มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัล 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 , 15:06:54 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี , มีผู้อ่านแล้ว 664 ครั้ง
  

     จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในที่นี้ ได้สรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลต่อไป ดังนี้

1.  10 ทักษะที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก ปี 2020 ได้แก่ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, การคิดเชิงวิเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์, การบริหารจัดการคน, การประสานงานกับผู้อื่น, ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), การประเมินและการตัดสินใจ, การบริการ, การเจรจาต่อรอง และความยืดหยุ่นทางปัญญา

2.  10 อาชีพที่กำลังมาแรงในยุค Thailand 4.0

3.  สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่

  • ความสามารถในการสื่อสาร (Communication)
  • คิด (Thinking)
  • แก้ปัญหา (Solving Problems)
  • ใช้ทักษะชีวิต (Life Skills)
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Skill) 

4.  การเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคเด็ก Gen Y

     Generation Y คือกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มีลักษณะพิเศษ ดังนี้

  • Interaction ชอบมีปฏิสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และถกเถียงได้อย่างเต็มที่
  • Multitasking: ชอบทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่เสียสมาธิ
  • Infographics: ชอบสีสันและรูปภาพมากกว่าตัวอักษร

5.  การเรียนการสอนที่เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

     5.1  Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ (ภาพตัวอย่าง: ม.กรุงเทพ)

     5.2  Flipped Classroom การเรียนการสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” (ภาพตัวอย่าง: ม.กรุงเทพ)

 

6.  STEM Education

     STEM  เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยอาศัยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการของทั้ง 4 วิชามาบูรณาการเข้าด้วยกัน

     STEM Education  คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

http://images.slideplayer.in.th/8/2134147/slides/slide_6.jpg

เป้าหมายของการพัฒนา STEM

  • การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้าน STEM

  • การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังคนของประเทศในอนาคต (Workforce of the Future) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้าน STEM

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  19469
Blog :  areerat
  เรื่องย้อนหลัง
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแร...
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoo...
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM...
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์...
กว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน "การพัฒนาโปรแกรม" สักเล่ม
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี