มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 1 ตุลาคม 2559 , 15:23:08 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 3,856 ครั้ง
  

     การทำงานเป็นทีม คือหัวใจของการปฏิบัติงานในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการดึงศักยภาพความสามารถสูงสุดของบุคลากรแต่ละคนมาเข้าไว้ด้วยกันด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของทุกองค์กรที่ต้องการให้ทุกคนในทีมงานสามารถเรียนรู้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน ปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

องค์ประกอบของทีม มีดังนี้

1.       มีบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

2.       มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

3.       มีกิจกรรมร่วมกัน

4.       มีกิจกรรมร่วมกัน

 

ขั้นตอนการสร้างทีมงาน

1. กำหนดารกิจ

2. สร้างความเข้าใจ

3. ระดมสมอง

4. สรุปความคิด

5. วางแผน

6. ผู้ปฏิบัติงาน

7. ปารประเมินผล

 

อุปสรรคของการบริหารทีมงาน  

ผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมที่ล้มเหลว มักจะเกิดอุปสรรคของการบริหารทีมที่สำคัญ มี 3 ประการ ดังนี้

1.    ขาดการปรับตัว

ผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมงานที่ขาดการปรับตัว (Introvert) มักจะสำคัญตัวเองผิดว่าตัวเองเก่งที่สุด ใหญ่ที่สุด แน่ที่สุด ทำตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ปรับตัวเข้าหาผู้ตามหรือลูกทีม       จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารทีมงาน

2.    ขาดการสร้างสรรค์ทัศนคติ

ผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมที่ประสบความสำคัญจะต้องมีทัศนคติในเชิงบวก ทั้งในการทำงานและความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติในการมองตนเองและมองเพื่อนร่วมงาน

3.    ขาดความสามัคคี

ทีมงานหรือหมู่คณะอันที่รวมของความหลากหลาย ย่อมมีความแตกต่างบ้างเป็นธรรมดา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความแตกแยกแต่อยู่ที่ว่าผู้นำทีมจึงต้องประสานประโยชน์ร่วมกันของทีมเพื่อให้สามารถทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

4.    ขาดคุณธรรมและจริยธรรม

คนที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนที่ขาดที่ยึดเหนี่ยวในเรื่องคุณงามความดี คนเหล่านี้มักจะเอาความดีเข้าตัวความชั่วให้คนอื่น หากทีมงานมีคนประเภทนี้อาจสร้างปัญหาให้แก่ทีมได้

การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

สามารถกระทำได้โดยการสร้างกิจกรรมและการทำงานร่วมกัน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความร่วมมือกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และกระตุ้นให้รู้จักใช้การระดมสมองร่วมกัน

การทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่สมาชิกของทีมงานต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกันและทักษะการทำงานร่วมกัน ทีมงานที่มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจความสำคัญและหลักการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้

        1. ลักษณะและภาวะความเป็นผู้นำที่เหมาะสม ผู้นำต้องมีความรับผิดชอบ มีหน้าที่และบทบาทความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ คือสามารถมอบหมายงานและแบ่งสันงานให้ผู้อื่นดำเนินการโดยทำงานเป็นทีม หัวหน้าทีมหรือผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะด้านการงาน การขจัดปัญหาความขัดแย้ง สร้างแรงจูงใจ

2. เป้าหมาย ผู้นำต้องวางแผนงาน กำหนดเป้าหมายเพื่อการดำเนินนโยบายและประเมินผลงานการวางแผน มีองค์ประกอบสำคัญ 2ประการ คือ

2.1 การกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้งานสำเร็จโดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลา ปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น

2.2 การตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเลือกหรือกิจกรรมที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือผลผลลัพธ์ที่ต้องการ

การประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้ชัดความสามารถของผู้นำและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันสูง สามารถทำรายได้และความสำเร็จให้กับองค์การและถ้าให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นต้องทะลุเป้าหมายเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง

3. ความสามัคคี ช่วยให้สมาชิกทีมงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันไม่มีความคิดเห็นและความสำนึกที่เห็นแก่ตัว

4. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทีมงานที่มีประสิทธิภาพผู้นำต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

 

5. ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดแปลกใหม่และสามารถปฏิบัติได้ให้ประโยชน์การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ

5.1 เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

5.2 เพิ่มคุณและคุณภาพชีวิต

5.3 แก้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไป

5.4 ส่งเสริมทัศนคติวิสัยทัศน์และการยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพบุคลากร

6. แรงจูงใจ การจูงใจเป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือทีมงานได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้นำต้องทำหน้าที่ชักจูงให้สมาชิกทีมงานทุ่มเทจิตใจและพลังกายทำงานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น ผลสำเร็จของการสร้างแรงจูงใจคือ

6.1 เกิดพฤติกรรมร่วม ช่วยให้สมาชิกทีมงานร่วมกันทำงานด้วยความพึงพอใจ และมีความสุขกับการทำงาน

6.2พฤติกรรมทางบวกของสมาชิกทีมงานเพิ่มขึ้น ให้ความสนใจงาน มีความสามัคคีร่วมกันตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

6.3 องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย

        7. การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ เนื่องจากในโลกปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทำให้สภาวะแวดล้อมขององค์การทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การบริหารองค์การให้สามารถอยู่รอดและเติบโตในภาวะเช่นนี้ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้แก่บุคลากรมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง นั่นคือผู้นำต้องสามารถสอนงานหรือแนะนำวิธีการทำงาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้บุคลากรองค์การช่วยให้ทีมงานต่าง ๆ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนและมีศักยภาพด้านการแข่งขันสูง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  5
จำนวนผู้ชม :  9575
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี