มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 , 11:14 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ตามปรัชญา ปณิธาน พันธ์กิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน

ข้อมูลอ้างอิงตามการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก วันที่ 25 พ.ย. 2554

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 863 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 15 ตุลาคม 2554 , 11:36 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

 

1. ชื่อโครงการ     เพื่อเป็นการระบุหัวข้อกิจกรรมที่ดำเนินการโดยจะต้องระบุในการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้รหัสโครงการด้วย

2. ผู้รับผิดโครงการ :   เป็นทั้งในรูปแบบหัวหน้าโครงการ และทีมคณะทำงาน

3. หลักการและเหตุผล   พรรณาเหตุผลความจำเป็นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ

4. วัตถุประสงค์  

 

5.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการของมหาวิทยาลัย

6.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,009 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่ทางยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 , 13:26 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic planning) เป็นส่วนหนึ่ง หรือขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ (strategic administration process) 

 

การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ส่วน (ขั้นตอน) ในแต่ละส่วนมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์

2) พันธกิจ 3) เป้าหมาย 4) ยุทธศาสตร์ และ 5) แผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 670 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การกำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 , 17:09 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

ตามมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้คณะ สำนัก หน่วยงาน กำหนดตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ประกันปีการศึกษา 2554 ภายในเดือนกรกฎาคม

ซึ่ง ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เราได้ประชุมเบื้องต้น กำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอัตลักษณ์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย อัตลักษณ์ด้านการใ้ห้บริการ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านเครือข่าย

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 793 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  14
จำนวนผู้ชม :  21125
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี