มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 ตุลาคม 2555 , 10:34 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมแห่งการควบคุม - องค์กรหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ปรัชาญา และรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กรที่ดี เหมาะสม การมอบหมายงาน นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ยุทธสาสตร์ จัดระบบบริหารงานบุคคลที่ดี สร้างกลไก การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลที่ดี จัดระบบการควบคุมทางกายภาพต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่เป็นสาเหตุให้การดำเนิ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 904 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:28 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนา แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของหน่วยงานควรคลอบคลุมทุกภารกิจ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์  โดยหน่วยงานนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 834 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน  
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 , 09:56 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

ในการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ความสำคัญถึงกระบวนการพัฒนาแผน ตัวตัวบ่งชี้ 1.1 ตัวบ่งชี้ 7.3 และตัวบ่งชี้ 8.1 ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เนื่องจากเป็นแผนที่อยู่ในคนละองค์ประกอบ คนละตัวบ่งชี้

ทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน(สกอ.) จึงได้อธิบายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ในกระบวนการพัฒนาแผน กล่าวคือ ในการจัดทำแผนยุทธ์สาสตร์ที่ให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี จำเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหว ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 761 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 , 11:14 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ
 

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ตามปรัชญา ปณิธาน พันธ์กิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน

ข้อมูลอ้างอิงตามการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก วันที่ 25 พ.ย. 2554

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 704 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี 
โพสโดย วาสนา สะอาด     วันที่ 15 ตุลาคม 2554 , 11:36 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

 

1. ชื่อโครงการ     เพื่อเป็นการระบุหัวข้อกิจกรรมที่ดำเนินการโดยจะต้องระบุในการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้รหัสโครงการด้วย

2. ผู้รับผิดโครงการ :   เป็นทั้งในรูปแบบหัวหน้าโครงการ และทีมคณะทำงาน

3. หลักการและเหตุผล   พรรณาเหตุผลความจำเป็นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ

4. วัตถุประสงค์  

 

5.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการของมหาวิทยาลัย

6.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 814 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2 3        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  วาสนา สะอาด
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  12
จำนวนผู้ชม :  16581
Blog :  wasana
  เรื่องย้อนหลัง
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งท...
การพัฒนาและปรับปรุงงาน/โครงการด้วยกระบวนการ Benchmarking
การแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ด้วย Lean
เตือนความจำการทำงานด้วย IT
รูปแบบ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับบุคคล ฝ่าย หน่วยงาน
องค์ประกอบ 5 ประการของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ความหมายและรายละเอียดของแผนต่างๆ
ความสำคัญของกระบวนการพัฒนาแผน
ความหมายของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทำประจำปี
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี