มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน? 
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 17 มีนาคม 2555 , 15:40:55 น.
หมวด : การเรียนการสอน , มีผู้อ่านแล้ว 5,653 ครั้ง
  

 

ช่วงนี้เวลานี้หลายท่านคงจะได้ยินเกี่ยวกับอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเราๆ ท่านๆ เกี่ยวข้องอะไรกับเขาบ้าง แน่นอนครับ เรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยเสาหลัก คือ

          (๑) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC)

          (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 

           (๓) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Social-Cultural Community-ASCC)   

          ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนประกอบด้วย บรูไน อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย สิงคโปร์ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทยล้วนมีจุดแข็งแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ลาวมีจุดแข็ง คือ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำและแร่ชนิดต่างๆ ค่าจ้างงานแรงงานค่อนข้างจะต่ำ เป็นต้น

          สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเป็นประชาคมอาเซียนคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่แต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยังประเทศสมาชิกของประชาอาเซียนได้อย่างเสรี  ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ บัญชี พยาบาล  แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละครับ  แพทย์เก่งที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอาจจะเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยแพทย์อาจจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเมืองไทย ทั้งที่ปัจจุบันการผลิตแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ หรือ พยาบาลก็เช่นกัน  ในทางตรงกันข้ามอาจจะมีวิศวกรจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าประเทศของเขา หากเป็นอย่างนั้นก็ย่อมจะกระทบต่อการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจากบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์อาจจะมีคู่แข่งมากขึ้น

          ที่สำคัญจะเห็นว่าภาษากลางในการสื่อสารของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้น รับรองได้ว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน เหตุผลเพราะ หลายๆ ประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอยู่แล้ว เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  กล่าวสำหรับประเทศโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม (ภายประเทศ) อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะต้องคำนึงถึงความสามารถของบัณฑิตไทยที่จะต้องถูกพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเพื่อแข่งขันกับการรุกคืบของบัณฑิตต่างประเทศที่เขาอาจจะจับจองอยู่ว่าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ เขาเหล่านั้นก็อาจจะต้องการเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยของเรา  ซึ่งแน่นอนความสามารถอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ ความรู้ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภาษาอังกฤษ” สถาบันการศึกษาของไทยในทุกระดับชั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จะมีวิธีการกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาและการสื่อสารของนักเรียนไทยให้เพิ่มสูงมากยิ่งๆ ขึ้น เป็นเรื่องที่ท้าทายผู้บริหารด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก

          กล่าวสำหรับนโยบายของรัฐบาลนั้นมีอย่างแน่นอนเกี่ยวกับด้านเตรียมความพร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียน ทุกกระทรวงทบวงกรมต่างให้ความสำคัญ แต่บางครั้ง ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนดี  จะเริ่มเตรียมความพร้อมที่จุดไหนดี อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าเราควรจะเริ่มก่อน คือ จะต้องให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปีในขณะได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเองในอนาคตในปี พ.ศ.๒๕๕๘ “หากใครที่ต้องการอยู่รอดก็ต้องรีบปรับตัวเอง” ปรับตัวเองในด้านในเรื่องใดละครับ   อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า “ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด” จะต้องมีความพร้อมมากที่สุด  แล้วทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด จะเริ่มที่ตรงไหนดีละครับ  สำหรับการพูดมีเรื่องตลกเกี่ยวกับคนไทยที่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่คนฟังก็อาจจะเข้าใจได้  เช่น “key car to town” ไม่ต้องเป็นประโยคที่สวยหรูถูกต้องตามไวยกรณ์อังกฤษ แต่เข้าใจได้ว่า “ขอกุญแจรถยนต์หน่อยจะขับรถยนต์เข้าไปในเมือง” ผู้เขียนไม่ใช่ผู้รู้ด้านภาษาอังกฤษมากกมายคงจะต้องในอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษได้กรุณาชี้แนะวิธีการทำอย่างไรในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการสื่อสารให้กับนักศึกษาเพื่อจะได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้กับการเป็นประชาคมอาเซียน 

          ขออนุญาตวกกลับมาที่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วยเสาหลัก คือ   (๑) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) (๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ (๓) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Social-Cultural Community-ASCC) สำหรับ ASC นั้นจะเกี่ยวข้องหลายกระทรวง เช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย AEC น่าจะเกี่ยวกับหลายกระทรวงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ ASCC ก็ควรจะเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งหมดเลยทั้งสามเสาหลักในการทำงานร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียนจำเป็นจะต้องสื่อสารความเข้าใจกันในทุกมิติ ซึ่งแน่นอนภาษาการสื่อสารดังกล่าว ย่อมจะหลีกหนีภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างแน่นอน  ดังนั้น ผู้เขียนคิดว่า การศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ นโยบายการแจก Tabletให้กับนักเรียนนั้น Tablet ควรจะเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  อย่าให้ Tablet มาทับเล็บเหล่าอาจารย์ครูผู้สอนเพราะมันจะเจ็บปวดอย่างมาก นอกจากนั้น สถานศึกษาจะทำอย่างไรในการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงนี้  อย่างไรก็ดี กล่าวสำหรับตัวนักเรียน นักศึกษา นั้น ผู้เขียนคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจะต้องอาศัยคำที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” อาจจะเริ่มจากสำรวจตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด เราก็อาจจะเพิ่มเติมเรียนเสริมได้จากระบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ไม่ต้องมีค่าใช่จ่าย หรืออาจจะเริ่มที่การดูข่าวต่างประเทศ การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งแน่นอนครับ ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดูว่าอาจจะยากสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย แต่ถ้าหากเราคิดว่าไม่มีอะไรที่เรานักเรียนนักศึกษาไทยทำไม่ได้  รับรองได้ว่า อาเซียน ประชาคมอาเซียน ขอให้มาถึงเร็วๆ เถอะ แล้วเราจะได้เห็นกัน

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
นางสาว ปนัดดา บาลโคตรคุณ   7 มิถุนายน 2555 , 17:41 น.
  หนูยังพูดอังกฤษไม่ได้เยยย โฮ่ๆๆๆ
ความคิดเห็นที่ 1
kulachet pianthong   20 มีนาคม 2555 , 13:21 น.
  ดีครับ 55 แล้ว ม อุบลฯ ทำอะไรบ้างรึยังครับ เกี่ยว อาเซียน อาเซียน นิ เราพูดภาษา English กัน ทุกวันจันทร์ รึยัง เอามั๊ย 55 รร อนุบาลอุบล เด็กๆ พูดภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ แล้วครับ ตื่นเต้น กับ อาเซียน หรือ ท่าน มีนโยบาย อะไรบ้างยังครับ เล่าให้ฟังต่อ หน่อยครับ เท่าที่เห็น ก็ เงียบๆ อยู่นะครับ
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  127809
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี