มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 13 ตุลาคม 2560 , 19:30:50 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 603 ครั้ง
  

 

งานเลขานุการ  เป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ดังนั้น ผู้ที่จะมาท้าหน้าที่เลขานุการ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจ ในหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ว่า เป็นคนที่เจ้านายไว้วางใจให้มาเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ การที่จะแบ่งเบาภาระให้ เจ้านายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องหมั่นปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะความสำเร็จของงาน ซึ่งมีเลขานุการอยู่เบื้องหลังนั้น ย่อมทำให้เราได้ชื่อว่า เป็นเลขานุการที่ดีและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

เลขานุการ คือผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจให้กับเจ้านาย ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยประสานงาน และช่วยสนับสนุน ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็วทันเวลา นอกจากนี้ เลขานุการยังเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้านายอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญของเลขานุการมืออาชีพ 

 • Goal Orientation : การทำงานโดยบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้ (assessment evaluation) 
 • Pragmatism : ปฏิบัตินิยม / สัมฤทธิผลนิยม (วิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดจริงมากกว่าตาม ทฤษฎี) 
 • Efficiency : ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • Meticulousness : ความละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ 
 • Loyalty : ความภักดี
 • Leadership : ความเป็นผู้นำ

การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
       การใช้ภาษากาย กับ ความมั่นใจ ต้องสร้างความ ประทับใจแรก (First Impression) การใช้ภาษากายให้ ดูเป็นธรรมชาติ การพูดคุยที่สร้างความรักและสนใจด้วย การมองหน้าและมองตา ความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์ และความรู้สึกที่มีความสำคัญ มั่นใจ เป็นมืออาชีพ สำรวจความเรียบร้อยที่สะท้อนภาพลักษณ์

วิธีการที่จะสร้างความประทับใจให้เจ้านายของคุณ (How to Impress Your Boss)

 1. ช่างสังเกต และจดจำสิ่งที่เจ้านายชอบ เช่น รสชาติกาแฟ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, การจัดวางเอกสารบน โต๊ะ และการจดจำและบันทึก
 2. สิ่งที่เจ้านายให้ความสำคัญ การตรงต่อเวลา, ท้างานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย, การแต่งกาย, ท่าทาง, การพูดจา, ความเป็นระเบียบ, การทักทาย และการมีวินัยในการทำงาน
 3. ทำหน้าที่โดยที่เจ้านายไม่ต้องย้ำเตือน มีทัศนคติบวกกับงานที่รับผิดชอบ มีความมั่นใจในความสามารถของ ตนเอง และจัดล้าดับความสำคัญของงาน
 4. ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีเป้าหมายเรื่อง winning ชัดเจน และเพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญตลอดเวลา
 5. มี “หัวใจบริการ” นึกถึงความสุขที่เห็นเจ้านายมีความสุข ลดความเป็นตัวตนลง (ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองมากเกินไป) และมีทัศนคติบวก เพื่อให้ตนเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำ 

ที่มา : เอกสารการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ" 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  5
จำนวนผู้ชม :  10256
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี