คณะผู้บริหาร
     
    คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     ประวัติความเป็นมา

     สัญลักษณ์

     ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

     พื้นที่ตั้ง

     พื้นที่มหาวิทยาลัย

     แผนที่มหาวิทยาลัย

     โครงสร้างการบริหาร

     การแบ่งส่วนราชการ

     คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

     อัตรากำลัง

     ข้อมูลงบประมาณ

     มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

     โครงการของ ม.อบ.  
    (แผนพัฒนาฉบับที่ 9)

     ภาระหน้าที่

ประวัติความเป็นมา

แรกเริ่ม-เดิมที
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช   2530  โดยจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอุบลราชธานี   สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาความพยายามที่จะ ให้มีมหาวิทยาลัยเกิด ขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชน ในจังหวัด ก็ได้ประสบผลสำเร็จในปี พุทธศักราช 2533 รัฐบาลได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลำดับที่ 19  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2533  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น
         ส่วนเรื่องการก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยงบประมาณเพียง 16 ล้าน ในปี 2531 อาคารหลังแรก ที่ก่อสร้างคือ อาคารเอนก ประสงค์ จวบจนปัจจุบันมีอาคารทั้งสิ้นประมาณ 38 อาคาร 

สัญญลักษณ์

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

          กันเกราเป็นไม้สูงประมาณ 25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึก ใบดกหนาทึบ สีเขียวแก่เป็นมัน  ดอกสีเหลืองอมแสด ออกดอกที่ช่อปลายกิ่ง  มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นอยู่ 7 วัน  จากนั้นจะมีกลิ่นเหม็น  ไม้กันเกราสื่อความหมายถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และทำให้เสาเรือนมั่นคง
       
   ต้นกันเกราเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่พบมากใน บริเวณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก “มันปลา” ภาคใต้ เรียก“ตำเสา”ในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายนจะออกดอกเป็น ช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอมขจรขจาย

 


  This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer 
and font size 16 Last updated (20/06/2005) 
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th 
Copyright ? 1997 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190 
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3