มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 8 กันยายน 2558 , 13:55:17 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป , มีผู้อ่านแล้ว 2,557 ครั้ง
  

หลักการและเหตุผล    รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม

การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรกำหนดขึ้น  ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน     

1.  ด้านการดำเนินงาน (Operations) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า    โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น   ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน   ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด

2.  ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3.  ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและนโยบาย (Compliance with Applicable Laws and Regulations) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆอย่างถูกต้องและครบถ้วน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

มีองค์ประกอบ  5  ส่วน     ดังนี้

1.    สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2.    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.    กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4.      สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

5.      การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

สาระสำคัญของการควบคุม

·         การเบิกจ่ายเงิน

·         การจ่ายเงิน

·         การรับเงิน

·         การการเก็บรักษาเงิน

·         การนำส่งเงิน

·         การจัดทำรายงาน

ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดีด้านการเงินและบัญชี

1.    มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

2.    มีคู่มือปฏิบัติงานที่ดี

3.    มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (กำหนดไว้ในโครงสร้าง)

4.    เจ้าหน้าที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.    มีแผนปฏิบัติงานที่ดี มีการตรวจทานข้อมูลทางการเงินและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

6.    ผู้บริหารมีความจริงใจ เอาใจใส่ดูแลต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุม กำกับดูแลที่ดี

7.    มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินการควบคุมที่มีอยู่และความเสี่ยงที่มีอยู่ (จากการทำ workshop)

กรณีศึกษา : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  3
จำนวนผู้ชม :  3451
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี