EN  
 UBU - Search  
ข้อมูลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
ข้อมูลต่างสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
ข้อมูลต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
ระบบ E-Service
   
สภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภาอาจารย์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
กองกลาง
กองแผนงาน
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ ฯ
งานส่งเสริมการวิจัย ฯ
งานกิจการนักศึกษา
กองบริหารกายภาพฯ
งานวิเทศสัมพันธ์
กองกฏหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
หน่วยงานอื่น
 
สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อุบลฯ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อุบลฯ
   
 

     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ม.อบ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  จำนวน ๓,๐๑๙ คน  ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารกีฬาเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล   นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิงสุมนา  ขมวิลัย  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชกร และ Mr.Leslie Richards ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปประยุกต์และการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๙  คน   แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๘๐๖ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๑๓ คน  

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทรงพระราชทานรางวัลรัตโนบลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายคือ

๑.นายมีชัย  แต้สุจริยา  

๒.นายไพบูลย์  จงสุวัฒน์

 ๓.นายเฉลิม  โรจนเบญจวงศ์

จากนั้น ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล พระราชทานรางวัลกันเกราทองคำแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ และพระราชทานเข็มกลัดเกียรติยศของสมาคมศิษย์เก่าแก่นายกสมาคมศิษย์เก่า พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้มีอุปการคุณที่เข้าเฝ้าทูลถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์    วันที่ประกาศข่าว 2011/12/20 , 11:11:21   (อ่าน 1658 ครั้ง)
   
   
ล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์
© Copyright 2010 - 2011 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Last Update 30/12/2553
หากมีคำแนะนำใดๆโปรดส่งมาที่ webmaster@ubu.ac.th