รายละเอียดการใช้งานระบบประเมินการสอน
เลือกการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ >>
 
     
  >> สำหรับนักศึกษา  
  1. เข้าส ู่ระบบทะเบียนออนไลน์ โดยใช้ Username และ Password ตามปกติ  
 
 
  2. หากนักศึกษา ยังไม่กรอกข้อมูลประเมินการสอนหรือกรอกไม่ครบทุกรายวิชา ระบบจะทำการเข้าสู่หน้าต่าง ประเมินการสอนโดยอัตโนมัติ ดังภาพ  
 
 
  3. หากนักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกเมนูออกจากระบบจากนั้น login เข้าใช้งานระบบงานทะเบียนตามปกติ  
     
  >> สำหรับอาจารย์  
  1. เข้าสู่ ระบบทะเบียนออนไลน์ โดยใช้ Username และ Password ตามปกติ  
 
 
     
  2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ  
 
 
 
     
   3. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อดูผลประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา