
    “อายด์ อัฉราพร” นศ.รัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ นศ.กิจกรรมธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา
    กิจกรรม Research Cafeครั้งที่ 3 “เตรียมข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน”
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดและเข็มที่ระลึก
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ คว้ารางวัลเวทีการประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ
    บุคลากร ม.อุบลฯคว้ารางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
    Mekong on Films 2016 เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2016 ณ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา 5 ปี (2560-2564)
    นศ.ม.อุบลฯ อนุรักษ์รากเหง้าวัฒนธรรมไทย สวมใส่ผ้าถุงโสร่ง แต่งกายแบบไทย แต่งให้งามก็เท่ห์ได้
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ หอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
    ม.อุบลฯ จัดโครงการ UBU Active Learning 21 เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารกายภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12-25 พฤษภาคม 2559
    คึกคัก เลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ 2พรรคแกนนำประกาศเจตนารมณ์ต้นแบบประชาธิปไตย
    โค้งสุดท้ายเลือกตั้งองค์การ นศ.ม.อุบลฯ จัดเวทีดีเบต 2 พรรค นำเสนอนโยบายสุดเจ๋ง..
    กกต.จ.อุบลฯ จับมือ ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ย้ำ!! เลือกตั้ง องค์การ นศ.ม.อุบลฯ โปร่งใส เน้น ประชาธิปไตย
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯต้อนรับศาตราจารย์อาคันตุกะชื่อดังจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
    ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
    โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน บูรณาการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในครอบครัว โครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ
    ม.อุบลฯ อบรมการผลิตสื่อเสียงพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
    ภาพกิจกรรมการอบรมเครื่อง microencapsulator
    เรียนรู้อาเซียน !!! นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายประเทศเพื่อนบ้าน ณ สปป.ลาว
    ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงพลังงาน ร่วมอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมทั่วไทย
    ดร.ทัช ลูกหม้อ ม.อุบลฯ จากลูกชาวนาสู่ หน.ภาควิชา พักยกงานสอนส่งความสุขผ่านเสียงเพลง“ฮักเด้อ”
    นศ.ม.อุบลฯคว้า 1.6แสน รองชนะเลิศระดับประเทศ โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    2 อาสาสมัคร 2 ผู้เชี่ยวชาญ ม.อุบลฯ ตัวแทนประเทศไทย เข้าเฝ้าฯกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP
    การประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการ "สัมมนา ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี" ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559
    เชิดชูเกียรติ 2 อาจารย์ ม.อุบลฯ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2558”
    ภาคภูมิใจ ม.อุบลฯ “รัชชนนท์ แกะมา” 1 ใน10 ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ตะลุยอาเซียน ในวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ณ สปป.ลาว
    เบื้องหลังความสำเร็จ กับ กิจกรรมจิตอาสา ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    ม.อุบลฯ อบรม STEM Education บูรณาการความรู้ใน 4 ศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานกฎหมายและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบวัดความรู้มาตรฐาน IT จากประเทศเกาหลี รับทุนการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 1 สัปดาห์
    สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 จำปาเกมส์
    จัดการจราจร ชี้แจงนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัย ดร.สิริวงษ์ หงส์สวรรค์ ป.เอก ภาษาเวียดนาม คนแรกของประเทศ ล่ามภาษาแก่รัฐบาลไทย
    พระตะวัน ตปคุโณ บัณฑิตนิติ ม.อุบลฯ มุ่งสู่ความสำเร็จทางธรรม เรียนรู้บูรณาการชีวิตสู่ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดี “น้องเมย์” นักแบดมินตันสาวขวัญใจชาวไทย สร้างประวัติศาสตร์ แบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลก
    ม.อุบลฯ MOU ร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน
    ชื่นมื่นสนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ยกเสาเอกสร้างธรรมศาลา “พระบูชายิ่ง มิ่งมงคลคณะวิทยาศาสตร์” และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ภาพกิจกรรม Research café ครั้งที่ 2 “การสร้างทีมวิจัยจะเริ่มจากตรงไหนดี”
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 /2559
    ศิษย์เก่าและนักศึกษา กยศ./กรอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
    ยอดเยี่ยม การท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม HOS FAIR ครั้งที่ 4
    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เดินหน้าโชว์นวัตกรรมเด่นเสริมนโยบายรัฐ 1 ตำบล 1SME เกษตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
    UBU JOB FAIR 2016
    สุดยอด ม.อุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลประเพณีสี่เส้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการ บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่4 และโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
    ม.อุบลฯบุกทำเนียบ โชว์ผลงานเจ๋ง..กวยจั๊บสำเร็จรูปและนวัตกรรม“บิ๊กตู่”นายกรัฐมนตรี ปลื้ม!!
    “ยุสนีตาร์ ตาเละ” บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จว.ชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ มอบใบประกอบวิชาชีพ เชิดชูเกียรติบัณฑิตแพทย์และมอบเสื้อกาวน์ นศ.พ.ชั้นคลินิก
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
    สรศักดิ์ ประวิทย์สิทธิกุล สุดยอดบัณฑิต 4 ภาษา ม.อุบลฯ เรียนรู้ด้วยตนเอง
    พิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ เชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม
    ประมวลภาพถ่ายฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
    สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์และแนะแนวการสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง โชว์ผลงานเด่นเวทีระดับชาติ หมอนขิดจากยางพารา ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัล8.5 แสน
    “การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
    ม.อุบลฯสอนรูปแบบบทบาทสมมุติ (Role-Play Method) ในวิชาการพูดสำหรับวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์
    เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา นศ. ม.อุบลฯ 1.5 แสน
    ทางเลือกเพื่อนักศึกษาและประชาชน UBU JOB FAIR 2016
    อุทยานวิทยฯ ม.อุบลฯ (UBU S.Park)เดินหน้าส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ไทย
    ม.อุบลฯ แสดงความยินดีกับผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับรางวัลรัตโนบล ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เตรียมความปลอดภัยและจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
    บัณฑิตน้ำตาซึม นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจเชิดชูเกียรติพี่บัณฑิต มอบโล่ ร้องเพลงสถาบัน ยิ่งใหญ่พิธีบูม
    เบื้องหลังความสำเร็จปริญญาบัตร ม.อุบลฯ ตกแต่งแท่นที่ประทับ พื้นที่เขตพิธี เน้นปีนักษัตรไทย
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ปลื้มปีติ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมน้อมรับพระราโชวาทและปฏิญาณตนเป็นบัณฑิตที่ดีของชาติ
    ม.อุบลฯ นำผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ราย เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558
    ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 www.ubu.ac.th
    ภาพบรรยากาศ การซ้อมย่อยแต่ละคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2/2559
    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
    นศ.ม.อุบลฯ พร้อมใจจิตอาสา “ออมความดี”สร้างสามัคคี รับขวัญพี่บัณฑิต
    กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มีนาคม 2559
    8 บัณฑิตเกียรตินิยม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น แบบอย่างที่สร้างสรรค์
    “นันทิยา ศรีหะนันท์” บัณฑิตเกียรตินิยม พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ นำความสำเร็จกราบร่าง "แม่"
    โชว์ บรรเจิด นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ในงานบรรเจิด 6 1960S
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    พิธีมอบเข็มสถาบันแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากนายกสภามหาวิทยาลัย
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล
    นศ.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ เฮ..จบหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เกือบครึ่งห้อง
    ศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยโคชิ (Kochi University) ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ อาคา
    ตรวจความเรียบร้อย ให้กำลังใจก่อนปฏิบัติหน้าที่
    เปิดศูนย์ miniTCDC ที่ ม.อุบลฯ กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 "กันเกรา ช่อที่ 24"
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 7-17 มีนาคม 2559
    วช.จับมือ 2 สถาบัน ม.อุบลฯ-มรภ.อุบลฯ จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”
    สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
    คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2559 และร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 (UBU Research and Innovation Expo: UBU Rise 2016)
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    คึกคักสโมสร นศ.จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์รวมใจ ม.อุบลฯเกมส์ ประจำปี 2558
    ตรวจแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    จุดก่อนวอดวาย
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมสรุปการดำเนินงาน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
    กิจกรรม Research Cafe ครั้งที่ 1“เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัย (รุ่นใหม่)”
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559
    ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม เครื่องดำนาแบบมือถือ เพิ่มผลผลิต รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    มหากรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 UBU Research & Innovations Expo 2016 : RISE2016
    “เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน” กับหลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
    เปิดใจ เป้ ฤทธิเดช นศ.เภสัชฯ ม.อุบลฯ จิตอาสาเดินเท้าเก็บขยะเส้นทางขึ้นเขาใหญ่ จิตใจดี เรียนเก่ง 3.45
    กิจกรรม การประชุม “ระดมความคิดเห็นสู่การวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี”
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 /2559
    “ปาล์มมี่” นันทริยา นศ.ม.อุบลฯ นางเอกแกะกล่องป้ายแดง ภ.“อ้อมกอดเขมราฐ” 1 พ.ค.นี้ทั่วประเทศ
    ชาวเน็ตแห่ชื่นชม เป้ ฤทธิเดช นศ.ม.อุบลฯ ทำความดีเก็บขยะระหว่างทางเดินเท้าขึ้นเขาใหญ่
    ม.อุบลฯลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่โรงเรียนมัธยมฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ.อุดรฯ-จ.บึงกาฬ
    อธิการบดี ม.อุบลฯ ชื่นชม นศ.วิศวะฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559
    โครงการปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์1
    วช.จับมือ ม.อุบลฯ และ มรภ.อุบลฯ จัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 59 วันที่ 3-5 มี.ค.ศกนี้
    อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ เชิญชมละครเวที "บันทึกรักหอตะวันตก" หรือ“ซีเซียงจี้” หนึ่งในวรรณกรรมเลื่องชื่อของจีน 23 ก.พ.นี้
    วิศวะฯ ม.อุบลฯ คว้าแชมป์ 2 สมัย เวทีระดับชาติ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 10
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2558
    ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
    ภาคภูมิใจบัณฑิต ม.อุบลฯ การท่องเที่ยวรุ่นแรก เจ้าของนวนิยายดีสู่ละครดัง ‘เสน่หาสัญญาแค้น’ และ ‘หงส์’
    การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุม
    ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 /2559
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2559
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินิยส์ สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2559
    ม.อุบลฯจับมือ มอ.วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วยด้วยคุณภาพดีแก่เกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำ
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯคว้ารางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี พร้อมจบ ป.ตรี2ใบ วัย20 ปี
    การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการวิชาการ
    ประกาศรายชื่อวงดนตรี-นักร้อง ที่ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดเวที AG MUSIC AWARD 2016 ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งานเกษตรอีสานใต้ “ตามรอบเกษตราพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 5 - 14 ก.พ. 59 ณ ม.อุบลฯ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ “มอบหมวกและดวงประทีป” นักศึกษาพยาบาลปี 2
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-15 กุมภาพันธ์ 2559
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เลขานุการเอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้’59 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" 5-14 ก.พ.59
    ติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและอุปกรณ์กระจายสัญญาญอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2559”
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” 2559
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)” ในระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 58
    การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
    ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ม.อุบลฯ ส่งต่อ มทส.เจ้าภาพปี’60
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ณ จังหวัดขอนแก่น
    ม.อุบลฯ เปิดตัวโครงการ “More Ubon Bike” ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 15 กิโลเมตร ใน ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ โชว์เทคโนโลยี 3 มิติ งาน “วันเด็กแห่งชาติ”
    ศูนย์รักษาความปลอดภัย กับ กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “สุรนารีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร
    ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
    กำหนดการ พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" พร้อมประมวลภาพพิธีเปิด
    ม.อุบลฯ เจ้าภาพยิ่งใหญ่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ประมวลภาพ อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรั้วมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัด
    ม.อุบลฯลุ้น 3 ทอง ร่วมเชียร์กำปั้นทีมเจ้าภาพ ทะลุตัด 3 รุ่น มวยไทย-สากลสมัครเล่น
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 สำนักและคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
    พิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และสิ่งเสพติด”
    อธิการบดี ม.อุบลฯ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมพบปะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา"กันเกราเกมส์"
    ม.อุบลฯจับมือ สสจ. ผนึกกำลังเตรียมรับ “กันเกราเกมส์”คุมเข้ม อาหาร ที่พัก สิ่งแวดล้อม ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
    ม.อุบลฯ บวงสรวงพระพรหม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามัคคี “กันเกราเกมส์”
    CAT เสริมระบบไอทีเพิ่มความสุข กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ที่ ม.อุบลฯ
    นักศึกษา ม.อุบลฯ เป็นหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2015 Thailand : 1st Batch
    ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2559
    นางสาวคชาภร ภวะวิจารณ์ นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาเวียดนาม คว้ารางวัลชมเชย Student ASEAN Singing Contest
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ณ กองแผนงาน ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59
    “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Big Cleaning Day Food Safety Day”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
    นศ.ศิลปศาสตร์ เข้ารอบ Online Audition จากโครงการ “Spring NewGen Reporter”
    “กัญจนา รัตนพงษ์” นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าชมรมต้านโกง สร้างจิตสำนึก ขยายเครือข่าย ต่อต้านคอร์รัปชั่น
    ม.อุบลฯ เปิดรับ นศ.โควตา แพทย์ฯ เภสัชฯ สาธาฯ รับตรงทั่วไป/ตามพื้นที่ ปี’59
    ม.อุบลฯร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ประธาน ก.ก.ม.ท. มั่นใจ 100% ม.อุบลฯ พร้อมแล้วเจ้าภาพกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    โค้งสุดท้าย ก.ก.ม.ท.ตรวจสนาม ม.อุบลฯ พร้อมลุยเปิดศึกกีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์” ต้นมกรา’59
    ม.อุบลฯ จัดแถลงข่าว“กันเกราเกมส์” ย้ำพร้อมจัดเต็มที่เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยฯ 9-18 มกรา’ 59
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร พ่อหลวง 5ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตร “วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช” เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    เชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกของระบบโทรศัพท์ ที่อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตรวจสอบภายใน กองคลัง (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2559
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2558
    ประชุมสัมมนาเรื่องการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้:ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ครั้งที่ 2
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
    นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันสะพานเหล็ก ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม. อุบลฯ ผ่านเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย การแข่งขันโครงงาน“กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ปี10
    เปิดประสบการณ์ต่างแดน ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ พัชรินทร์ บุปผาสัมผัสผู้นำระดับโลก บารัค โอบาม่า
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม วันอาเซียน 2558
    ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558ที่ ม.อุบลฯ25 พ.ย.นี้
    นศ.ม.อุบลฯ ส่งมอบผลงานเด่นระดับชาติ สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และกักเก็บน้ำด้านการเกษตรสำหรับชุมชน
    ประชุมชุดสืบเพื่อป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามใบสั่ง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี "ตักบาตรข้าวเหนียวนึ่งพระกัมมัฏฐาน ๑๐๙ รูป"
    ม.อุบลฯ ร่วมงานใต้ร่มพระบารมีฯ หกหมื่นคนรำถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี เสด็จเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรชาวอุบลฯ ๒๔๙๘
    โครงการ "อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ...ทำไงดี"
    นศ. ม.อุบลฯ 3,000 คน พร้อมใจเดินเท้า 14 กม.สืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    ม.อุบลฯ จัดค่ายสร้างสรรค์ เรียนรู้เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ กับชาวบรู ณ อำเภอโขงเจียม
    สืบสานงานบุญ ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิด งานทอดมหาบุญจุลกฐิน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำ ศีล ๕”
    ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 3ตอนเปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทย์การยาง
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวัรนที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (change the world speech contest)
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมใจน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศโต้วาทีภาษาจีนและรางวัลผู้โต้วาทียอดเยี่ยม
    ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
    ซ้อมใหญ่ บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ " ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานสันทนาการ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบ
    ประชุมปรึกษาหารือเรื่องทิศทางความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2558” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเ ตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมต้อนรับ สกอ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลฯ
    ตัวแทนบุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ๑,๐๐๐ คน เตรียมพร้อม รำใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา นำนศ.ใหม่เดินเท้า 14กม. วันที่14พ.ย.นี้
    หารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ Far East University, South Korea
    สืบสานประเพณี ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปทุมวรราชสิริยวงศ์(ท้าวคำผง) เจ้าเมืองคนแรก จ.อุบลราชธานี
    โครงการก่อสร้าง เปลี่ยนหน้าต่างบานเกร็ดหอพัก 4 หลัง ใหม่
    ร่วมยินดี มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ“ดุสิต สิงห์คีรี” นั่ง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ
    ค่ายภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร นศ. ป.โท.-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
    บ.เกียรติสุนนท์ กรู๊ป มอบ 1 ล้าน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อม งานใหญ่เจ้าภาพกีฬาปัญญาชน ปี 59“กันเกราเกมส์”
    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา ม.อุบลฯ มอบ 3 แสน สนับสนุน “กันเกราเกมส์”
    เชิดชูเกียรติคันชั่งม.อุบลฯ ประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ นิติศาสตร์ ครั้งแรก ม.อุบลฯ
    ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ตรวจสอบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558
    ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต้านคอร์รัปชั่น
    การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในหอพักและบริเวณหอพัก วันที่ 30 ตุลาคม 2558
    นศ.ศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ “ออนซอนทีม” เข้ารอบสุดท้ายรายการชนช้างกราฟิก รายการกราฟิกดีไซน์โชว์ครั้งแรกของประเทศไทย
    ม.อุบลฯ เปิดรับนักศึกษาโควตารับตรงตามพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 จำนวนกว่า 2,800 คน
    อธิการบดี ม.อุบลฯชื่นชม นศ.ชมรมดนตรีไทย สร้างชื่อเสียง วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา อุบลราชธานี ๒๕๕๘
    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบรรยาย “Sustainable Agriculture” และรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท
    รองเลขาธิการUNDP เยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นศ.ม.อุบลฯ เผยนำแนวคิดนี้ไปดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก
    นายกสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และพาเยี่ยมชมร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรม หัวข้อ "การให้บริการสู้ความเป็นเลิศขององค์กร"
    ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 13 งานวิจัย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนศิริปภา ม.อุบลฯ
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯพร้อมใจใส่ใจสุขภาพ เดิน-วิ่งทุกเช้า ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นแพทย์ที่ดี
    สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ เสวนา “การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสังคมคาร์บอนต่ำ”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
    ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเจาะลึกอุตสาหกรรมบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
    รู้จักมาสคอต 25 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (มีคลิป)
    ทีมวอลเลย์บอล ม.อุบลฯ เจ้าภาพซ้อมเข้มหวังคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย“กันเกราเกมส์”
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ผวจ.อุบลฯ พบปะผู้บริหาร ม.อุบลฯ พร้อมจับมือเจ้าภาพร่วม กีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง อุบลราชธานี อย่างยิ่งใหญ่
    ม.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อมเจ้าภาพ “กันเกราเกมส์” มกรา’59
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดงานบุญอุทิศส่วนกุศล รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่
    นรินทร์ ฉัตรยากูล"นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่นที่ 13 โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
    นศ.นิติ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม“ออมความดี” จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
    ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ผลงานเด่นระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กร
    การเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทยและหารือแนวทางการบริหารจัดการผู้รับทุน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารเรียนรวม 4, 5
    วิศวะ ม.อุบลฯชนะเลิศระดับชาติ คว้าถ้วยพระราชทาน โค่นแชมป์เก่า สร้างสถิติใหม่ แข่งขันคอนกรีตมวลเบา
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 1 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Yamaguchi University และ บริษัท IWATA Chemical จากประเทศญี่ปุ่น ปฎิวัติอุตสากรรมการผลิตเอทานอลของโลก
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ผลงานเด่น กวาด 6 รางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2558
    ภาพกิจกรรม การรายงานความก้าวหน้าและเสนอเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด”
    นิตยสารลิปส์ (LIPS) สัมภาษณ์คอลัมน์พิเศษ อจ.ม.อุบลฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ
    นศ.ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558
    ภาพกิจกรรม การประชุม “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558"
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 4/ 2558
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2558
    ชมรมคอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ จับมือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ชุมชน ขยายเครือข่ายต้านโกงแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
    นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้าที่ 2 ของประเทศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน
    ม.อุบลฯ ต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Hue University, College of Foreign Languages ณ คณะศิสปศาสตร์
    “ยอดนักพัฒน์ คือภัทรียา” พิธีเปิดนิทรรศการ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา วิสัยจร ณ คณะศิลปศาสตร์
    ประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2558
    MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.อุบลฯ โดยคณะนิติศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
    ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2)
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๘”
    ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส แก่ นศ.ม.อุบลฯ
    หารือการซักซ้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในม.อุบลฯ
    บรรยากาศ ชื่นมื่น อบอุ่น ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ใต้ร่มกันเกรา มุฑิตาจิตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    อบรมการอนุรักษ์พลังงานสัญจรเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานและการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน" ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจการ นศ.เปิดบริการร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    นศ.การตลาด ม.อุบลฯ คว้าชนะเลิศ ประกวดแผนการตลาด ในงาน Marketing Contest ปี 2
    นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม ร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ และรับฟังการดำเนินกิจกรรมของชมรมคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    พิธีร่วมลงนาม MOU ระหว่าง ม.อุบลฯ และ TOT
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ IDP จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ TOT ลงนามบันทึกข้อตกลงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) จำนวน 293 จุด
    ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพื่อให้บริการในงานตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี 2558
    เปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ Access Point ที่อาคารกิจกรรม และศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558
    ม.อุบลฯ โชว์กวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป คนแห่รอแถวชิมในงานThailand Research Expo 2015
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุก มอบรางวัล นศ.ผลการเรียนยอดเยี่ยม และกิจกรรมโดดเด่น ในพิธีไหว้ครู 2558
    นศ.พยาบาล ม.อุบลฯเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น นวัตกรรมหุ่นแขน ลดต้นทุนจากหมื่นเหลือแค่ร้อย
    นศ.นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมาย ขึ้นแท่นตัวแทนภาคสู่เวทีระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร รับน้องสร้างสรรค์ รับขัวญตุ้มโฮม ช้างน้าว ช่อที่ 7
    ผุดต้นกล้า MEนศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯ ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิต พร้อมนำผลผลิตเลี้ยงรับพี่บัณฑิต
    "คิดถึงภาษา คิดถึงศิลปศาสตร์"นิทรรศการญี่ปุ่น Japanese cultural day ส่งเสริมการเรียนภาษาตะวันออกในอีสานตอนใต้
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง…อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิดหมิ่นประมาทอาจารย์
    Osotspa Road to University 2015 นำทัพติวเตอร์ ติวเข้มนักเรียน ม.๖ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ ม.อุบลฯ ปีที่ ๗
    เผยโฉมนักศึกษา ม.อุบลฯ ผลการเรียนยอดเยี่ยม แห่งปี 2557
    ต้อนรับฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ.
    พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ 2558
    พลังคนรุ่นใหม่ นศ.ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร "GEN A PROJECT" พลังอ่าน เปลี่ยนเมือง
    กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ ปลุกกระแสวัยรุ่นต้านโกง จัดมหกรรมเดินวิ่ง “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 2015 พร้อมเปิดตัวร้านกาแฟคอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผลกระทบเหตุจาก เหตุระเบิด ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์
    นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปี 2558
    อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558
    ขอเชิญบุคลากร ร่วมตอบบแบบสำรวจความสุข "HAPPINOMETER"
    คณะเกษตรศาสตร์ ตะลุยสวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล
    นศ.ม.อุบลฯ แสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุง
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและซ้อมแผนอพยพ ประจำปี 2558
    คึกคัก..สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ศึกษาเรียนรู้ ร่างอาจารย์ใหญ่
    ม.อุบลฯ ร่วมทุบสถิติโลก กิจกรรม “BIKE FOR MOM” ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
    ม.อุบลฯร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล กต.ตร.คืนความสุขให้แก่ประชาชน
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558
    คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี
    ม.อุบลฯ ส่งกำลังใจและมอบเงิน 2.7แสน ค่าประกันฯ แก่ครอบครัว นศ.เสียชีวิตอุบัติเหตุทางจราจร
    ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง !!! อธิการบดี ม.อุบลฯ ไม่ผิด ม.๑๕๗
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
    นศ.ม.อุบลฯ “ชุดาภา มากดี” เรียนดีกิจกรรมเด่น กับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ปี 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน สปข. 2
    ม.อุบลฯ ปชส. จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” 17 – 18 สิงหาคม 2558 ทาง NBT จังหวัดอุบลฯ
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่อาเซียน
    ม.อุบลฯ ร่วม “พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    นักศึกษาม.อุบลฯต่อแถวคิวยาว 300 คน บริจาคโลหิตทำความดีถวายแด่แม่ของแผ่นดิน
    รับน้องแนวใหม่ ม.อุบลฯ เน้น..สร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ พร้อมตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
    ทำบุญวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2558
    คนแรก ม.อุบลฯ บัณฑิตนิติศาสตร์ สอบได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เส้นทางสู่ฝันของนักกฎหมาย
    ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๒๕ ปี สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน”
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นายก“แอน สมปรารถนา”นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นศ.บัณฑิตศึกษา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 4-17 สิงหาคม 2558
    งดงาม ยิ่งใหญ่ ม.อุบลฯ สืบสานประเพณี ร่วมขบวนแห่เทียน ๑๑๔ ปีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
    คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ศึกษาดูงาน
    พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและกีฬาบุคลากร พ.ศ.2558
    ตรวจสอบการรับคืน-จ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ณ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2558
    แกนนำ นศ.ม.อุบลฯ MOUกำหนดรูปแบบการรับน้องสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯ บายศรีสู่ขวัญ“กันเกรา ช่อที่ 28”รับขวัญน้องใหม่ สู่จังหวัดอุบลราชธานี
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 คณะรัฐศาสตร์
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558
    ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    “การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL)”
    บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “กันเกรา ช่อที่ 28”
    ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยวุฒิ ไชยานุกุล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่รางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง "วิธีง่ายๆในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเองและ 108 วิธีการประหยัดพลังงาน"
    การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 3/ 2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
    ลงพื้นที่บริการนักศึกษาด้านสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2558
    คณะผู้บริหาร และบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ อบรมผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมเปิดเทอม เน้นอาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย
    25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่สถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
    ประมวลภาพการเปิดเวทีโครงการวิจัยการจัดการน้ำเสีย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ(ABC) 16 ก.ค. 58
    คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรม Aquaponic system ให้แก่ Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Management and Economics Cambodia
    ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ค. 58
    ภาพบรรยากาศรายงานความก้าวหน้า ABC ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
    เตรียมพบกับ "มินิคอนเสิร์ต คอรัปชั่น "กบ" ไม่ขอรับ" โดย กบ ทรงสิทธิ์ 20 ก.ค.นี้ ที่ ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2558
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมประกอบรัฐพิธี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ สถาปัตย์ฯ รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา2558 มุ่งพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง
    ทีมข่าว ช่อง 7 สี ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ผลิตสกู๊ปรายการข่าว เพื่อนเกษตร 5 ตอน
    บรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๔
    ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด : ประเพณีบุญซำฮะ
    ม.อุบลฯ ประชุมสัมมนาระดมสมอง กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์นักศึกษา
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล โครงการYoung Corporate Financial Officer 2015
    ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน”
    การสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
    นักศึกษาพยาบาล ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) ๒๐๑๕ ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
    ตรวจสอบโครงการ AEC ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
    นักศึกษาใหม่ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 ณ ม.อุบลฯ
    "แผนปฏิบัติการ SAVE หยุดซื้อหยุดขาย สร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษา"
    ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริษัท สยามซิตี้ประกันภัยจำกัด มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
    นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัลจาก 5 ค่ายวิชา “การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557”
    ตรวจสอบภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ม.อุบลฯร่วมกับ สกว. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาพอน ณ สถานีประมง เมืองดอนโขง แขวงจำปาสัก
    ม.อุบลฯ จัดเวที คืนความรู้ เผยแพร่ผลการวิจัย การพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    สำนักงานวิทเทศสัมพันธ์ ม.อุบลฯ “อบรมนักวิเทศสัมพันธ์สู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปี 2558”
    อบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1
    meet and greet เหล่ากองทัพดารา เด็กหัวการค้า คึกคักงานตลาดนัดหลักสูตร ที่ ม.อุบลฯ
    การประชุม เตรียมความพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
    นศ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ๋ง...ผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย มอบสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
    นศ.วิศวฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล TPA robot of the year แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ศึกษาดูงานระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอเดชอุดม)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอตระการพืชผล)
    เยี่ยมบ้านนักศึกษา ประจำปี 2558 (สายอำเภอพิบูลมังสาหาร)
    นศ.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล นำเสนอโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กิจกรรม Boot camp 2014
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19
    ม.อุบลฯ จัด "งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙"
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กับ "จิตอาสา"
    สำนักบริหารทรัพย์สินจัดซื้อฟูกที่นอนใหม่ หอพักปรับอากาศชาย/หญิง จำนวน 617 หลัง
    ปรึกษาหารือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
    โครงการวิจัยร่วม ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง ไทย - ลาว แน่นแฟ้น งานวิจัยในอนาคตแนวโน้มสดใส
    Big cleaning day โครงการจิตอาสา ส.สะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี
    โครงการศึกษาดูงานคณะทำงานจัดหาระบบสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจำปี 2558 "เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ"
    ม.อุบลฯ สร้างแรงจูงใจพัฒนาทักษะนักวิจัย หนุนขอตำแหน่งทางวิชาการ
    ม.อุบลฯ จัดทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย
    นศ.ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐต่อต้านการทุจริตของชาติ เปิดร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรก “คอร์รัป ‘ฉัน’ ไม่ขอรับ”
    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558
    รายการข่าว คอลัมน์หมายเลข 7 ช่อง 7 สี จับประเด็นเด่นเปิดร้านกาแฟคอรัป"ฉัน"ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    นิเทศฯ ม.อุบลฯ ได้รับเลือกจาก NBT ให้เป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ พร้อมเผยเคล็ดลับผ่านการทดสอบ
    ประกาศ...กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558
    ตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย”
    ม.อุบลฯ ผงาดขึ้นแท่นสู่ความสำเร็จ ในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
    ม.อุบลฯ ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ UNDP เปิดร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ต้านโกงแห่งแรกของโลก
    นศ.ม.อุบลฯ บุกห้างดังอุบลฯโชว์ผลงานสุดเจ๋ง..วิทยานิพนธ์ “อวดดีไซน์ ตอน มันส์มอง”
    ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับอุปกรณ์ Core Switch
    นศ.ม.อุบลฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
    ม.อุบลฯส่งมอบเงินบริจาค 1.7 แสน สมทบรัฐบาลสู่โครงการ“หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”
    ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา อบอุ่น ผูกพัน สู่บัณฑิตคุณภาพ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก 2558”
    ม.อุบลฯ จัดการฝึกอบรม โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์
    วารสารวิชาการ ม.อุบลฯผ่านการรับรองคุณภาพ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 พร้อมอยู่ในฐานข้อมูลของTCI
    ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท. ประจำปี 2558 “ปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ เจ๋ง...คว้ารางวัล 5.3 แสน การประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    นศ.ม.อุบลฯรับ 1 แสน รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน
    เด็กนิเทศ ม.อุบลฯ ตะลุยรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และสื่อบริษัทเอกชนชั้นนํา
    ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    ตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558
    ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ประชุมหารือการทำวิจัยด้านการปลูกกะหล่ำปลี และการเพาะเลี้ยงปลาพอน ร่วมกับ สปป.ลาว
    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย
    เจ้าหน้าที่
    ขอแสดงความยินดี กับ ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯได้รับการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณ ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
    กู้ชีพ ม.อุบลฯโดยนักศึกษา เพื่อประชาชน ไม่หวังผลตอบแทน
    นศ.วิศวะ ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ทำบั้งไฟ เสริมรายได้
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมงานวันกำลังสำรอง ประจำปี 2558 ณ มณฑลทหารบกที่ 22
    พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๘
    โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
    ขอเชิญชมนิทรรศการประชาคมอาเซียน
    นศ.ม.อุบลฯ ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ ในชุดเครื่องแบบนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2558
    อาจารย์ม.อุบลฯ คว้ารางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ Dr. Dang Van My ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม เวียดนาม และคณะผู้บริหาร
    ตรวจสอบภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 6-18 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
    โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ม.อุบลฯ
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 22/04/2558
    IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” 23/04/2558
    ม.อุบลฯขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
    นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๒๔ รูป อวยชัยกันเกราช่อที่ ๒๔
    นศ.ม.อุบลฯ เจ๋ง..คว้ารางวัล 5.3 แสน รองชนะเลิศประกวดโครงงาน"กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
    30 เมษายน 2558 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ร่วมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ อบรม ณ หอพักราชาวดี 2
    สิ้นสุดการรอคอยกับงาน Film Festival Season2 # TV On Stage ชมฟรี 30 เม.ย.นี้
    ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลางฯ
    ม.อุบลฯ จัดศึกษาดูงานด้านกระบวนการทำงานและระบบบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ และ International Office
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
    ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมเดินทาง..บันทึก..ศึกษา ศิลปะงานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน) ห้วงที่ 2
    งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
    โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คนไทยหัวใจเดียวกัน)
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43"กันเกราเกมส์"
    นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar Packaging Awards 2015พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การประกวดระดับเอเชีย
    เปิดแล้ว...ม.อุบลฯ จัดงาน IT Day@OCN 2015 “การศึกษาก้าวไกลในยุคดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
    ตรวจสอบ E-Auction กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ประชุมหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    ตรวจสอบภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
    ม.อุบลฯ บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    โครงการหอพักสัมพันธ์ 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    อุปทูต ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน ม.อุบลฯ พร้อมพบปะนักศึกษา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ และเข้าสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สนง.พัฒนานักศึกษา เดินทางไปร่วมงานศพ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประชุมแผนกลยุทธ์สำนักงานพัฒนานักศึกษา
    ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ 2015
    ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา เดือน มีนาคม2558
    การประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มสำนัก ปีการศึกษา 2556
    ม.อุบลฯ ตุ้มโฮมน้องพี่ ชื่นมื่น สนุกสนานร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
    งานสวัสดิการนักศึกษาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ตรวจสอบภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2558
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์
    ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘”
    คณะศิลปศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที UBU s The Little Mermaid the Musical
    นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา นำผู้นำ นศ.ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดที่ ๑
    ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุมายุ 5 รอบ
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
    นศ.วิทยาศาสตร์การยาง ม.อุบลฯ ผ่านฉลุย 1 ใน 5 โครงงาน สู่รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2015)
    ม.อุบลฯ ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)”
    ม.อุบลฯ จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning)”
    นศ.นิเทศ ม.อุบลฯ โชว์ที่สุดแห่งบรรเจิด ในงานบรรเจิด 5 My…ผู้ชมล้นทะลักโรงละคร
    ม.อุบลฯ จัดงาน “ดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    เรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ค่ายภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ม.อุบลฯและจากภูมิภาคอาเซียน 2nd Language and Culture Camp 2015
    หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ม.อุบลฯ จัดแข่งขันกีฬาลูกช้างน้าวสัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร-นักศึกษา
    ม.อุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ร่วมพัฒนาองค์กรเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    นักเรียน-นักศึกษา จ.อุบลฯ รวมใจเป็นหนึ่ง เตรียมพร้อมบรรเลงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
    การอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการวิจัย" วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม U2 โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี2558 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนต่อเนื่องและสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 2/ 2558
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนกู้ยืมฯ ครั้งที่ 1/2558
    ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน
    โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 6
    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน
    บรรยายปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาธารณสุข ปี4
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    โครงการ UBU JOB FAIR 2015
    ผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตรวจเยี่ยมและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2558
    ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ม.อุบลฯ วิจัยชี้ราคาที่ดินอีสานล่างพุ่ง 20-30 เท่า
    ม.อุบลฯ จัดงานดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อลังการแห่งมหาดุริยางค์ไทย
    ศูนย์พี่เลี้ยงม.อุบลฯ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา คัดเลือกผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานระดับประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
    งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายแกนนำ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
    พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบัน
    ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุสู่เยาวชน
    นศ.ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ แด่น้องนักเรียน รร.ตชด.
    ม.อุบลฯ ก้าวสู่กลยุทธ์การบริหารงานเชิงรุก มุ่งสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
    ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
    คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
    IT DAY@OCN 2014_12-130257
    สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ฝึกงาน และ work and travel
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558 ณ หมู่บ้านบัวเทิง และ หมู่บ้านดงบัง
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯคว้ารางวัลการประเมินผลธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ระดับดีมาก
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน มีนาคม 2558
    เชิญชวนร่วมชมละครเพลงภาษาอังกฤษ-บรรยายไทย UBU s The Little Mermaid the Musical
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นฯ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการ โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ โดย มัคคุเทศก์น้อย
    นักศึกษาสาขา IT และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.อุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)”
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ทัศนศึกษา ณ เมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
    ตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับอำเภอวารินชำราบ
    โครงการหอพักน่าอยู่ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี (หอพักลีลาวดี 1)
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนแต่งกายเสื้อสีม่วง ตราเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
    ม.อุบลฯ จัดงาน Mekong on film 2015 : เทศกาลภาพยนตร์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงชมฟรีสุดยอดภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 สัปดาห์ 5 ประเทศ
    ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ สัมมนาวิชาการ ระบบการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุไทยในบริบทอาเซียน
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย H.E.Thierry VITEAU
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2015"
    ม.อุบลฯ เลือกตั้งคึกคัก นศ.แห่ใช้สิทธิ์ รวมใจ ม.อุบล ครองพื้นที่ สมัยที่ 4 “สิทธินนท์ ศรีพันธ์” นั่งเก้าอี้นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
    ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบทความทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558
    MOUน้ำ 4 ฝ่าย เข้าสำรวจการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล คว้ารางวัล การแข่งขัน MBS Festival ๒๐๑๕
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
    พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ แรงไม่หยุด..คว้าที่ 1และ2 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯการแข่งขันวิชาการโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 9
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลฯ จัดงาน “วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR ๒๐๑๕)
    แห่งแรกในประเทศ ม.อุบลฯ เปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ นักเรียนรุ่นแรกอายุรวมกว่า 2,000 ปี
    กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
    นศ.สา’สุข ม.อุบลฯ เจ๋ง คว้าชนะเลิศ 2 รางวัล ระดับชาติ การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ ๙
    ม.อุบลฯ คึกคัก นักศึกษาจัดงานจัดกิจกรรมวันดอกเหมยบาน สืบสานตำนานตรุษจีน ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ จัดค่ายปฏิบัติธรรม บูรณาการการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักศึกษา
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมสัมมนา “การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ
    ตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมวันครบรอบ ๕ ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
    วงสังกะลีแบนด์ คว้าแชมป์ AG MUSIC AWARD 2015 ประกวดวงดนตรีสากล งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
    เวทีรับฟัง:เสียงประชาชน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 58 ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้า ในโอกาสเข้าพบ พ่อเมืองอุบลฯ คนใหม่
    การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก-ประดับ ร้านหนังสือ สินค้าเบ็ดเตล็ดยามค่ำคืนในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    จัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย งานเกษตรอีสานใต้ 2558
    ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ อวยพรปีใหม่คณะ/สำนัก
    ออกโรงทานเพื่ออาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ประจำปี 2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนเบื้องต้น (อังกฤษ เวียดนาม เขมร) ของหอพักลีลาวดี2
    บรรยากาศ กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
    โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 2558 ครั้งที่ 1
    ม.อุบลฯ ร่วมงานปีใหม่เวียดนาม (สมาคมเชื้อสายเวียดนามอุบล)
    การแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันจัดสวนถาด แบบชื้น-แห้ง ระดับประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ใช้สีเทียน สีพลาสเทล) งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 9 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์), 10 กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ AG MUSIC AWARD 2015 ชิงชัย 14 ก.พ.นี้
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2558
    การแข่งขันกองเส็ง งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล 2558, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558
    การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015 งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 8 กุมภาพันธ์ 2558
    เปิดแล้ว...งาน “เกษตรอีสานใต้ 2558” ภายใต้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    นักศึกษา ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการ Asian Youth Forum
    ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลล้มละลายกลางคณะนิติศาสตร์
    "ชีวิตคือเกษตร" เริ่มเปิดแสดงแล้วครับ มาดูตัวเป็นๆ เลยที่งานเกษตรอีสานใต้ 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    นิทรรศการทางประมง ปลาทะเล สัตว์น้ำจืดหาดูยาก ที่งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2558
    การสัมมนากลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ณ ห้องเรียน 5202
    ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการสัญญาณ WiFi ในบริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ 2558
    2 พรรคใหญ่ ม.อุบลฯ จัดเวทีดี-เบต ประกาศเจตนารมณ์เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เลือกตั้งสร้างสรรค์ องค์การนักศึกษา ปี’58
    โครงการค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    อบรมการดับไฟป่าประจำปี งบประมาณ 2558
    ยิ่งใหญ่ที่สุด..งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ Mr. Mitsugu Saito อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมขบวนแห่ เทศกาลประจำปี บุญพระเวสสันดร อุบลราชธานี
    ม.อุบลฯร่วมพิธีสดุดีและวางพวงมาลา 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เชิดชูผู้เสียสละ
    นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมการผลิต สกู๊ปข่าว รายการปฏิบัติการข่าวดี ออกอากาศช่อง NBT
    การสอบคัดเลือกนักเรียน วมว. รอบสอง ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ ร่วมงาน ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน ครั้งที่ ๔ "ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน"
    นศ.ม.อุบลฯ-นศ.วิทยาเขตมุกดาหาร รวมใจเป็นหนึ่งร่วมสืบสานประเพณี งานนมัสการพระธาตุพนม
    ม.อุบลฯ ร่วมเทศกาลประจำปีบุญพระเวสสันดร ปิดทองรอยพระพุทธบาท จำลอง วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2558
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดหน่วย UBRAs ให้บริการงานวิจัย อบรมสัมมนา บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
    ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    ปฏิทินกิจกรรม งานเกษตรอิสานใต้ ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ม.อุบลฯ รับธงก.ก.ม.ท.พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43“กันเกราเกมส์” ปี 59
    การป้องปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของนักศึกษา/บุคลากรและความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย ยามวิกาล
    ประชุมใหญ่สามัญฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ กำไรกว่า 17 ล. สมาชิกเฮ รับปันผลเฉลี่ยคืนทั่วหน้า พร้อมรับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มในกรณีพิเศษ
    ม.อุบล แถลงข่าว เตรียมเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์ “
    ม.อุบลฯจัดค่าย “Rubber Bridge UBU” ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.อุบลฯ พร้อมรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยางในอนาคต
    กิจกรรมวันเด็ก ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
    เชิญชวน ร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไทย กษัตริย์ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ Unity Technologies Singapore
    ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558”
    ม.อุบลฯ ปลื้ม..ผลการทดสอบมัคคุเทศก์น้อย นำนักท่องเที่ยวชมป่าต้นน้ำร่องก่อเชิงนิเวศน์
    ร่วมจัดตั้งโรงทานจิตอาสา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
    โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘
    ตรวจสอบภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 14-26 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15ก.พ.58
    ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 122 ตัว
    ขอเชิญร่วม โครงการโรงทานจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๘ ที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดหนองป่าพง
    ม.อุบลฯ จับมือ โรงพยาบาล – สนง.สาธารณสุข ผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวชุดาภา มากดี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
    บรรยากาศการอบรมในโครงการ Research Express 13 มกราคม 2558
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลฯ นำเทคโนโลยี 3 มิติ โชว์ในงาน“วันเด็กแห่งชาติ”
    ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2557
    ม.อุบลฯ เปิดให้บริการห้องพักรับรอง ราคาประหยัดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก มณฑลทหารบกที่ ๒๒
    หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดปีใหม่ 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ”
    เอกสาร power point ประกอบการประชุมชี้แจงทุนวิจัยโครงการ (ABC) โดย ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
    บรรยากาศการประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC)
    สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2558_261257
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
    ผู้บริหาร ม.อุบลฯ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ่อเมืองอุบลฯ และ ผบ.มทบ.๒๒
    งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และวงดนตรีสากล ชิงรางวัลกว่า 50,000 บ.
    Trường Đại học Ubon Ratchathani tổ chức việc cắm trại để chuẩn bị gia nhập cộng đồng ASEAN dành cho học sinh các trường trực thuộc
    Sinh viên Trường Đại học Ubon Ratchathani phát biểu, đạt được giải nhất 100.000 bạt, chiến thắng các mẫu thiết kế đương đại quốc tế
    Sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng và Thiết kế, Trường Đại học Ubon Ratchathani đã đạt được 100.000 bạt
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ “มอบรอบทิศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “การผลิตแสตมป์และ ส.ค.ส. สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมสัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2557
    พิธีบูมพี่บัณฑิต 2556
    กิจกรรมบริจาคน้ำดื่มวัดหนองบัว
    บรรยายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กิจกรรมจิตอาสา กยศ. ทำความสะอาดม.อุบลฯ
    กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และวันชาติไทย
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สำนักงานส่งเสิรมงานวิจัยฯ ม.อุบลฯ เดินทางมอบกระเช้าในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2558
    ม.อุบลฯ ส่งเสริมอาชีพใหม่แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ปลูกและซื้อเมล็ดพันธุ์หญ้าจำหน่ายทั่วโลกสร้างรายได้กว่า 100 ล้าน
    ตรวจสอบภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
    นักศึกษาบัณฑิตได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
    ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ จัด “ค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งที่ 3”
    กต.มอบอาจารย์ ม.อุบลฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาเวียดนาม การหารือผู้นำ 2 ประเทศ ไทย-เวียดนาม ในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ
    กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมรักเหนือรักด้วยศีล ๕
    ม.อุบลฯพร้อมลุยงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ 2558 "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" 6-15 ก.พ.58
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
    การตรวจสอบและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตมุกดาหาร
    ม.อุบลฯ ร่วมบริจาค ข้าวไรท์ เบอรี่ ในงานรวมน้ำใจให้กาชาดอุบลราชธานี
    คณะเกษตรศาตร์ ม.อุบลฯติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ
    ประมวลภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยยามวิกาล
    ม.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนและขอเชิญคนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่
    สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 12-24 ธันวาคม 2557
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
    ร่วมยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม คนแรกม.อุบลฯ จบการศึกษาเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 3, 2014
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ The Best Practice
    ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯลงนามความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
    ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (บัณฑิตศึกษา)
    ถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2557
    ประมวลภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 (ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย)
    18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 1, 2014
    ม.อุบลฯร่วมงานราตรีสโมสรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: บัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.) 3 มิติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    18th WCCN Gala Dinner, Fostering Scholarship, Friendship and Collabration, Tohsang Khongjiam resort, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช
    ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    ม.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 87 รูป เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” Bike For The KING เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
    ม.อุบลฯร่วมเสวนาและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสื่อสาธารณะระดับชุมชน
    ม.อุบลฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ จัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันชาติไทย ถวายแด่พ่อหลวงไทย
    สู่ความสำเร็จ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Hea
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงความยินดีผู้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์และรับรางวัลโล่รัตนโนบลประจำปี 2557
    กิจกรรมการจัดจราจรบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ร่วมเชิดชูเกียรติรุ่นพี่บัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    บัณฑิต ม.อุบลฯ ชื่นมื่น ประทับใจ ในงานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม ม.อุบลฯ...เปิดตัวโปรแกรม “UBUCard 3D: แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556” ด้วยเทคโนโลยีเออาร์(AR) ครั้งแรกในประเทศไทย
    อลังการ “พญาเทียน” เทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ จ.อุบลฯ ตั้งตระหง่านร่วมชื่นชมบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    กำหนดการเส้นทางในการเดินรถสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    ภาพบรรยากาศ การซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันแรก
    ม.อุบลฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม “กันเกรา ช่อที่ 23”
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเผยแพร่ความรู้ หลักประกันสุขภาพ สิทธิของคนไทย แก่นักศึกษา
    ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการโลก “เกษตร อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ” 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food, and Nutrition for Health and Wellness”
    คึกคัก บรรยาการรับชุดครุยบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    นศ.ม.อุบลฯ ทีม N2S Best Product คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 2 ”
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในจังหวัดอุบลฯ
    ภาพการเตรียมงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    เสื้อ ม.อุบลฯ รักในหลวง
    ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว“มือเรียว รอเกี่ยวรวง”
    ม.อุบลฯ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชา 2557”
    ม.อุบลฯ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ๓๐ พ.ย.– ๓๐ ธ.ค.
    ๔ ชุมชน นำ“พญาเทียน” เทียนพรรษา จ.อุบลฯ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ปี ๕๗ ร่วมยินดีกับบัณฑิตใหม่ ม.อุบลฯ
    คณาจารย์ ม.อุบลฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ม.อุบลฯ ร่วมไว้อาลัยบัณฑิตเกียรตินิยม คณะเกษตรศาสตร์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 ธ.ค.57
    นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ สร้างชื่อคว้ารางวัล ในงานการแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมระดับชาติ
    กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รองสมุหราชองค์รักษ์ ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ มหาวิทยาลัยดาหนั๋ง วิทยาเขตคอนตูม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในพิธีเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
    นศ.ม.อุบลฯ นำวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เชื่อมสายสัมพันธ์ 2 ประเทศ ไทย-ลาว
    สอบทานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
    ตรวจสอบภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
    ม.อุบลฯ เดินหน้าต้านคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ อบรมค่ายนักศึกษาพร้อมนำเสนอไอเดียเปิดร้านการแฟ
    ม.อุบลฯ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ม.อุบลฯ ร่วมโครงการรณรงค์การให้วัคซีน dT ป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ให้แก่บุคลากร วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าทูลฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรม MTS ระดับประเทศ
    ตรวจรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ชุดที่ 2
    รับมอบทุน SCG
    โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจำปี 2557
    ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
    การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส
    ม.อุบลฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๗
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย "ตั้งด่านตรวจ" ความปลอดภัยยามวิกาล
    หารือเส้นทางการจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
    ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดีและเชิดชูคนดีศรีอุบล จ.อุบลราชธานี
    ๓ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมโครงการ Jenesys ๒.๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗
    MOU ม.อุบลฯ ร่วมกับ ไทยทีวี มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    นศ.แพทย์ ม.อุบล ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น Thailand Medical Student‘s Code of Conduct
    ม.อุบลฯ รวมพลัง กันเกราช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนาม บันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และการบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
    ウボン大学は大学付属である学校の生徒たちを対象とし、AEC発足対応のキャンプを行った
    ウボン大学の学生はコンテムポラリー・テキスタイル・デサインにおいて優勝し、10万バーツの賞金を授与した。
    ウボン大学応用美術とデサイン学部の学生はタイランドクリエティブデザインセンター(TCDC)およびタイ国民健康応援基金が実施した国家的な大会「地域開発デザイン計画発表大会」で優勝し、10万バーツを授与した。
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมอีสานมหานครชิคาโกแห่งรัฐอิลลินนอยส์
    ม.อุบลฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสิริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.อุบลราชธานี
    กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นศ.ม.อุบลฯ ประจำปี 2557 “รวมใจ ม.อุบลฯ เกมส์”
    ม.อุบลฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตไทยแลนด์ทัวร์ ๒๕๕๗ The Music of ASEAN โดย ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
    សាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានី រៀបចំត្រៀមទទួល AECសម្រាប់សិស្សនៅតាមបណ្តាសាលារៀន
    ជម្រុញឥតឈប់ឈរ...
    និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឧប៊ុនរាជធានីបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០ បាត ពីការប្រកួតរចនាក្បាច់ក្រឡាក្រណាត់ជាអន្ដរជាតិ
    งานสืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพื้นที่ ๗๐ ไร่ ลานวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
    ประกาศ 1 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ โควตาโครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)บ.ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
    ประกาศ 2 ม.อุบลฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการและเข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ม.อุบลฯ
    ประกาศ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการสอบคัดเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
    ประกาศ 4 (เฉพาะ)นักเรียนที่มีสิทธิ์และจะเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอความกรุณาเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามเอกสารแนบ
    ม.อุบลฯ...เปิดตัว “iStamp 3D : แสตมป์ส่วนตัวสามมิติ” รุ่นพระธาตุพนม ครั้งแรกในประเทศไทย
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ผ้าทอ ในพื้นที่ภาคอีสาน
    ตรวจสอบภายใน กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 3-13 พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการและกิจกรรม “สานสายใยน้องพี่ Comsci IT & MATH”
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
    สำนักบริหารทรัพย์สินฯ มอบชุดนักศึกษาให้กับนักศึกษาหอพัก 3 พฤศจิกายน 2557
    คณะรัฐศาสตร์ เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ ค่ายยุวชนรัฐศาสตร์สู่เส้นทางประชาธิปไตย รุ่นที่ ๔
    ตรวจรับชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
    นศ.คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด โครงการ RD Camp Season 7 "คิดดี...ได้ภาษีสร้างชาติ"
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
    ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
    นายสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี
    ตรวจสอบภายใน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557
    การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๘
    1 Like = 1 กำลังใจ คว้า popular vote โครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ผลงาน นศ.คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา
    乌汶大学为伙伴学校举办迎接东盟活动
    乌汶大学获国际布纹设计冠军10万株奖金。
    乌汶大学应用艺术和设计学院,参加由发展设计中心和国家卫生部组织的社区发展和设计计划项目比赛,获得国家级冠军奖励10万铢
    ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຈັດຕັ້ງຄ້າຍເພື່ອກະກຽມການຮອງຮັບ AEC ສຳລັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຄ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ.
    ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນ ຣາດຊະທານີ ສາງຊສຽງດວຍການຄວາລາງວັນ 100.000 ບາດ ເຊງຊະນະເລີດໃນການປະກວດການອອກແບບລາຍຜາຮວມສະໄໝສູສາກົນ.
    ມາແຮງບຢຸດ.... ນັກສຶກສາ ສິລະປະປະຍຸກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ຍາດໄດລາງວັນ 100.000 ບາດ ຈາກການຊະນະເລີດລະດັບປະເທດໃນການປະກວດແຜນໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບພນທຊຸມຊົນ ເຊງຈັດໂດຍສູນສາງສ
    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบหมวกและดวงประทีป ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช
    คลิกฟ้าใส ม.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบัววัด ลงพื้นที่ชุมชน “หมู่บ้านนำร่องปอดสะอาด”
    การประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
    บุคลากร-นักศึกษา ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ คณะเกษตรศาสตร์
    ส่งมอบ อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    สู่ความสำเร็จ..อาคารเรียนรวมใจ อาคารเรียนหลังแรก พร้อมส่งมอบแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    กระทรวงพลังงาน จับมือ ม.อุบลฯ ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน
    ม.อุบลฯ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ คว้าทุนทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
    นายกสภาฯ-อธิการบดี และผู้บริหาร ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จ.มุกดาหาร
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557
    ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล FAPA Lifetime Achievement Award
    รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)
    นิติศาสตร์ออนซอน ม.อุบลฯ พร้อมลุย..เวทีประกวดโปงลาง-ลำซิ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ Google จัดอบรมการใช้งาน Google Apps สำหรับผู้บริหาร โครงการ “Google for Education”
    “นุ้ย” สุจิรา ดารา/พิธีกรดัง ตลุยกิจกรรม SET ON CAMPUS 2014 “เปิดตำราความคิด วางแผนชีวิต พิชิตความสำเร็จ” ที่ ม.อุบลฯ
    นศ.ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เสนอโปรเจ็คเด่นผ่านฉลุย 1 ใน 40 โครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” โดย SCB
    ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงแรมยูเพรส
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
    หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ประชุมชุดสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558
    เภสัช ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน
    ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพรอบใหม่ จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
    สอบธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557
    มอบทุนเจาฎา ยิ้มศรีปทุม และทุนสนับสนุนนักศึกษาอีสานด้านออกแบบ
    ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดค่ายอบรมวิชาการ “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557”
    สั่งซื้อเก้าอี้พลาสติกใหม่เปลี่ยนจากชุดเดิมที่หอพักสวัสดิการ 4 หลัง
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
    ตรวจสอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียนรวม 1
    open house ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่นและธุระกิจเพื่อสังคมร้านกาแฟคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ
    ร่วมพิธีมอบทุนไทยบริดจสโตน
    ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง
    การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
    ม.อุบลฯ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่ นางเตรียมจิตร บุณยรัตพันธุ์ (พี่สาว) ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ กยศ. ตรวจค่ายเด็กดีสร้างได้และค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา
    เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนบุตรหลานเกษตรกร จ.สุรินทร์
    กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
    ม.อุบลฯ จัด Roadshow PR ลงพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมทั่วภาคอีสาน แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
    แกะกล่อง “ศาสตราจารย์ป้ายแดง” พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
    สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    นำกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมปลูกป่าร่องก่อภายใต้โครงการ "ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง"
    แรงไม่หยุด..นศ.ศิลปประยุกต์ ม.อุบลฯ คว้า 1 แสน ชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และ สสส.
    ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม แชร์เมืองไทยให้โลกเห็น #ThailandOnly Photo walk 77 จังหวัด
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง”
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปี 2557 “ชวนอาจารย์เขียนตำรา”
    การทำ SWOT และการปรับปรุงแผนกลยุทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผน ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
    คาราวาน ดารา ศิลปิน ครอบครัวข่าว 3 เชิญชวนร่วมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง ที่ ม.อุบลฯ 26 ก.ย.นี้
    กิจกรรมสำนักวิทยบริการสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
    สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการเสวนาโต๊ะกลม “การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “วันมหิดล”
    ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 24 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    โครงการปรับปรุงหอพักราชาวดี 1
    โครงการปรับปรุงหอพักราชพฤกษ์ 2
    ม.อุบลฯ จัดค่ายเตรียมความพร้อมรองรับ AEC สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ
    ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯจัดเวทีประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕ คัดเลือก ตัวแทนภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นศ. ม.อุบลฯสร้างชื่อ คว้ารางวัล 1 แสนบาท ชนะเลิศประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัยสู่สากล
    การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การบริการจัดการฟาร์มเกษตรประณีต
    รุจ เดอะสตาร์ ร่วมงาน Open House ศูนย์การเรียนรู้ต่อต้านคอรัปชั่น และร้านกาแฟคอรัปชั่น “ฉัน”ไม่ขอรับ ที่ ม.อุบลฯ
    พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11 กันยายน 2557
    ม.อุบลฯ จัดแนะแนวข้อสอบ IELTS ให้กับนักศึกษา
    ม.อุบลฯ นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ NBT “มองรอบทิศ”งานวันมหิดล “รำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย”
    โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง"
    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ม.อุบลฯ จัดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
    โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 2
    บรรยายพิเศษ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”ครั้งที่ 3