มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 , 16:24:56 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 317 ครั้ง
  

การบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอบแทนหรือเกิดความคุ้มค่า นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงบริบทของการบริหารสินทรัพย์ตั้งแต่ได้มาจนถึงการตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน การควบคุมข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดหาและการบริหารสินทรัพย์เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารสินทรัพย์ เป็นกระบวนการที่กำหนดแนวทางเพื่อได้มาและการใช้ทรัพย์สินให้เกินประโยชน์สูงสุดจนหมดความต้องการใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินนั้น หมดสภาพ การบริหารทรัพย์สินเริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อกำหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการจำหน่าย               

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

การประเมินความเสี่ยงในการจัดหาด้านการทุจรติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

โครงการ : พัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  รหัส 010000110014

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล :สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หลักสูตร หลักการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 โรงแรม รอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  4
จำนวนผู้ชม :  4606
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี