มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 , 14:02 น.
หมวด : การเงินและทรัพย์สิน
 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง  การกำหนดอัตรากำลังคนภาครัฐโดยให้ส่วนราชการทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไปดำเนินการแทน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม  2541 เรื่อง  มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ :ลูกจ้างปะจำ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำในหมวดแรงงานเมื่อตำแหน่งว่างลง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/2131 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2541  เรื่อง การเบิกจ่า ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 40 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 11 ตุลาคม 2560 , 16:24 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

การบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร

การบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอบแทนหรือเกิดความคุ้มค่า นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงบริบทของการบริหารสินทรัพย์ตั้งแต่ได้มาจนถึงการตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน การควบคุมข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดหาและการบริหารสินทรัพย์เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเป็นบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารสินทรัพย์ เป็นกระบ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 316 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 8 กันยายน 2558 , 13:55 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

หลักการและเหตุผล    รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม

การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรกำหนดขึ้น  ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน     

1.  ด้านการดำเนินงาน (Operations) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหย ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 3,474 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
โพสโดย อรุณศรี โพธิโกฏิ     วันที่ 10 กันยายน 2557 , 17:09 น.
หมวด : การบริหารจัดการทั่วไป
 

สรุปประเด็นจากการเข้าอบรมหลักสูตร  “กฎระเบียบการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน”

จัดโดย    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ. เมือง จ. ขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557 

 

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 763 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  4
จำนวนผู้ชม :  4593
Blog :  arunsri
  เรื่องย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาหรือการบริหารสินทรัพย์
การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี