มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
  www.ubu.ac.th   |   UBU Blog
สมัครเข้าใช้งาน    |   เข้าสู่ระบบ    
มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
โพสโดย อนวัช กาทอง     วันที่ 21 มีนาคม 2557 , 08:18:52 น.
หมวด : การพัฒนานักศึกษา , มีผู้อ่านแล้ว 5,581 ครั้ง
  

มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

            การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย… และมีการเรียนรู้แสวงหาด้วยตนเอง ..... ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญที่อำนวยความสะดวกในการใช้สารสนเทศในการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการรวบรวม จัดบริการและชี้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีทักษะด้านการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ภารกิจด้านการส่งเสริมการรู้สารสนเทศจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ มีความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (American Library Association, 1989) มีคำศัพท์ใช้หลากหลายคำ เช่น Information skills แต่คำที่นิมยมใช้คือ Information Literacy -IL ซึ่งยังไม่มีการบัญญํติคคำศัพท์ภาษาไทยใช้ในปัจจุบัน การรู้สารสนเทศมีความสำคัญมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสารสนเทศทั้งในด้านปริมาณ รูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการค้นคืนสารสนเทศทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หากผู้ใช้สารสนเทศหรือผู้เรียนไม่สามารถกลั่นกรองหรือสืบค้นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการได้แล้ว นับเป็นความล้มเหลวในการใช้สารสนเทศ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาอาจจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนได้ จึงทำให้บทบาทด้านการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเป็นหน้าที่ของห้องสมุดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้  ซึ่งในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในนักศึกษาจะสำเร็จได้ด้วยดีเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย เช่น อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหาร เพื่อเอื้อหรืออำนวยเวลา หรือกำหนดเป็นนโยบายที่สามารถทำให้ห้องสมุดทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการรู้สารสนเทศได้อย่างเต็มที่

               ในการรู้สารสนเทศได้มีหน่วยงานทางวิชาชีพจากภูมิภาคต่างๆ กำหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาทักษะด้านการรู้สารสนเทศ เช่น

- สมาคมห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library-ACRL, 2000) ได้กำหนดมาตรฐานความสามารถในการรู้สารสนเทศและตัวบ่งชี้ในระดับอุดมศึกษา 5 มาตรฐาน เพื่อเป็นการประกันและรับรองว่านักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นผลผลิตจากสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้รู้สารสนเทศ

- คณะกรรมการบรรณารักษ์อุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้มี The Australain Information Literacy Standards และร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ในการกำหนด Australian and New Zealand Information Literacy Framwork-ANZIL ประกอบด้วยมาตรฐาน 6 มาตรฐาน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินการรู้สารสนเทศในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ชุติมา สัจจานันท์, 2550 ; จุมพจน์ วนิชกุล, 2550 ; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, 2550)

- Society of College, National and University Libraries ในประเทสอังกฤษ พัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศ 7 มาตรฐานขึ้นภายใต้ชื่อ Seven Pillars of Information Literacy

              ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาอยู่แล้ว เช่น การนำชมห้องสมุด (Library Tour)  ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) การสอนวิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Bibliographic instruction) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล (Training on Database Searching) การสอนทักษะการใช้ห้องสมุด (Library skills instruction) การสอนให้ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม (Plagiarism) แต่ยังพบว่าการรู้สารสนเทศของนักศึกษายังอยู่ในระดับปานกลาง เช่น
-  ปภาดา เจียวก๊ก, 2547 พบว่าระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความรู้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
-  สุพิศ บายคายคม, 2550 พบว่าระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมของนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 อยู่ในระดับปานกลาง
- ศิวราช ราชพัฒน์, 2547 ศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศทางเว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 17 แห่งในสหรัฐเมริกา ออสเตรเลีย และฮ่องกง พบว่ามีเพียงร้อยละ 29.41 ที่มีการสอนการรู้สารสนเทศครบ 5 มาตรฐานตามเกณฑ์ของ ACRL และ ALA

               ข้อมูลดังกล่าวทำให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องหันมามองเป้าหมายของห้องสมุดตนเองว่าจะสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้สารสนเทศได้อย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแผนงานและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารของห้องสมุด ผู้บริหารของคณะวิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการวัดการรู้สารสนเทศ หากไม่มีเกรด....และเรื่องของห้องสมุดยังเป็นเรื่องที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้วหล่ะก็  นักศึกษาอาจไม่ผ่านเกณฑ์การรู้สารสนเทศก็เป็นได้....หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่แคร์ก็ไม่เป็นไร ถือเป็นเรื่องของนโยบาย....

             แต่หากสนใจเรื่อง การรู้สารสนเทศ (IL) แล้ว ไม่ควรมองเฉพาะแค่กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่สร้างขึ้น แต่ควรมองถึงวิธีการวัดการรู้สารสนเทศว่า จะวัดเมื่อใด จะวัดกับนักศึกษากลุ่มใด...ปี 4 หรือปี 3 ควรมีการวัดความรู้ก่อนได้รับการส่งเสริมการรู้สารสนเทศหรือไม่  ใครเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของการวัด และจะทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดได้

             สำหรับมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (ACRL) นั้น ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่

มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างชัดเจน

มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งที่ผลิตสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาน รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกแล้วเข้ากับระบบฐานความณู้และค่านิยมของตนเองได้

มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาในฐานะบุคคลและสมาชิกของกลุ่มต่างๆ สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 5 นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ กฏหมาย และสังคมที่แวดล้อมสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการใช้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างถูกต้องทางจริยธรรมและกฏหมาย

         บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการใช้ห้องสมุดอน่างชัดเจนมีหน่วยผลการเรียน บางมหาวิทยาลัยมีอคร์สสำหรับเรื่องนี้บางส่วนแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี แต่บางมหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรเฉพาะเลย (1 ในนั้นคือ ม.อุบลฯ) นั่นหละปัญหา ลำพังอาศัยห้องสมุดดำเนินการเอง แต่ขาดนโยบาย การสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชากับห้องสมุด แบบนี้ค่อนข้างยาก ยิ่งมหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพด้านนนี้ด้วยแล้ว ยิ่งลำบากเพิ่มขึ้น


         เพื่อให้นักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น....ห้องสมุดควรจะดำเนินการอย่างไร

บรรณานุกรม

American Library Association.  (1989).  President committee on information literacy final report.  Chicago: American Library Association.

ขอขอบคุณ

สิริพร ทิวะสิงห์. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. http://www.gotoknow.org/posts/216315. 21 มี.ค. 2557.

แสดงความคิดเห็น
      เข้าสู่ระบบ
  - ต้องทำการกรอก username และ password ก่อน จึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้
- username และ password เป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการ login internet ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

ค้นหา
 
  About Me
 
ชื่อ :  นายอนวัช กาทอง
ตำแหน่ง :  นักเอกสารสนเทศ
หน่วยงาน :  ฝ่ายหอสมุด
คณะ/สำนัก :  สำนักวิทยบริการ
จำนวนเรื่อง :  1
จำนวนผู้ชม :  5581
Blog :  anawat
  เรื่องย้อนหลัง
มาตรฐานการรู้สารสนเทศกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 
 
 
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
© Copyright 2010 - 2015 UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 - 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี