มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัล 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 , 15:06:54 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 487 ครั้ง
  

     จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในที่นี้ ได้สรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลต่อไป ดังนี้

1.  10 ทักษะที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก ปี 2020 ได้แก่ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, การคิดเชิงวิเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์, การบริหารจัดการคน, การประสานงานกับผู้อื่น, ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), การประเมินและการตัดสินใจ, การบริการ, การเจรจาต่อรอง และความยืดหยุ่นทางปัญญา

2.  10 อาชีพที่กำลังมาแรงในยุค Thailand 4.0

3.  สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่

  • ความสามารถในการสื่อสาร (Communication)
  • คิด (Thinking)
  • แก้ปัญหา (Solving Problems)
  • ใช้ทักษะชีวิต (Life Skills)
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Skill) 

4.  การเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคเด็ก Gen Y

     Generation Y คือกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มีลักษณะพิเศษ ดังนี้

  • Interaction ชอบมีปฏิสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และถกเถียงได้อย่างเต็มที่
  • Multitasking: ชอบทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่เสียสมาธิ
  • Infographics: ชอบสีสันและรูปภาพมากกว่าตัวอักษร

5.  การเรียนการสอนที่เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

     5.1  Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ (ภาพตัวอย่าง: ม.กรุงเทพ)

     5.2  Flipped Classroom การเรียนการสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” (ภาพตัวอย่าง: ม.กรุงเทพ)

 

6.  STEM Education

     STEM  เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการของทั้ง 4 วิชามาบูรณาการเข้าด้วยกัน

     STEM Education  คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

http://images.slideplayer.in.th/8/2134147/slides/slide_6.jpg

เป้าหมายของการพัฒนา STEM

  • การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้าน STEM

  • การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังคนของประเทศในอนาคต (Workforce of the Future) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้าน STEM

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  7
จำนวนผู้ชม :  17565
Blog :  areerat
  เรื่องย้อนหลัง
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแร...
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoo...
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM...
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์...
กว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน "การพัฒนาโปรแกรม" สักเล่ม
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี