มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
จัดตารางสอนตารางสอบให้ดี ช่วยให้นักศึกษาเรียนดีได้ 
โพสโดย วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์     วันที่ 30 มิถุนายน 2554 , 07:50:28 น.
หมวด : การเรียนการสอน , มีผู้อ่านแล้ว 9,821 ครั้ง
  

กลับมาทำงานให้มหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้งในปี 2551 พบว่า นักศึกษาจำนวนมากมีคาบสอบคร่อมเวลากินข้าวกลางวันปกติของเมืองไทย คือ 12-13 น. ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง มา1/2554 ก็ยังพบนักศึกษาโพสต์ใน fB เรื่องตารางสอนที่ต้องวิ่งจากอาคารหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างไกล ไม่ทันกับช่วงว่างระหว่างคาบ 10 นาที

ประสาคนที่เคยจัดตารางสอนของ คณะวิทย์ มข. ต่อมาจนถึง ม.อบ.ของเรา เพิ่งเลิกไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วฝากหลักการจัดตารางสอนไว้ให้พวกเราได้พิจารณานำไปปรับใช้บ้าง

ตารางสอนมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดีที่สุด

ผู้ที่รับผิดชอบ ควรวิเคราะห์ตรวจสอบทุกภาคการศึกษาว่า ตรส.(ตารางสอน)ช่วยให้เกิดได้หรือไม่ ทำเป็นงานวิจัยสถาบันได้โดยวิเคราะห์ ว่าตรงกับหลักการหรือไม่เพียงใด ควบกับสำรวจความพึงพอใจ และ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์รายวิชา หรือ รวม

หลักสำคัญของการจัดตารางสอน

1. ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษามาอันดับหนึ่ง ยกความต้องการของอาจารย์ผู้สอนออกไว้ก่อน

2. ช่วงเช้าเหมาะกับการฟังคนพูด ตื่นเช้ายังสมองแจ่มแจ๋ว จัดเป็นบรรยาย วิชาทักษะ ทั้งปฏิบัติการ พละ ออกสำรวจภาคสนาม ไปช่วงบ่ายหลังกินข้าวกลางวันถ้าจัดให้นั่งฟังง่ายต่อการหนีไปเฝ้าพระอินทร์

3. วิชาบรรยาย จัดให้กระจายแยกออก ไม่ให้มีคาบติดกัน เพราะมนุษย์ปกติไม่สามารถทำความเข้าใจด้วยการฟังเพียงอย่างเดียวติดต่อกันได้นาน เฉลี่ย 20 นาที (ผู้สอนต้องปรับให้มีการผ่อนคลายแทรก มีมุกบ้าง อย่าลุยเนื้อๆลูกเดียว)

4. ด้วยหลักคิดจากข้อ 3. จัดวิชา 3 หน่วยกิต เป็น จันทร์ พุธ ศุกร์ และ 2 หน่วยกิตเป็น อังคาร พฤหัส วันละ 1 คาบ

5. หลักสูตรมีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) ยังไม่เคยเรียน หรือเรียนแล้วได้ F ต่อไปวิชาถัดไปไม่ได้ จัดวิชาเหล่านี้ให้เวลาเรียนตรงกัน 

6. ห้องเรียน ถือหลัก เคลื่อนที่น้อยให้ทันเวลา 10 นาที สำหรับผู้สอน ให้ยึดหลัก ครูคนเดียว เคลื่อนที่ไปหาศิษย์ร้อยคน ง่ายกว่า รวมทั้ง วิชาเรียน คาบติดกัน ให้คำนึงถึงการเดินทางของผู้เรียนในเวลา 10 นาที รวมเข้าห้องน้ำ เพราะนั่งมา 50 นาทีจำเป็นต้องขับถ่ายน้ำออก ประเด็นนี้ เชือมไปถึงการออกแบบ ขนาดห้องเรียนและตำแหน่งที่ตั้ง แต่เดิมเรายึดหลักวิชาพื้นฐาน เรียนร่วมนักศึกษาจำนวน หลายร้อยขึ้นไป ซึ่งเป็น ปี 1-2 จัดไว้ในอาคารเรียนรวม ส่วนวิชาเอก ปี 3-4-5 คนเรียนลดลง เรียนในอาคารของคณะนั้นๆเป็นหลัก

7. ผู้สอน ภาควิชา สาขาวิชา กลุ่มวิชา (ทั้งสามชื่อสถานภาพเท่ากัน) และ กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาจัดลงตามคุณวุฒิ และ ประสบการณ์

  7.1 วิชาบางวิชา ที่มีเนื้อหาเน้นการประยุกต์ใช้/ผสมผสานกับสาขาวิชาอื่น ผู้จะสอนได้ดีต้องใช้ระยะเวลาบ่มเพาะ จึงจะมีประสบการณ์มาบอกเล่าได้ มีแต่เนื้อหาอย่างเดียวยังไม่พอ ควรจัดผู้ที่มีประสบการณ์มากพอรับผิดชอบ

  7.2 ผู้ที่จบปริญญาเอก หรือ วิชาในสาขาย่อยๆ ก็ต้องสอนวิชาพื้นฐานได้ เช่น จบ พันธุศาสตร์ ก็ต้องสอนชีววิทยาทั่วไปได้ เพราะก่อนจะขึ้นไปเรียน ยอดบางส่วนนั้น ต้องเรียนฐานกว้างๆมาก่อนแล้ว และ ยังต้องใช้อยู่เสมอจึงจะทำให้เข้าใจเฉพาะยอดได้

 7.3 การจัดผู้สอน สังกัดอยู่ใน ภาค/สาขา/กลุ่มวิชา ตามรหัสประจำวิชา หากขาดผู้สอน ก็เคลื่อนออกไปหา ในคณะเดียวกัน หรือ คณะอื่นในมหาวิทยาลัยของเรา

7.4 หากใน 7.3 ยังไม่เหมาะสม จำเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ จาก ภายนอกทั้ง มหาวิทยาลัยอื่น ภาคเอกชน หรือ อาชีพอิสระ แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป (ในกรณีนี้ จะทำให้เวลาเรียนต้องปรับตามช่วงเวลาของอาจารย์พิเศษที่จัดให้ )

7.5 ข้อคิดสำหรับการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษ

      7.5.1 อย่าทำ1-วิชาชีพบังคับในหลักสูตร คิดแล้ว มีสัดส่วนการสอนโดยอาจารย์พิเศษ มากกว่า อาจารย์ประจำ(ลาศึกษาต่อกันหมดเหลือติดไว้คนเดียว) ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็อย่าเพิ่งเปิดสอน

     7.5.2 อย่าทำ2 - ปล่อยให้อาจารย์พิเศษโซโล่เองคนเดียว สอนแล้ว สอบแล้ว ติดต่อขอคะแนนลำบากมาก นักศึกษาร้องเรียนอยากขอทราบรายละเอียด หาอะไรไม่ได้เลย

     7.5.3 ต้องทำ1- อาจารย์พิเศษ ที่เป็นเหมือนครูของอาจารย์ใหม่ อาจารย์น้อยของเราต้องเข้าสังเกตการณ์ เรียนรู้วิทยายุทธจากท่าน

     7.5.4 ต้องทำ2- อาจารย์พิเศษ ที่เป็น idol ของวงการสาขาวิชา เป็นมืออาชีพ นักศึกษาจะได้สัมผัสและฝากตัวเป็นศิษย์ไว้

ตารางสอน ที่มหาวิทยาลัยออกประกาศแล้ว ถือเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ

นำไปใช้ สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักฐานแสดงภาระงานใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ และ อื่นๆ

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงตามใจชอบจึง "ทำไม่ได้" ต้องขออนุมัติตามลำดับขั้น โดย คำนึงถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก

นักศึกษาควรทราบเรื่องนี้ และ รักษาสิทธิของตนเอง คือ เรียนตามที่กำหนดไว้ในตารางสอน

พึงระลึกไว้ตลอดเวลา ว่า เราใช้เงินภาษีอากรของทั้งชาติ เพื่อมาสร้างศักยภาพให้เราดูแลตัวเอง และ สังคมได้ในอนาคต

นักศึกษารุ่นพี่ ขอให้งดการละเมิดสิทธิดังกล่าว ที่ได้พบเห็นคือ การเรียกนักศึกษาปีที่ 1 ลงไปเข้าแถว อบรม/กิจกรรมต่างๆ

วรรณวไล

30 มิถุนายน 2554

fB: Kru-ubon IPST

 

    

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 7
กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย   28 สิงหาคม 2557 , 13:28 น.
  ขอบคุณค่ะอาจารย์ ..มีประโยชน์มากค่ะ สำหรับการจัดตารางสอน
ความคิดเห็นที่ 6
kanjana bunasithi   27 กรกฎาคม 2555 , 09:17 น.
  เห็นด้วยค่ะ และอยากให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอบช่วยให้เด็กที่เรียนตามแผนปกติไม่ต้องสอบ 2-3 วิชาใน 1 วันด้วยค่ะ........ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5
akaphot thongmee   25 กรกฎาคม 2554 , 23:15 น.
  อยากให้อาจารย์มาบรรยาย เรื่องนี้ที่ CMP บ้างจังครับ ขอบพระคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 4
tanart dachochaiporn   2 กรกฎาคม 2554 , 21:06 น.
  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
ความคิดเห็นที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์   2 กรกฎาคม 2554 , 19:46 น.
  ขอบคุณพวกเราที่เข้ามาอ่าน ที่ครูพยายามทำ(ก็ไม่ค่อยได้เขียน เอาแต่พูดกับลงมือทำ)เป็นเรื่องที่นอกจากเกิดประโยชน์โดยตัวมันเอง คือ ได้ส่งผ่านประสบการณ์ให้คนอื่น ที่สำคัญ เป็นการช่วยให้มหาวิทยาลัยได้คะแนน ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ รายละเอียดขอยกไปเขียนในกระทู้ใหม่เลยนะ
ความคิดเห็นที่ 2
นาย นรเศรษฐ์ ทองคำ   1 กรกฎาคม 2554 , 10:51 น.
  ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 1
chan inntam   30 มิถุนายน 2554 , 23:49 น.
  ขอบคุณมากครับอาจารย์สำหรับเรื่องดีๆ ขออนุญาตส่ง link ให้อาจารย์ที่ภาคเคมีอ่านด้วยนะครับ
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
ตำแหน่ง :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  40960
Blog :  wanwalai
  เรื่องย้อนหลัง
ตรวจประเมินรอบ ๓ ม.อุบลฯ ปีหน้า ต้องมาฟัง ผอ.สมศ. ศ.ดร.ชาญณร...
สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โอกาสการเรียนรู้ของชีว...
ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน: คุณวุฒิ และ ตำแหน่งทางวิชาการ?
การประกันคุณภาพ ถึงจะยุ่งขึ้น ลำบากมากขึ้น ก็พาเราไปใกล้เป้า...
ความมั่นคงของชีวิต???
จัดตารางสอนตารางสอบให้ดี ช่วยให้นักศึกษาเรียนดีได้
งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี