มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 27 กันยายน 2561 , 13:41 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

        Microsoft Power BI เป็นเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Service Business Intelligence สามารถนำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการสร้างรายงานให้สวยงาม น่าสนใจ และ Interactive ได้ สามารถเรียกดูได้ในทุก Platform ทั้งในส่วนของ PC, Tablet และ Mobile โดยสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้หลายโปรแกรม เช่น Excel, Text, CSV, Microsoft Access หรือ SQL Server เป็นต้น และจัดทำรายงานผ่าน Visualization เพื่อเผยแพร ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 95 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัล 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 , 15:06 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นสำคัญด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในที่นี้ ได้สรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลต่อไป ดังนี้

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 663 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoop 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 29 กันยายน 2559 , 15:12 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยีCloud Computing และ Big Data ถูกนำเข้ามาใช้งานมากขึ้นในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานเอกสาร อินฟราสตรัคเจอร์ Cloud Computing เป็นต้น โดยความหมายของ Big Data ถูกนิยามด้วยคำย่อ 3V คือ Volume, Velocity และ Variety อธิบายได้ดังนี้ Volume  คือ ข้อมูลมีปริมาณมากอยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป และเกินกว่าระบบฐานข้อมูลแบบเดิมๆ จะสามารถที่จะจัดการได้ ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 1,715 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 4 กันยายน 2558 , 14:29 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านการจัดฐานข้อมูล โดยมีเครื่องมือที่เรียกว่า OLAP (OnLine Analytical Processing)ที่สามารถดึงข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในหลายมิติจากหลายมุมมอง ลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมและใช้เวลาในการประมวลผลที่น้อยลง สามารถนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  1)  Introduction to Operati ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 2,857 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 
โพสโดย อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ     วันที่ 9 กันยายน 2557 , 13:43 น.
หมวด : IT , เทคโนโลยี
 

     

     การพัฒนาด้าน  Business Intelligenceเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยระบบข้อมูลและโปรแกรมแอพพลิเคชั่นด้านการวิเคราะห์หลายระบบ เช่น ดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse) ดาต้ามาร์ท (Data Mart) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical Methods) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข ...

อ่านต่อ ... 
    อ่านแล้ว 11,978 ครั้ง     แสดงความคิดเห็น 0 ความเห็น
Page : 1 2        
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :  สำนักงานเลขานุการ
คณะ/สำนัก :  สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
จำนวนเรื่อง :  8
จำนวนผู้ชม :  19466
Blog :  areerat
  เรื่องย้อนหลัง
รู้จักกับโปรแกรม Power Bi Desktop
การพัฒนาการเรียนการสอนและกำลังคนด้าน STEM เพื่อเข้าสู่ตลาดแร...
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยใช้ซอฟต์แวร์ Hadoo...
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidM...
การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดซื้อในองค์...
กว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน "การพัฒนาโปรแกรม" สักเล่ม
หัวใจสำคัญขององค์กร อีกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี