มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  
โพสโดย กมลวรรณ จันทป     วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 , 16:48:17 น.
หมวด : การประกันคุณภาพ , มีผู้อ่านแล้ว 1,100 ครั้ง
  

ตามระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ จำเป็นต้องให้สถานศึกษามีหน้าที่ต้องจัดเก็บและส่งข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา บุคลากร การบริหารงานและการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะมีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม เพื่อให้สถาบันการศึกษาในสังกัด จัดส่งข้อมูล อันประกอบด้วย  ข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษาและระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยจะมีรอบการส่ง ดังนี้

1. วันที่ 30 ก.ค. จัดส่งข้อมูล นศ. ภาคเรียนที่ 1  / บุคลากร / หลักสูตร

2. วันที่ 30 ส.ค. จัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

3. วันที่ 30 ธ.ค. จัดส่งข้อมูล นศ. ภาคเรียนที่ 2  / หลักสูตร / ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา / ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ทั้งนี้ในรายละเอียดการจัดส่ง  สกอ. ได้กำหนดมาตรฐานกลางของฟิลด์รูปแบบข้อมูล ซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  สิ่งที่พบในเรื่องของฟิลด์ข้อมูลคือ

1. ข้อมูลด้านนักศึกษา  จะมี ฟิลด์ที่ต้องจัดส่งมากที่สุด (51 รายการ) แต่ ฟิลด์ที่ สกอ. ต้องการ  ระบบ REG จัดเก็บไว้ครบถ้วน แต่ในปีนี้ (2554) สกอ. ต้องให้มีการจัดส่ง ฟิลด์ข้อมูลรุปภาพ เพิ่มเติม

2. ข้อมูลด้านบุคลากร  ฟิลด์  ข้อมูล 35  รายการ  ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้วเช่นกัน ในปีนี้ สิ่งที่ต้องเพิ่มคือ เรื่องของ ฟิลด์ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนตามระบบ แท่ง ซึ่งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะมีข้อมูล 2 แบบคือ ในส่วนที่เข้าระบบแท่งแล้ว และยังไม่เข้าระบบแท่ง 

3. ข้อมูลด้านหลักสูตร ฟิลด์ข้อมูล 27 รายการ เป็นรุปแบบข้อมูลเดิมที่จัดส่งเช่นทุกปีการศึกษา 


enlightened
  ขั้นตอน รายละเอียด การจัดส่งข้อมูลไปยัง สกอ.  จะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ  แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวกมลวรรณ จันทป
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  11
จำนวนผู้ชม :  11655
Blog :  kamonwan
  เรื่องย้อนหลัง
การใช้งาน Studiox เพื่อสร้างวิชาบน Thai MOOC
การเริ่มต้นติดตั้ง Ionic framework
Google Cloud Dataproc
การเติบโตของข้อมูลกับ Data Science
การทำ case study : การลงทะเบียนเรียน นศ. With Node.js ( ปร...
การจัดทำข้อมูลนักศึกษา ตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปี 2557
Social Game
ติดต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย Myodbc
Reverse Engineering เรื่องง่ายๆ ที่น่าทำ
การแก้ไขปัญหาการวางข้อมูลที่มีปริมาณมากลงใน Access แล้วเกิด ...
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี