มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
พระมหากรุณาธิคุณ แก่ ชาว ม.อุบลฯ  
โพสโดย มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์     วันที่ 18 ธันวาคม 2554 , 09:40:06 น.
หมวด : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา , มีผู้อ่านแล้ว 8,555 ครั้ง
  

   นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ ชาว ม.อุบลฯ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ข้าพเจ้าจำได้ว่าครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ครั้งแรกนั้น เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้ามารับราชการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เพียง ๑๑ เดือนกับอีก ๙ วัน  ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกของทุกๆ คนทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำได้ว่าบางคนยังแต่งกายชุดปกติขาวรับเสด็จฯ ยังไม่เป็นไม่ถูกต้องด้วยซ้ำ  วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆ ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบันนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

        สำหรับข้าพเจ้าเอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีโอกาสอีกทั้งในการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในฐานะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในฐานะกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องนั่งอยู่บนเวทีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกครั้งในห้องประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ไม่ว่าเป็นตอนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่ห้องพิธีฯ หรือ ตอนเสด็จฯ ออกจากห้องพิธี น้ำตาของข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันทำไมต้องไหลออกมาทุกที จนผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (คุณธีระศักดิ์ เชียงแสน) ต้องยื่นกระดาษเช็คน้ำตาให้ ซึ่งเป็นมาอย่างนี้ทุกๆ ปี และอีกอย่างที่ลืมเล่าไป คือ ตอนที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์แล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ดีใจมากๆ และก็เช่นเดียวกันน้ำตาของข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันทำไมจะไหลออกมา   (ขณะที่ข้าพเจ้าพิมพ์อยู่ขณะนี้ น้ำตาของข้าพเจ้ายังไหลออกมาเลยครับ) ซึ่งในช่วงเวลานั้นเคยคิดเคยนึกเคยบอกตัวเองว่า หากเป็นอย่างนี้ทุกๆ ปี สงสัยว่าอาจจะมีคนว่าเป็นบ้าก็ได้ ข้าพเจ้าเข้าในเขตพิธีเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๐

        เพราะในฐานะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) จะต้องคิดวางแผนในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ก็ได้นำเสนอโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เป็นหอประชุมขนาด ๕๐๐๐ ที่นั่ง เพื่อรองรับการใช้งานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในพิธี)พระราชทานปริญญาบัตร)  ในที่สุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณและรัฐบาลตามลำดับ

        ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  เป็นอันว่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมในเขตพิธีห้องพระราชทานปริญญาบัตร น้ำตาไม่ได้ไหลออกมาให้เห็น  อย่างไรก็ดี น้ำตาของข้าพเจ้าก็ยังไหลเมื่อเดิมทุกๆ ที่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถวายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานจัดการศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร (วิทยาเขตมุกดาหาร) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 

        วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถวายรายงานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา และพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์คุรุปการ ณ วิทยาเขตมุกดาหาร

        วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถวายรายงานในพระราชทานรางวัลรัตโนบล และพิธีเปิดอาคารเทพรัตนสิริปภา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        และปีนี้เช่นกัน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มอบให้ข้าพเจ้ารับผิดชอบพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล รางวัลกันเกราทองคำ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา

        นับได้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณแก่เราชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างที่สุดมิได้ ดังนั้น ในวันอาคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กันอย่างพร้อมเพรียง โดยอาจจะตั้งแถวรับเสด็จฯ บริเวณทางเดิน (ที่มีหลังคาคลุม) เวลา ๘.๐๐ น. ตั้งแต่ประตู ๑ จนถึงสามแยกบริเวณหนองอีเจม  อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว คงจะเป็นเรื่องการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละคน ข้าพเจ้าคงไม่สามารถที่จะไปบังคับได้  เพราะการที่เราทำอะไรด้วยใจแล้วมีความสุข มันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่  ข้าพเจ้าอยากขอเชิญชวนอีกครั้ง ให้พวกเราชาว ม.อุบลฯ ออกมาร่วมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน ด้วยกัน และด้วยใจ

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์   21 ธันวาคม 2554 , 15:39 น.
  ข่าวพระราชสำนัก ช่อง 7 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 http://www.youtube.com/watch?v=qbfv-iiOuAo ข่าวพระราชสำนัก ช่อง 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 http://www.youtube.com/watch?v=U-vIR2wNnKA ข่าวพระราชสำนัก TPBS วันที่ 20 ธันวาคม 2554 http://www.youtube.com/watch?v=6L8UN_HyF58 ข่าวพระราชสำนัก ช่อง 9 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 http://www.youtube.com/watch?v=XPzK57y0LCI
ความคิดเห็นที่ 1
ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์   18 ธันวาคม 2554 , 10:25 น.
  ขอขอบพระคุณนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ปี ๑ และ ๒ ที่จะตั้งแถวรับเสด็จและส่งเสด็จ ณ บริเวณ อาคารเทพรัตนสิริปภา ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้
แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  ผศ. ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์
ตำแหน่ง :  อดีต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และคอมพิวเตอร์
คณะ/สำนัก :  คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนเรื่อง :  24
จำนวนผู้ชม :  125187
Blog :  manoon
  เรื่องย้อนหลัง
๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมุมมองของข้าพเจ้า
UAV (Unmanned Aerial Vehicle):Drone กับการศึกษาจะเกี่ยวข้องก...
ปัญหาที่จอดรถยนต์ (ในอนาคตของ ม.อุบลฯ)
ความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ...
เดิน : WALK แล้วนักศึกษาได้อะไร?
นักศึกษาใหม่ ควรจะทำอะไรที่ใหม่ๆ?
มาช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ?
อาเซียน อะไรก็ประชาคมอาเซียน?
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนักปราชญ์ราชธานี
Marketing 3.0 for Education
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี