มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 1 ตุลาคม 2559 , 15:23 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

     การทำงานเป็นทีม คือหัวใจของการปฏิบัติงานในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการดึงศักยภาพความสามารถสูงสุดของบุคลากรแต่ละคนมาเข้าไว้ด้วยกันด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของทุกองค์กรที่ต้องการให้ทุกคนในทีมงานสามารถเรียนรู้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน ปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,155 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 8 กันยายน 2558 , 13:52 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

การประชุม เป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกันการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จขององค์กร

การเขียนรายงานรายงานการประชุม ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะหลายด้านเช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อและทักษะการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นใ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,272 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 10 กันยายน 2557 , 14:58 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงานราชการ ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ หลักการและเทคนิคการปฏิบัติงาน  สารบรรณในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การกำหนดอายุการเก็บ การโอนย้ายเอกสาร การบริหารหน่วยเก็บเอกสารกลาง และการทำลายเอกสาร งานสารบรรณจึงเป็นพื้นฐานของการบริหารงานและปฏิบัติงานในสำนักงาน

การจั ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,561 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  3
จำนวนผู้ชม :  3988
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี