มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 4 เมษายน 2561 , 15:50 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

งานธุรการ คือ งานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรงานธุรการมีความสำคัญกับทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐแล้ว ธุรการเปรียบเสมือนฟันเฟืองในส่วนต่างๆ ที่ทำให้กลไกภายใน เครื่องจักรเครื่องยนต์ทำงานและขับเคลื่อนไปได้ ในทุกๆ องค์กรจะประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติงานธุรการซึ่งทำหน้าที่ในแต่หน่วยงานต่างกันไป ซึ่งโดยหลักแล้วธุรการจะดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารการเตรียมงาน และการจัดเก็บ เอกสารข้อมูลและรวมไปถึงการให้ข้อมูลและติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร

การปฏิบัติงานในระบบราชการที่ผ่านๆ มา ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 237 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 13 ตุลาคม 2560 , 19:30 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

 

งานเลขานุการ  เป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ดังนั้น ผู้ที่จะมาท้าหน้าที่เลขานุการ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจ ในหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ว่า เป็นคนที่เจ้านายไว้วางใจให้มาเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ การที่จะแบ่งเบาภาระให้ เจ้านายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องหมั่นปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะความสำเร็จของงาน ซึ่งมีเลขานุการอยู่เบื้องหลังนั้น ย่อมทำให้เราได้ชื่อว่า เป็นเลขานุการที่ดีและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

เลขานุการ คือผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจให้กับเจ้าน ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 603 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 1 ตุลาคม 2559 , 15:23 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

     การทำงานเป็นทีม คือหัวใจของการปฏิบัติงานในทุกองค์กร เนื่องจากเป็นการดึงศักยภาพความสามารถสูงสุดของบุคลากรแต่ละคนมาเข้าไว้ด้วยกันด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของทุกองค์กรที่ต้องการให้ทุกคนในทีมงานสามารถเรียนรู้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน ปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 4,129 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 8 กันยายน 2558 , 13:52 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

การประชุม เป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกันการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จขององค์กร

การเขียนรายงานรายงานการประชุม ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะหลายด้านเช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อและทักษะการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นใ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,043 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     วันที่ 10 กันยายน 2557 , 14:58 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร เป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงานราชการ ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ หลักการและเทคนิคการปฏิบัติงาน  สารบรรณในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การกำหนดอายุการเก็บ การโอนย้ายเอกสาร การบริหารหน่วยเก็บเอกสารกลาง และการทำลายเอกสาร งานสารบรรณจึงเป็นพื้นฐานของการบริหารงานและปฏิบัติงานในสำนักงาน

การจั ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 3,244 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายฉัตรชัย พรหมนา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  5
จำนวนผู้ชม :  10256
Blog :  chatchai
  เรื่องย้อนหลัง
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี