มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
เตือนความจำการทำงานด้วย IT 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 23 เมษายน 2557 , 10:37 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 
ทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลกับการลืมตารางนัดหมาย หรือปฏิทินการส่งงานเจ้านายไม่ทันการแล้ว โดยการนำโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการเตือนความจำ ซึ่งเป็นการนำเทคโนลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการจัดตารางเวลาในการทำงาน การเรียน หรือทำกิจกรรม อื่นๆ ได้ โปรแกรมจะช่วยจัดตารางเวลาในการทำงาน เพื่อสร้าง Timeline ทำให้คุณสามารถรู้เวลาการทำงาน และวางแผนการทำงานของคุณได้ เพียงเท่านี้เราก็จะไม่พลาดนัดหมายที่สำคัญแล้ว โปรแกรมแนะนำในการเตือน/จัดทำตารางเวลาของตัวเอง อาทิ Power Notes, GanttProject สามารถทำการดาวน์โห ...
อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,224 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 ตุลาคม 2555 , 10:57 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

ตารางแบบฟอร์มการจัดทำแผนปกิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน จะประกอบด้วย  โครงการการหลัก - โครงการที่บรรลุในแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ โครงการย่อย(ถ้ามี) - กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการภายใต้โครงการหลัก KPI กลยุทธ์(ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ)ที่ได้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปฏิบัติรายเดือน-การลงกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโดยแยกตามเดือนในระบปีในการขออนุมัติจัดทำกิจกรรม/โครงการ

(แหล่งที่มา:โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,155 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 ตุลาคม 2555 , 10:34 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมแห่งการควบคุม - องค์กรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ปรัชาญา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กรที่ดี เหมาะสม การมอบหมายงาน นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ยุทธสาสตร์ จัดระบบบริหารงานบุคคลที่ดี สร้างกลไก การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลที่ดี จัดระบบการควบคุมทางกายภาพต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนิ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,247 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:28 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนา แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์  โดยหน่วยงานนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,029 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน  
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 09:56 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

ในการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ความสำคัญถึงกระบวนการพัฒนาแผน ตัวตัวบ่งชี้ 1.1 ตัวบ่งชี้ 7.3 และตัวบ่งชี้ 8.1 ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เนื่องจากเป็นแผนที่อยู่ในคนละองค์ประกอบ คนละตัวบ่งชี้

ทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน(สกอ.) จึงได้อธิบายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ในกระบวนการพัฒนาแผน กล่าวคือ ในการจัดทำแผนยุทธ์สาสตร์ที่ให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี จำเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 924 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  14
จำนวนผู้ชม :  21139
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คู่มือกรปฏิบัติงาน "การบริหารความเสี่ยง"
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี