มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 25 ตุลาคม 2555 , 09:39:50 น.
หมวด : เรื่องทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 3,371 ครั้ง
  

ความเป็นมา
เนื่องด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก( Solar Weighted Tracking System)ณ เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกำลังผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ของประเทศไทยจนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น(SOE Award)ประเภทนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการพัฒนากลไกที่สะอาดจากคณะกรรมการกลไกการพัฒนาสะอาดแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมันนีเรียบร้อยแล้ว

ผลผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 1.7 ล้านหน่วย ซึ่งทดแทนน้ำม้นเตาได้348,000 ลิตรต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจำนวน 7,716.91 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ในตลอดระยะเวลาโครงการ(Carrying Period)10 ปี พ.ศ.2556-2565  จึงเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐในการนำพลังงานหมุนเวียนในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

หลักการและเหตุผล
โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบการติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักโดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่วงน้ำหนักโดยออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. จนถึง 15.00 น.โดยมีระบบป้องกันการแกว่ง(Shock Absorber) ทำให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบบที่ติดตั้งคงที่ ประมาณร้อยละ 10-20 ขึ้นอยู่กับฤดูกาลซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นและผลิตโดยบุคคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและในปัจจุบันได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

               นอกจากนี้โครงการวิจัยโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้สร้างแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยด้านพลังงานทดแทน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้แก่อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาในด้านพลังงานที่สะอาดได้เป็นอย่างดี แต่โดยที่การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและเป็นนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะต้องสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าโดยมียอดจัดสรรเงินงบประมาณเในแต่ละปีๆละร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิในขณะที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียน การสอน เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลการในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารการศึกษาและด้านการเรียนการสอน ค่อนข้างสูงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแหล่งรายได้จากแหล่งทุนภายนอกมาอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบด้านนวัตกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นการสนองตอบนโยบายสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในอีกทางหนึ่งด้วย


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าและบุคคลากรร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ให้เกิดประโยขน์สูงสุด
 2. เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างนำร่องของความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจกับสถาบันการศึกษาในกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านพลังงานทดแทน
3. เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริงรวมทั้งเป็นแหล่งฝึกฝนประสบการณ์ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา


ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ
กองเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและพลังงาน ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

สถานที่ดำเนินโครงการ
พื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสนับสนุนโครงการได้ประมาณ 100-500ไร่จากพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5,000 ไร่และพื้นที่วิทยาเขตมุกดาหาร ประมาณ 100-300ไร่จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,100 ไร่
 

วิธีการดำเนินโครงการ
 1. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการในลักษณะ BOT และมีคณะกรรมบริหารโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่าย
 

งบประมาณดำเนินโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสรรจากงบประมาณร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การขยายผลโครงการพัฒนากลไกที่สะอาดและโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จัดตั้งในสถาบันการศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติจริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนให้แก่นักศึกษาและครูผู้สอนของสถาบันการศึกษารวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ
 2. เป็นโครงการตัวอย่างนำร่องในด้านการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านกิจการไฟฟ้าที่เป็นรูปธรรม

 3. สถาบันการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ในภาคปฏิบัติจริงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกิจการไฟฟ้าโดยตรง

                                       --------------------------------------

 หมายเหตุ ผู้เขียน นำข้อมูลข้างต้นมาจาก คณะกรรมการพลังงานทางเลือก หอการค้าไทย

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127810
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี