มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 7 กันยายน 2561 , 10:26 น.
หมวด : การบริหารงานบุคคล
 

๑.๑ คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงวิเคราะห์ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

ตำแหน่ง

จำนวนปี

เงื่อนไข

ประเภททั่วไป ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 182 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง" 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 5 กันยายน 2561 , 12:14 น.
หมวด : แผนงบประมาณ
 

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของทุกหน่วยงาน ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว และมีความประสงค์จะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และใช้ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น สำหรับใช้เป็นเอกสารแนะนำวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินงาน ได้แก่ การ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 117 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 20 กันยายน 2560 , 13:44 น.
หมวด : การบริหารงานบุคคล
 

๔.๑ การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน

      ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์

      ๔.๓ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

๔.๔ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 481 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 29 กันยายน 2559 , 15:07 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

๑.๑ ความหมาย กระบวนการ Benchmarking

Benchmarking คือ วิธีการในการวัด และ/หรือการเปรียบเทียบ ทางด้านบริการ ผลสัมฤทธิ์ ผลงาน ผลผลิต และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑.๒ หลักการและความสำคัญของ Benchmarkingสำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารงาน

Benchmarking Processประกอบด้วย

สาเหตุ หรืออะไรที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจการให้บริการ

ศึกษาเปรียบ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 753 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 3 มีนาคม 2558 , 14:24 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

Lean คือ อะไร มีกระบวนการอย่างไรบ้างในการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขพัฒนาระบบงานอย่างเป้นระบบ เพื่อให้(การปฏิบัติงาน) ที่มุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรวมถึงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์(Human capital) โดยไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง แต่มุ่งการปรับปรุงโดยมีตัวพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและสอดคล้องกับปรัชญาคุณภาพ อย่าง TQM

แนวคิดของLean Government มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะต้องมีความสำ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 9,966 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  14
จำนวนผู้ชม :  20041
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี